11.9.2018 klo 08:55
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Suhdanneodotukset tasaantuneet – kasvun esteisiin tarvitaan edelleen toimia

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä, vaikka odotukset ovat kokonaisuudessaan hieman maltillistuneet edelliseen barometriin verrattuna.

Päijät-Hämeessä 31 prosenttia vastanneista yrityksistä uskoo suhdanteiden paranevan ja 12 prosenttia heikkenevän. Valtakunnallisesti vastaavat luvut ovat 37 ja 10 prosenttia Tulokset käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 11.9.2018.

Hieman suuremmat pk-yritykset ovat lähitulevaisuuden suhteen optimistisempia kuin mikroyritykset. Toimialoittain tarkasteltuna suurin negatiivinen muutos on tapahtunut rakentamisessa, kaupan alalla odotukset laskivat toiseksi eniten verrattuna kevään tuloksiin. Suhdanneodotukset ovat korkeimmat teollisuudessa; palvelujen ja rakentamisen odotukset ovat lähes yhtä hyvät.

– Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotuksissa huippu on ohitettu, vaikka suhdannenäkymät säilyivät melko hyvinä, kommentoi Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen barometrin tuloksia.

Työvoiman saatavuus edelleen merkittävin kehittämisen este

Päijät-Hämeessä kehittymisen merkittävimmäksi esteeksi nousee työvoiman saatavuus. Päijät-Hämeessä näin ilmoitti 18 prosenttia vastanneista.

– Työvoiman saatavuusongelma nousee toistuvasti esiin yritysten kanssa käytävissä keskusteluissa. Tämä on ongelma useilla toimialoilla, mutta erityisesti teollisuusalan yrityksissä, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto.

Myös muiden resurssitekijöiden osuus kehittämisen esteenä on kasvanut viime syksyn kyselystä. Kymmenen prosenttia päijäthämäläisvastaajista mainitsee tämän yrityksen kasvun esteenä.

– Korkeasuhdanne näkyy yrityksissä nyt myös siten, että kone- ja laiterakentajat eivät saa tarvitsemiaan osia, kun markkinoilla on menekkiä kaikkialla, arvioi Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Kasvuhakuisilla yrityksillä rahoituksen saanti yksi kasvua rajoittavista tekijöistä

Voimakkaasti kasvavat yritykset tarvitsevat usein ulkopuolista rahoitusta kasvutavoitteiden toteuttamiseen. Päijät-Hämeessä kyselyyn vastanneista yrityksistä 12 prosenttia ei ole hakenut ulkopuolista rahoitusta, vaikka heillä on ollut siihen tarvetta. Ainoastaan 2% rahoitusta hakeneista eivät ole saaneet haluamaan rahoitusta.

– Rahoituksen puute ei saa olla este kannattavan liiketoiminnan kasvulle, Juha Ketola toteaa kehottaen yrityksiä rohkeammin kääntymään niin oman pankin kuin muidenkin rahoittajien, kuten Finnveran, puoleen rahoitustarpeissaan.

Päijät-Hämeessä rahoituksen hakemista suunnitellaan pääasiassa perinteisiin kone- ja laiteinvestointeihin sekä rakennusinvestointeihin.

Yritysrahoituksen rakenne muuttuu hitaasti ja pankkikeskeisyys on yleistä. Syksyn pk-barometriin vastanneista yrityksistä 47 prosentilla on lainaa rahalaitoksilta. Päijät-Hämeessä vastaava luku on 50.

Alueen pk-vientiyritykset hyödyntävät heikosti eri rahoitusmuotoja vientikaupoissaan

Yli puolet kyselyyn vastanneista Päijät-Hämeen pk-vientiyrityksistä harjoittaa suoraa tavaravientiä ulkomaille. Vientikaupan rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään kuitenkin huonosti. Alueen pk-viejistä 64 prosenttia myy ulkomaille laskua vastaan ilman luottovakuutusta kantaen itse riskin saatavien kotiutumisesta. Päijät-Hämeen viejistä reilu puolet suojautuu viennin riskeiltä vaatimalla ulkomaalaisilta ostajilta ennakkomaksun.

– Ennakkomaksu on hyvä keino suojautua vientikauppaan liittyviltä riskeiltä mutta se usein heikentää mahdollisuuksia saada kauppaa. On melko selvää, etteivät pk-vientiyritykset tunne riittävästi vientikaupan rahoitusratkaisuja, joilla viejä pystyy suojautumaan riskeiltä ja samalla edistämään vientikauppaa, Juha Ketola sanoo.

Kasvuhakuisuus lievässä laskussa

Vahvasta talouskasvusta huolimatta voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt laskuun. Päijät-Hämeessä kasvuhakuisia yrityksiä on 39 prosenttia vastanneista, mikä on 3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime syksynä. Voimakkaasti kasvuhakuisiksi ilmoittautuu 7 prosenttia yrityksistä. Asemansa säilyttämään pyrkivien osuus on pysynyt samana 36 prosentissa. Koko maassa kasvuhakuisten yritysten määrä on 44 prosenttia.

Toimintansa lopettamista ennakoivien määrä on pk-yritysbarometrissa noussut edellissyksystä kuuteen prosenttiin. Koko maan keskiarvo on 3 prosenttia. Vaihdos aiotaan toteuttaa useimmiten seuraavan viiden vuoden aikana; 58 prosenttia yrityksistä ei ole suunnitellut omistajanvaihdosta lainkaan.

– Luopumisen suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa ja ryhtyä siihen ajoissa, sillä prosessi ei välttämättä ole aina niin lyhyt kuin yrittäjä lopulta toivoisi, sanoo Outi Hongisto.

Koko aineiston löydät täältä »

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Outi hongisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 050 597 8802
aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj Sisä-Suomi, p. 040 582 9280
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705