11.2.2020 klo 09:18
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten suhdanneodotuksissa ei nousua

Talouskasvun hidastuminen heijastuu pk-yritysten lähiajan odotuksissa: liikevaihdon tai investointien kasvua ei ole näkyvissä ja rahoitusta toiminnan kehitykseen haetaan maltillisesti. Näin kertoo tuore Pk-yritysbarometri, johon vastasi lähes 4600 pk-yrittäjää.

Pk-yritysbarometri -tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 26 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana, 17 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat laskeneet lievästi, samoin kannattavuusodotukset, jotka ovat selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Päijät-Hämeessä suhdannenäkymistä kertova saldoluku on 6, mikä on naapurimaakuntia korkeampi, mutta matalampi kuin koko maan saldoluku 9.

Arviot pk-yritysten investointien kehityksestä pysyivät negatiivisina; kaikkien toimialojen saldoluku painui negatiiviseksi. Rakentamisessa ja kaupassa investointiodotukset ovat heikoimmat, tosin kaupan alalla hieman kohentuneet syksystä. Päijät-Hämeessä arvio investointien kehityksestä on silti koko maata ja lähialueita positiivisempi.

Pk-yritykset eivät odota kasvua henkilöstömääriensä kehityksessä, mutta edelleenkin suuri enemmistö, eli 73 prosenttia pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilöstömääränsä. Uutta työtä yrityksiin syntyy siis kuitenkin aiempaa hitaammin.

– Vaikka Päijät-Hämeen luvut ovat lähimaakuntia myönteisempiä, on henkistä varautumista suhdanteiden laskuun havaittavissa. On kuitenkin positiivista huomata, ettei varautuminen ole johtanut vielä merkittävissä määrin konkreettisiin tekoihin, kuten investointien tai henkilöstön supistamiseen. Päinvastoin, seudun pk-yrityskentässä on näkymistä huolimatta uskallettu tehdä rohkeitakin investointeja, joka luo uskoa tulevaan, Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen Yrittäjistä toteaa.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista. Barometriin vastasi lähes 4600 pk-yritystä, Päijät-Hämeessä vastaajia oli 140.

Kasvuhakuisuus edelleen vahvaa Päijät-Hämeessä

Kasvuhakuisia pk-yrityksiä on Päijät-Hämeessä 36 % (koko maassa 34 %) ja voimakkaasti kasvuhakuisia 11 % (koko maassa 9 %). Toisaalta huomiota herättää vastanneissa myös ilman kasvutavoitteita olevien melko suuri määrä, 24 %.

– Lunawood kuuluu voimakkaaseen kasvuun tähtäävien yritysten joukkoon. Tavoittelemme kasvua niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla ja tavoitteenamme on tuplata liikevaihtomme vuoteen 2023 mennessä, Lunawoodin Arto Halonen kommentoi.

– Toimitamme tuotteita 50 maahan ja hyvin erilaisille makkina-alueille. Laaja toimintakenttä hajauttaa osaltaan riskiä ja neutralisoi kausiluontoisien heilahteluiden vaikutusta. Tuotteidemme kysyntä myös kasvaa tiettyjen megatrendien vahvistumisen myötä, joka vahvistaa uskoa tulevaan, Halonen jatkaa.

– Meidän näkökulmasta täällä Infran ylläpidon puolella ja ns. maanrakentamiseen/viherrakentamiseen suunnasta katsottuna suhdannenäkymät tällä Lahden talousalueella ovat hiipumaan päin. Asiakkainamme ovat pääasiassa kunnat ja kaupungit, Timo Hyvönen Viherpalvelut Hyvönen Oy:sta toteaa.

Yritysrahoituksessa edelleen pullonkauloja

Sekä koko maassa että Päijät-Hämeessä lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Luku on suuri verrattuna siihen, että rahoitusta hakeneista ainoastaan kolme prosenttia oli saanut kielteisen rahoituspäätöksen. Mainittava osa rahoitusta tarvitsevia pk-yrityksiä jättää siis hakemuksen jättämättä. Tärkein syy sille, ettei yritys ollut hakenut tai saanut rahoitusta oli kireät vakuusvaatimukset.

Rahoituksen yleinen saatavuus on pysynyt melko ennallaan, vaikka pankkitoiminnan säätely on tiukentunut lisäten mm. pk-yritysten vakuusvaatimuksia. Päijät-Hämeen osalta kiristyneet vakuusvaatimukset korostuivat selkeästi koko maan tuloksiin verrattuna. Finnvera toi syksyllä rahoitusmarkkinoille uuden pk-takauksen helpottamaan keskeisintä saatavuuden pullonkaulaa eli vakuuspulaa, kertoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Ilmastokäyttäytymisessä vain vähäisiä muutoksia

Pk-yritykset näkevät ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien tuovan tasavertaisesti mahdollisuuksia ja haasteita: yhteensä 24 prosenttia näki päästövähennystoimien tuovan lisää mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Päijäthämäläisistä pk-yrityksistä 12 % kertoo kartoittaneensa liiketoimintansa ilmastovaikutuksia. Koko maan vastaava luku on 19 %.

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt merkittävästi kuluttajakäyttäytymiseen, ja ohjaa kasvavassa määrin myös yritysten alihankintakumppaneiden valintaan. Selvää kiinnostusta ilmastovaikutusten vähentämistoimenpiteitä kohtaan on havaittavissa. Useat pk-yritykset toimivat jo nyt kestävän kehityksen arvojen pohjalta, mutta eivät vielä osaa pitää siitä riittävästi ääntä, Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen Yrittäjistä kertoo.

Tyypillisimmät ympäristöteot liittyvät kierrätykseen ja materiaalin kiertoon. Päijäthämäläisistä pk-yrityksistä 30 % kertoi tehostaneensa kierrätystä ja 21 % tehostaneensa tuotteiden ja materiaalien käyttöä. Koko maan vastaavat luvut olivat 38 % ja 20 %.

Kysyttäessä motivaatiota tehtyihin ja/tai suunniteltuihin ilmastovaikutusten vähentämistoimiin nimesi valtaosa päijäthämäläisistä yrityksistä syyksi kustannussäästöt ja tehokkuuden lisäämisen.

Koko aineisto saatavilla 11.2. klo 9 täältä >
Aineistokohtaiset raportit saatavilla täältä >

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 0400 854 995
Aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj Sisä-Suomi, p. 040 582 9280
Toimitusjohtaja Arto Halonen, Lunawood Oy, p. 040 823 2877
Toimitusjohtaja Timo Hyvönen, Viherpalvelut Hyvönen Oy, p. 040 0843 312