11.2.2020 klo 10:32
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Hidasta kasvua ja huolta kustannusten noususta

Tiistaiaamuna julkistettiin pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä lähitulevaisuudestaan juuri valmistuneen yritysbarometrin pohjalta. Barometri on tehty Ely-keskusten, Finnvera Oyj:n ja Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

Liikevaihto jatkaa hidasta kasvua, mutta kannattavuudessa haasteita

Pk-yritysten lähiajan kansalliset suhdanneodotukset oman yrityksen kannalta ovat hieman syksyn 2019 tilannetta heikommat. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +9, kun se viime syksynä oli +10. Pohjois-Karjalan alueella tilanne nähdään syksyn 2019 tilannetta heikompana saldoluvun ollessa nyt -1, kun luku se syksyllä oli +6. Liikevaihdon kasvuun edelleen uskotaan saldoluvun ollessa + 10.

Pohjois-Karjalan alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat heikentyneet. Saldoluvuksi muodostuu nyt -6, kun se syksyllä oli +14. Muutoksen suurin yksittäinen tekijä on huoli kustannusten noususta ja kannattavuuden heikentymisestä. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat säilyneet saldoluvun (+9) ollessa lähes sama kuin syksyllä 2019 (+10). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 28 % pohjoiskarjalaisista vastaajista ilmoittaa palkanneensa uutta henkilöstöä.

Kasvua haetaan innovaatioyhteistyöstä ja uusiutumisesta

Pohjois-Karjalan alueella on pk-yrityksiä, jotka pyrkivät kasvamaan voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan (36%). Investoinnit, henkilöstön koulutus ja töiden uudelleen organisointi ovat Pohjois-Karjalan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Yrityksistä 72 % vastaa investoineensa viimeisen vuoden aikana tietotekniikkaan, ohjelmistoihin tai koneisiin ja laitteisiin.

Kiristyvä pankkisääntely ohjaa pankkirahoitusta aikaisempaa voimakkaammin parhaiten reitatuille yrityksille ja vähäriskisenä pidettyyn asuntorakentamiseen, kiteyttää Finnveran aluepäällikkö Hannu Puhakka pk-yritysten rahoitustilannetta. Tätä tilannetta paikkaamaan Finnvera lanseerasi syyskuussa 2019 Pk-takauksen helpottamaan kasvuhakuisten yli 3 vuotiaiden yritysten pankkirahoituksen saantia (vakuudeton 80 %:n takaus).

Suhdannetilanne vaatii sopeutusta vaikka sopivasta työvoimasta on pulaa

Talouden hidastuminen lisää yritysten tarvetta sopeuttaa. Pohjois-Karjalassa 14 % yrityksistä kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Vuosi sitten sopeuttamistarvetta kokevien osuus oli kuitenkin korkeampi eli 19 %. Sopivan työvoiman saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa.

Kansallisesti henkilömäärä näyttää vähentyneen pienimmissä työnantajayrityksissä.

Koko maassa ja Pohjois-Karjalan alueella pahimpina kehittämisen esteinä nähdään edelleen kireä kilpailutilanne ja suhdanteiden epävarmuus.

Pk-yritykset ja omistuksenvaihdokset

Omistusvaihdos antaa toteutuessaan mahdollisuuden säilyttää yrityksen saavutukset jakehittää yritystä eteenpäin. Pohjois-Karjalan Pk-yrityksistä 48 % seuraa ilahduttavasti aktiivisesti oman yrityksen arvon kehitystä, mutta omistajanvaihdosta suunnittelee seuraavan kahden vuoden aikana vain 14 % ja 3-5 vuoden aikana 17 % yrityksistä.

Pk-yrityksillä on iso rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Yrityksillä on iso rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, etenkin puhtaiden ratkaisujen ja teknologioiden kehittäjinä sekä vähähiilisten ja energiatehokkaiden toimintatapojen toteuttajina. Pohjois-Karjalassa 16 % yrityksistä on kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia. Yrityksistä 14 % arvioi ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien luovan merkittävästi tai ainakin jonkin verran lisää mahdollisuuksia liiketoiminnalleen. – Pk-yritykset ovat löytämässä ilmastonmuutoksen hillitsemisen mahdollisuutenaan, jota tulevan EU-ohjelmakauden ratkaisut tulevat tukemaan, rohkaisee Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen. Kierrätystä ilmoittaa jo tehostaneensa 45 % yrityksistä.

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Merja Blomberg, 050 367 5194

Finnvera Oyj, Joensuun toimipiste, aluepäällikkö Hannu Puhakka, 0400 277 408

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ylijohtaja Ari Niiranen, 050 305 4998

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä.

Vastaajajoukon muodostaa 4586 kohderyhmän vaatimukset täyttävää pk–yrityksen edustajaa, joista 113 Pohjois-Karjalassa. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsuttiin kyselyyn sähköpostitse tai puhelimitse joulu-tammikuussa 2019-2020. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Tutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite ’saldoluku’. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39,4 %, huononee 8,6 % saldoluku = + 30,8 % ~31 % HUOM. kaikissa laskelmissa käytetään tarkkoja, pyöristämättömiä lukuja, vaikka raportissa luvut esitetään kokonaisina ilman desimaaleja.