11.1.2017 klo 14:46
Uutinen

Raportti: Tappiontasausta lisää, poistoille kiristyksiä – Tarkoittaisi kasvukannusteiden heikkenemistä

Tutkimuslaitosten raportti esittää keinoja uudistaa yritysverotusta. Tutkimuksen mukaan nykyinen yhteisöveromalli suosii investointien rahoittamista velalla.

VATT ja Etla tutkivat myös, olisiko Ruotsissa käytössä olevasta varauksesta tai Viron yritysveromallista vetoapua yritysten investointeihin.

Yksi kimmoke yritysverotusmallin uudistustarpeiden selvittämiseen on EU:n direktiiviehdotus yhdestä yhteisestä veropohjasta suuryrityksille.

Tutkimuksen mukaan nykyinen yhteisöveromalli suosii investointien rahoittamista velalla, nostaa omalla pääomalla rahoitettujen investointien tuottovaatimusta ja vääristää investointien kohdentumista suosien muun muassa raskaita koneinvestointeja.

Suomen Yrittäjien johtaja Anna Lundénin mukaan selvityksen yhtenä ongelmana on, että siinä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun ja yrittäjyyden kannusteisiin.

VATT ja Etla tuovat esille useita uudistuskeinoja. Raportin mukaan uudenlainen vähennys (ACE-vähennys), jossa yritys voisi vähentää oman pääoman laskennallisen kustannuksen yhteisöverotuksessa, olisi toteuttamiskelpoinen malli. Vähennys voisi koskea esimerkiksi vain uutta omaa pääomaa.

– Järjestelmää voidaan hyvin kehittää myös nykymallin pohjalta. Tällöin tappiontasausmahdollisuuksia olisi perusteltua vahvistaa ja veropoistot saattaa vastaamaan pääoman todellista kulumista, VATT:n ja Etlan tiedotteessa todetaan.

SY: Lääkkeet investointeihin ovat lisäkannusteet

VATT:n ja Etlan raportti suosittelee listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen tuottorajan laskemista lähemmäs markkinakorkoja. Tutkimuslaitosten mukaan muutos tervehdyttäisi järjestelmän kannusteita.

– Jotta investoinnit saadaan kasvuun, pitää harkita lisäkannusteita, kuten verotuksen jaksottamista myöhemmäksi Ruotsin ja Viron mallin mukaan. Pk-yritysten verotuksen kiristämistä pitää sen sijaan varoa, koska sillä puututaan yrittäjyyteen ja kasvuun, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Nykyinen osinkoverojärjestelmä kannustaa listaamattomia yrityksiä niiden omavaraisuuden vahvistamiseen. Osinkoveron laskennassa käytetään kahdeksan prosentin tuottoastetta, jolloin huojennetun osinkoverotuksen alue on kahdeksan prosenttia yrityksen oman pääoman määrästä.

– Tämä on tärkeä kasvun ja yrittäjyyden kannustin, koska sitä vastaava tuotto saataisiin usein myös sijoitettaessa yrityksen ulkopuolisiin varoihin, kuten kiinteistöihin.

Omien pääomien vahvistuminen on tuonut yrityksille puskuria talouskriisin oloissa.

Yrittäjäjärjestön mukaan kasvuun tähtääviä yrityksiä ei synny nykyisin riittävästi.

– Yritysten investointimahdollisuuksia tulee sen sijaan parantaa myöhentämällä niiden verotusta ensi vaiheessa joustavalla investointi- ja toimintavarauksella, joka lisäisi yritysten käyttöpääomaa ja rahoitusmahdollisuuksia. Myös yhteisöveron maksun myöhentämistä tuloksen jakohetkeen tulee selvittää edelleen kuluvalla hallituskaudella, Anna Lundén sanoo.

Hallitus tullee tarkastelemaan kevään puoliväliriihessä rakenteellisia yritysverouudistuksia.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi