12.2.2019 klo 09:24
Uutinen

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymät ja työllistämisodotukset heikentyneet Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet syksystä 2018. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nyt +11 kun syksyllä se oli vielä +23. Suhdanteiden huononemista ennakoivien yritysten osuus on noussut alueella 9 prosentista 16 prosenttiin. Yli puolet yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamasta kevään Pk-yritysbarometrista.

Maakunnassa myös yritysten työllistämisen odotukset ovat heikentyneet viime syksystä. Alueen pk-yrityksistä joka kymmenes arvioi henkilökunnan määrän vähenevän seuraavan vuoden aikana. Henkilökunnan määrän kasvua ennakoi vain 11 prosenttia vastaajista, kun vielä syksyllä niin arvioi joka viides. Kahdeksan kymmenestä yrityksestä arvioi henkilökunnan määrän pysyvän samana.

Työvoiman saatavuus haaste

Kymenlaakson yrityksissä selvästi suurimmaksi työllistämisen esteeksi koetaan työvoiman saatavuus. Kaksi viidestä pk-yrityksestä sanoo työvoiman saatavuuden rajoittavan jossain määrin yrityksen kasvua ja reilu kymmenes katsoo sen olevan merkittävä kasvun este. Vastaavasti kaksi viidestä vastaajasta kokee tarjolla olevan riittävästi tarpeitaan vastaavaa työvoimaa. Osaavan työvoiman saanti pyritään turvaamaan panostamalla henkilöstön osaamiseen, hyödyntämällä aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja, palkkaamalla lisää työvoimaa sekä hyödyntämällä koulutussopimuksia ja oppisopimuksia.

– Pk-yritysbarometri avaa meille jälleen kerran realistisen totuuden Kymenlaakson yritystoiminnan tilanteesta. Kun suuri osa tuotannosta on palvelutuotantoa, myötäilee se talouden tilannetta hyvin tarkasti. Toisen asteen koulutuksen reformi ei näy työvoiman saatavuudessa tai osaamisessa vielä, mutta barometrin viesti on selvä – aitoa vuoropuhelua työelämän ja oppilaitosten kanssa on saatava lisättyä vastaamaan oikeaa elämää, toteaa Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Lehtinen.

Yleisen suhdannetilanteen vuoksi toimintansa sopeuttamista suunnittelee noin joka seitsemäs maakunnan yrityksistä. Yleisimmät sopeuttamistoimet ovat työaikajärjestelyt ja lomautukset. Alueella sopeuttamiskeinona harkitaan myös muiden työvoimakustannusten karsimista muuta maata enemmän.

Alueen yrityksistä alle joka viidennellä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla, näistä reilulla puolella on kyse suorasta tavaroiden vientitoiminnasta. Koko maassa ja maakunnassa vientitoimintaa harjoittavissa yrityksissä viennin osuus kokonaisliikevaihdosta on alle 9 prosenttia.

Yritysten kasvuhakuisuudessa eroja

Kymenlaaksossa joka kolmas yritys hakee kasvua mahdollisuuksien mukaan ja noin kolmannes pyrkii säilyttämään asemansa. Vastaavasti lähes kolmanneksella pk-yrityksistä ei ole tällä hetkellä lainkaan kasvutavoitteita. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia yrityksissä. Maakunnassa uusiutumista haetaan myös organisoimalla töitä uudella tavalla.

Digitaalisista työkaluista ja palveluista yrityksissä hyödynnetään eniten omia Internet-kotisivuja, sosiaalisen median kanavia sekä pilvipalveluita. Suurimmiksi digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi pk-yrityksissä nähdään yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen sekä asiakaspalvelun ja kannattavuuden parantuminen.

Rahoitusta haetaan pankista ja rahoitusyhtiöistä

Kymenlaakson pk-yrityksissä ulkopuolista rahoitusta aiotaan hakea vähemmän kuin syksyllä 2018. Vain noin joka kymmenes vastaaja suunnittelee rahoituksen hakemista seuraavan vuoden aikana, kun aiemmin sitä suunnitteli joka viides. Rahoitusta haetaan yleisimmin pankista, rahoitusyhtiöstä ja Finnverasta. Käyttökohteena ulkopuoliselle rahoitukselle ovat kone- ja laiteinvestoinnit.

Omistajanvaihdokset ajankohtaisia yrityksissä

Alueen yrityksistä joka viides suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan kahden vuoden aikana ja 12 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana. Omistajanvaihdostilanteissa apua haetaan yleisimmin tilitoimistoista, oman alueen maksuttomista omistajanvaihdospalveluista ja konsulteilta.

– Lähes kolmannes alueen yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavien viiden vuoden sisällä. Omistajanvaihdoksilla on merkittävä vaikutus alueen pk-yrityskentän jatkuvuuteen ja uudistumiseen. Omistajanvaihdokset ovat yksi Finnveran rahoituksen painopistealueista, ja keskustelemmekin mielellämme niihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista yrittäjien kanssa, kertoo Finnvera Oyj:n aluejohtaja Anna Karppinen.

Lue koko Pk-yritysbarometri tästä

Alueellinen raportti löytyy täältä