11.2.2020 klo 12:24
Uutinen

Pohjois-Savossa hyvät tulokset Pk-yritysbarometrissa

Valtakunnallisessa Pk-yritysbarometrissa suhdanneodotukset ovat Pohjois-Savossa syksyä 2019 positiivisemmat. Myös liikevaihdon, kannattavuuden, kasvun ja investointien sekä työllisyyden osalta tilanne nähdään pääosin Pohjois-Karjalaa, Etelä-Savoa, Keski-Suomea ja Kainuuta parempana. Valtakunnallisesti suhdanteet ovat laskusuunnassa.

Yleiset suhdannenäkymät ovat kääntyneet Pohjois-Savossa nousuun verrattuna puolen vuoden takaiseen barometriin. Liikevaihdon suhteen odotukset ovat alueellamme optimistiset muun maan tuloksiin verrattuina. Kannattavuuden saldoluku on myös kääntynyt nousuun.

Lähes puolet Pohjois-Savon yrityksistä kertoo tavoittelevansa kasvua. Investointien arvoa kuvaava saldoluku jää muun maan tavoin maakunnassamme lievästi miinukselle, mutta on kuitenkin lähialueita positiivisempi. Sen sijaan innovaatioiden sekä tuotannon ja tuotteiden kehitystä kuvaava saldoluku on plussalla.

Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbélius pitää Pohjois-Savon tuloksia valtakunnallisessa vertailussa yllättävän hyvinä.

– Taustalla on kuitenkin talouden selvä hidastuminen, joten tämän barometrin tulokset antavat uskoa tulevaan haasteellisista ajoista huolimatta. Yrittäjyys koetaan Pohjois-Savossa positiivisena elinkeinon eheyttäjänä.

Hän muistuttaa myös investointien tärkeydestä sekä siitä, että investointikyky- ja halukkuus ovat tärkeitä mittareita tulevien vuosien osalta.

ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen vahvistaa nämä havainnot.

– Erityisesti Kuopion ja Sisä-Savon seuduilla tulevaisuusnäkymät ovat erinomaisella tasolla. Investointihalukkuuden mahdollistavaa rahoitusta on tällä hetkellä mm. ELY-keskuksella hyvin saatavilla. Kasvuyritykset ovat talouskasvun tekijöitä ja työllistäjiä.

Työllisyysnäkymät kääntyneet nousuun

Työllisyyden kokonaisnäkymät ovat kääntyneet nousuun syksystä ja saldoluku on +6. Merkittävimmäksi työllistämisen esteeksi Pohjois-Savon yritykset nostavat sen, että yrityksissä ei ole tarvetta työllistää. Seutukunnista tämä korostui etenkin Koillis- ja Sisä-Savossa.

Toiseksi esteeksi nousi osa-aikaisten työntekijöiden palkkaamisen vaikeus. Tämä näkyy erityisesti Kuopion seudulla.

– Vastaukset eroavat Pohjois-Savossa seutukunnittain, muistuttaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. Toimialakohtaiset erot ovat merkittäviä, joten työllisyyden osalta tarkimmat näkymät löytyvät seutukunnallisista yhteenvedoista.

Myönteisenä hän pitää tuloksia, joiden mukaan irtisanomisten määrän ei ennakoida nousevan syksyn barometrin arvioista. Mahdollisina sopeuttamiskeinoina noin puolet vastaajista ennakoi turvautuvansa lomautuksiin

Tehokkuus ja kustannussäästöt kannustavat Pohjois-Savossa ilmastotoimenpiteisiin

Pk-yritysbarometrissä kysyttiin ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista yritysten liiketoimintaan. Vastausten perusteella kustannussäästöt ja energiatehokkuuden parantaminen ovat Pohjois-Savossa tärkeimmät kannustimet. Ilmastotoimenpiteet koetaan myös hyvänä yrityskuvan rakentajana maakunnassamme.

Tärkeimpinä ilmastotoimenpiteinä viimeisen 12 kuukauden aikana ovat olleet kierrätyksen parantaminen ja tuotannon energiatehokkuuden lisääminen. Yritykset tulevat panostamaan näihin toimenpiteisiin myös kuluvan vuoden aikana.

Investointinäkymät ja rahoitustarpeet

Euroopan keskuspankin elvytys- ja rahoitustoimet eivät näy suomalaisen pk-yrityksen investointihalukkuudessa, sillä barometrin tulokset pk-yritysten investointihalukkuudesta ovat pysytelleet vaisuna elvytystoimista huolimatta.

Pohjois-Savossa investointihalukkuus on hieman koko maan keskiarvoa parempi. Täällä ulkopuolista rahoitusta haetaan viimevuotista enemmän. Kolmannes vastanneista aikoo hakea rahoitusta, kun syksyllä 2019 vain viidennes aikoi hakea rahoitusta.

Rahoitusta haetaan muuta maata enemmän kone- laite- sekä rakennusinvestointeihin ja vähemmän yritysten kehittämishankkeisiin. Muutoin rahoitustarpeissa ei aluetasolla ole merkittäviä muutoksia.

– Tulokset viestivät siitä, etteivät nollakorot ja pankkijärjestelmän valtava likviditeetti käänny pk-yritysten luotoiksi. Heikoimmissa luottokelpoisuusluokissa olevien yritysten rahoituksen saanti on heikentynyt. Kiristyvä pankkisääntely ohjaa pankkirahoitusta aikaisempaa voimakkaammin parhaiten luottoluokitelluille yrityksille ja vähäriskisinä pidettyyn asuntorakentamiseen, kiteyttää Finnveran aluejohtaja Mikko Vänttinen.

Rahoituksen kannalta positiivista barometrissa on yritysten maksuvaikeuksien jääminen suhteellisen vähäiseksi.

Pohjois-Savo jää kansainvälistymisessä muun maan tasosta

Pohjois-Savon ainoa selvästi negatiivinen ero koko maan tilanteeseen suhteutettuna on yritysten kansainvälistymisasteessa.

ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen toivoo yrityksiltä ja julkisilta toimijoilta ponnisteluita tilanteen korjaamiseksi.

– Kansainväliset markkinat, ilmastokysymykset ja muut ilmiöt avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, samoin omistajanvaihdokset. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kansainvälistymispanostusten osalta toivoisi, että pk-yritykset näkisivät nämä ilmiöt vielä paremmin ja siinä meillä julkisillakin toimijoilla on sparraajina vielä kehitettävää.

Barometrin aineiston käsittelyä uudistettu

Pk-yritysbarometrin vastaukset on ensimmäistä kertaa korjattu vastaamaan koko maan todellista tilannetta, Aikio-Tallgren luonnehtii vastausten luotettavuutta.

– Laskennassa on vastausaineisto oikaistu vastaamaan kunkin alueen ja koko maan todellista rakennetta yritysten, toimialan, kokoluokan ja sijainnin suhteen. Näin tulokset ovat yleistettävissä koskemaan kunkin alueen pk-yrityksiä eikä ainoastaan vastanneita yrityksiä. Tosin toimialakohtaiset ja myös seutukuntakohtaiset erot voivat olla merkittäviä.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi 4600 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö ja se julkaistaan kahdesti vuodessa.

Lisätietoja:

Tarja Arbélius, hallituksen puheenjohtaja Savon Yrittäjät, p. 0400 847 980

Pasi Patrikainen, ylijohtaja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY),p. 0400-327 948,

Mikko Vänttinen, aluejohtaja Finnvera Oyj, Itä-Suomi, p. 029 460 2721

Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja Savon Yrittäjät, p. 0400 404 346

Katso Pohjois-Savon alueraportti TÄÄLTÄ ja aluekalvot TÄÄLTÄ.