13.11.2020 klo 16:13
Uutinen

Sote-palveluiden tuottamisessa pitää hyödyntää yksityistä puolta – Ensihoidon monituottajamalli hiertää nyt Päijät-Hämeessä

Sote-palveluiden tuottaminen on tutkitusti halvempaa niillä alueilla, joilla hyödynnetään sekä julkista että yksityistä puolta eli niin sanottua monituottajamallia.

Päijät-Häme on nyt tuore esimerkki siitä, millaisia ongelmia monituottajamallin toteuttaminen voi kohdata eri sairaanhoitopiirien alueilla. Suomen Yrittäjät, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Suomen Sairaankuljetus SSK ja Hyvinvointiala HALI ovat jättäneet yhteisen kirjeen ja vetoomuksen Päijät-Hämeen päättäjille, että monituottajamalli säilyy alueella.

Kuntaliiton vuodelle 2019 tekemien vertailujen perusteella alueet, joissa oli aito monituottajamalli käytössä ensihoidossa ovat asukaskohtaisesti verrattuna reilusti halvempia kuin alueet, joissa on valtaosin julkista palveluntuotantoa. Esimerkiksi vuonna 2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoidon nettomenot olivat 41€ / asukas ja Varsinais-Suomen nettomenot 42€ /asukas. Vastaavasti Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä nettomenot olivat samaan aikaan 70€ / asukas.

Yrittäjien ja muiden kirjeen allekirjoittajien mukaan palvelutuotannon eri vaihtoehdoista Päijät-Hämeessä ei ole tehty kustannuslaskelmia tai ainakaan niitä ei ole julkistettu. Pelkkä arvio oman tuotannon edullisuudesta ei voi olla pohjana julkisessa päätöksenteossa, päättäjille lähetetyssä kirjeessä todetaan.

Ei kattavaa kustannusvertailua vaihtoehdoista

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä lupasi 2019 syksyllä ensihoidon yksityiselle palveluntuottajalle, että uusi kilpailutus palveluntuottamisesta käynnistetään vuoden 2020 alussa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan kuntayhtymä teetti selvityksen ensihoidon palvelurakenteesta, jossa painotettiin yhtymän oman tuotannon eri vaihtoehtoja. Selkeää ja kattavaa kustannusvertailua eri vaihtoehdoista ei tehty.

Päijät-Hämeessä alueen jäljellä oleva yksityinen ensihoidon palveluntuottaja jätettiin pois jatkokeskusteluista ja heidän sopimuksensa päättyy vuodenvaihteessa.

Vuoden 2021 virallista päätöstä ei ole tehty

Vuoden 2021 osalta ei Päijät-Hämeessä ole virallista päätöstä siitä, kuka ensihoitopalvelua maakunnassa tuottaa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksessa 11.5. oli tarkoitus päättää ensihoidon tuottamisen mallista tavalla, joka olisi lopettanut monituottajamallin. Asia jätettiin tuolloin pöydälle.

Tuolloin kuntayhtymän hallituksessa oli tarkoitus päättää ”ettei yhtymässä ole mahdollisuutta kilpailuttaa siirtokuljetuksia, koska yhtymässä pitää kaikissa toiminnoissa suosia kaikkein

kustannustehokkainta tuotantotapaa”.

Päätöksellä olisi lakkautettu yksityinen ensihoidon tuotanto kokonaan. Esillä olleen aineiston perusteella ei tuotu esiin miten keskeinen peruste, kilpailun rajaaminen pois, varmistaisi kustannustehokkaimman tuotantotavan. Harvoin kilpailuttamatta päästään kustannustehokkaimpaan tuotantotapaan.

Päättäjille lähetetyn kirjeen allekirjoittajat painottavat, että julkisen sektorin sairaankuljetusmonopolin sijaan palvelut on järjestettävä julkisena hankintana sekä kiireellisissä että kiireettömissä kuljetuksissa. ”Päijät-Hämeessä kannustamme palauttamaan ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset. Toivomme, että alueen kunnat näkevät mahdollisuutensa elinvoiman ja yrittäjyyden edistäjinä”, kirjeessä todetaan.

Näin sanoo laki

Sairaanhoitopiiri voi lainsäädännön mukaan tuottaa ensihoitopalvelun itse tai yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa taikka hankkimalla ensihoitopalvelun tuotannon yksityisiltä ensihoitopalvelualan yrityksiltä. Terveydenhuoltolain 40§:ssä on määräys ensihoitopalvelun sisällöstä. Ensihoitopalveluun kuuluu muun muassa äkillisesti sairastuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi, kiireellinen hoito ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön sekä kiireettömät potilaskuljetukset silloin, kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.

Ensihoitopalveluun kuulumattomista kiireettömistä potilaskuljetuksista on määräys terveydenhuoltolain 73§:ssä. Terveydenhuoltolain 73 §:ssä on määräys ensihoitopalveluun kuulumattomista potilassiirroista. Näillä potilassiirroilla tarkoitetaan niitä potilaskuljetuksia, joiden osalta kunnalla/sairaanhoitopiirillä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia potilaan kuljetuksesta.

Edellä kerrotusta ja kilpailuoikeudellisesta sääntelystä johtuu, että kuntien tai sairaanhoitopiirien on kilpailutettava muut kuin terveydenhuoltolain 73§:n mukaiset potilaskuljetukset. Pelastuslaitokset eivät voi viranomaisrakenteella tuottaa ensihoitopalveluun kuulumattomia terveydenhuoltolain 73§:n mukaisia potilassiirtoja.

toimitus(at)yrittajat.fi