Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

29.5.2024 klo 14:19
Uutinen

Miten tuemme kestävää talouskasvua ja yksilönvapautta ja kannustamme yrittäjyyteen?

Talouspolitiikan suuntaaminen oikeanlaisiin arvoihin voi tuoda mukanaan monia etuja yhteiskunnalle. Meidän pitäisi korostaa enemmän vapaata markkinataloutta, yksilönvapautta ja vastuullista taloudenhoitoa. Tämän lähestymistavan painopisteitä ovat kestävä talouskasvu, työllisyyden edistäminen sekä innovaatioiden ja yrittäjyyden tukeminen.

Yksi perusperiaatteista on vapaan markkinatalouden tukeminen. Tällainen talousjärjestelmä kannustaa yrittäjyyteen ja kilpailuun, mikä luonnollisesti edistää talouskasvua ja tehokkuutta. Kehittyneet markkinat ja kilpailu motivoivat yrityksiä tuottamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita, mikä hyödyttää kuluttajia sekä edistää innovaatioita ja teknologista kehitystä.

Mielestäni yhteiskuntamme pitäisi enemmän painottaa myös yksilönvapautta ja vastuunottoa omasta elämästä, tämä ei ole pelkästään holhousyhteiskunta. Tämä tarkoittaa muun muassa pienempää valtion roolia ja alhaisempia veroja, mikä kannustaa yksilöitä ottamaan vastuun omasta taloudestaan ja tekemään omia päätöksiään. Tällainen lähestymistapa rohkaisee yksilöitä luomaan omaa vaurauttaan ja toteuttamaan omia tavoitteitaan. Se edistää myös yrittäjyyttä ja taloudellista dynamiikkaa luoden siten uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia taloudelliseen nousuun.

Liian aggressiivinen vihreän siirtymän läpiajaminen edellisellä hallituskaudella on pudottanut verotuloja fossiilisten polttoaineiden korvaamisella ja tähänkään ei ole mietitty valmiiksi korvaavia tulon lähteitä valtiontaloudelle. Velan ottaminen valtiomenojen tasaamiselle ei varmastikaan ole se oikea reitti, kuten jokainen varmasti on jo ymmärtänyt.

Pitäisikö meillä korostaa enemmän myös vastuullista taloudenhoitoa. Tämä tarkoittaa budjettikurin ja velkaantumisen hallintaa, mikä on olennainen osa kestävää talouskasvua. Käytettäessä järkeviä talouspoliittisia päätöksiä, voidaan luoda vakaa talousympäristö, joka houkuttelee investointeja ja edistää pitkän aikavälin taloudellista kestävyyttä. Tämä voi sisältää esimerkiksi tulojen ja menojen tasapainottamisen, tehokkaan julkisen sektorin hallinnan sekä tarvittavien rakenteellisten uudistusten toteuttamisen.

Talouden kasvun ja yksilönvapauden edistäminen sekä yrittäjyyteen tukemisen pitäisi olla jo hallitusohjelmassa vakiona, oli hallituspohja sitten mikä tahansa. Kestävä talouskasvu luo uusia työpaikkoja ja parantaa kansalaisten elintasoa, kun taas yksilönvapaus antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä omia valintojaan ja toteuttaa itseään. Ilman yrittäjiä/yrityksiä ei myöskään saada luotua uusia työpaikkoja.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että yhteiskunnallinen tasapaino ja oikeudenmukaisuus ovat myös tärkeitä näkökohtia. Vaikka markkinavoimat ja yksilönvapaus ovat tärkeitä, on huolehdittava siitä, että kaikki kansalaiset saavat tasapuoliset mahdollisuudet menestyä. Valtion pitäisi edistää sosiaaliturvajärjestelmän ja terveydenhuollon uudistamista siten, että ne kannustavat työntekoon ja omiin ponnisteluihin, samalla kun tarjoavat tarvittaessa tukea ja apua niille, jotka sitä tarvitsevat.

Tavoitteemme luoda tasapuolinen ja kestävä yhteiskunta, jossa kansalaiset voivat menestyä omien valintojensa perusteella ei onnistu, jollei meidän koulujärjestelmäämme palauteta sille tasolle, jossa olimme ennen tätä nykyajan hölynpöly pehmeiden arvojen tuloa. Jos me haluamme verotuksen keventämistä, yritysten kilpailukyvyn parantamista, koulutuksen ja osaamisen tukemista sekä työmarkkinoiden joustavoittamista, tarkoittaa se sitä, että meidän nuoret pitäisi oikeasti saada haluamaan työllistyä ja kasvaa työtä tekeväksi väestöksi.

Se, että me osaamme oikein korostaa kansallista identiteettiä ja kulttuuriperintöä, myös kannustaa kansalaisten ylpeyttä omasta maastaan ja sen arvoista. Jos et tunne lähihistoriaasi, et myöskään voi rakentaa kestävää huomista. Lopulta yhteiskunnan kehittäminen vaatii kaikkien osallistamista ja yhteistä ponnistelua. Poliittisista suuntauksista riippumatta meidän kaikkien tulisi olla vastuullisia kansalaisia ja pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntaan positiivisella tavalla.

Yhteiskunnan kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon erilaiset näkökulmat ja tarpeet. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat olennaisia tekijöitä, joiden avulla voimme rakentaa oikeudenmukaisempaa ja inklusiivisempaa yhteiskuntaa. Jotta voimme kehittää yhteiskuntaa, meidän on myös oltava valmiita oppimaan ja kehittämään itseämme. Tietoisuus ja ymmärrys erilaisista aiheista ja haasteista auttavat meitä tekemään parempia päätöksiä ja edistämään yhteiskunnan kehitystä.

Lisäksi meidän tulisi rohkaista avointa ja rakentavaa keskustelua eri poliittisten suuntausten välillä. Vaikka on erimielisyyksiä ja erilaisia näkemyksiä, on tärkeää pyrkiä löytämään yhteisiä pisteitä ja rakentamaan siltoja erilaisten näkökulmien ja sukupolvien välille.

Lopuksi meidän tulisi muistaa, että yhteiskunnan kehittäminen on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii sitoutumista ja jatkuvaa työtä, johon jokainen meistä voi vaikuttaa omalla panoksellaan. Se voi tarkoittaa osallistumista vapaaehtoistyöhön, oman ammattitaidon hyödyntämistä yhteiskunnallisiin hankkeisiin tai aktiivista osallistumista paikallispolitiikkaan. Yhteiskunnan kehittäminen edellyttää myös vastuullista kuluttamista ja ympäristöstä huolehtimista. Voimme tehdä valintoja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä. Esimerkiksi kierrättämällä, vähentämällä kulutusta ja tukemalla ekologisia yrityksiä voimme vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan kehitykseen.

Emme myöskään saa unohtaa yhteisöllisyyden ja yhteistyön merkitystä yhteiskunnan kehittämisessä. Meidän tulisi pyrkiä luomaan vahvoja ja inklusiivisia yhteisöjä, joissa jokainen tulee kuulluksi ja kohdelluksi tasa-arvoisesti. Yhteistyö eri toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin välillä, on tärkeää, jotta voimme ratkaista yhteiskunnan haasteita yhdessä.

Kehittäminen ei ole yksittäisen henkilön tai ryhmän vastuulla, vaan se vaatii koko yhteiskunnan sitoutumista ja yhteistyötä. Meidän tulisi pyrkiä luomaan avoin ja osallistava yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda esiin omia näkemyksiään. Kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon myös tulevien sukupolvien tarpeet ja hyvinvointi. Meidän tulisi pyrkiä kestäviin ratkaisuihin, jotka turvaavat ympäristön, talouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapainon myös tulevaisuudessa.

Yhteiskunnan kehittäminen on jatkuvaa työtä, jossa jokainen meistä voi tehdä osansa. Voimme vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen monin eri tavoin; esimerkiksi äänestämällä vaaleissa, osallistumalla keskusteluun ja päätöksentekoon, tekemällä vapaaehtoistyötä, osallistumalla järjestöjen toimintaan tai vaikuttamalla omalla ammattitaidolla eri aloilla.

Markus Hänninen
hallituksen jäsen