11.2.2020 klo 10:00
Uutinen

Suhdanteet: Investoinnit ja uuden väen palkkaaminen vähenevät

Kanta-Hämeessä yritysten odotukset suhdannekehityksestä ovat laskeneet. Hämäläisistä pk-yrityksistä 22 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan tulevan vuoden aikana ja 20 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Tämä ennakoi myös sitä, että yrityksien halukkuus työllistää on laskussa.

Odotusten heikkeneminen vastaa yleistä käsitystä talouden kehityksestä. Talouskasvu on hidastunut Suomessa. Kehitys on ollut samansuuntainen myös kaikilla keskeisillä markkina-alueillamme. Tällä hetkellä talouskasvu on lähinnä yksityisen kulutuksen varassa.

Suurin muutos on tapahtunut kaupassa ja teollisuudessa. Myös rakentamisessa on lievää odotusten laskua. Positiivisimmat suhdanneodotukset ovat palveluissa. Vaimeinta kehitys on kaupan alalla, jossa tilannetta kuvaava saldoluku on muita päätoimialoja heikompi ja laski ainoana toimialana negatiiviseksi.

Kasvu ja investoinnit jäissä

Yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä vastaavat yleisiä suhdanneodotuksia. Saldoluku laski hieman syksyn barometrissa, ja sai arvon 9. Tämä on selvästi alle hyvän talouskehityksen pitkäaikaisen keskiarvon.

Kannattavuusodotukset pk-yrityksissä ovat heikentyneet lievästi samaan aikaan kun talouskasvu on hidastunut. Saldoluku laski syksystä ja oli maakunnassa (saldoluku 0) selvästi valtakunnan tason (+10) alapuolella. Odotukset kannattavuudesta ovat reilusti alle pitkän aikavälin keskiarvon ja kaukana hyvien taloudellisten olojen tasosta, joka on 30 yksikön luokkaa.

Arviot pk-yritysten investointien lähiajan kehityksestä pysyivät negatiivisina.

– Kanta-Hämeessä Riihimäen ja Forssan seudun odotukset ovat selvästi maan keskiarvon alapuolella. Hämeenlinnassa ovat maankeskiarvon yläpuolella, mutta myös siellä odotetaan investointien arvon laskevan, toteaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Muutos syksystä on kahtiajakoinen: samaan aikaan kun teollisuuden investointiodotukset laskivat selvästi, kaupassa tilanne hieman koheni. Investointien kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.

Uutta työtä syntyy hitaammin

Talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus tulevasta kehityksestä heikentävät odotuksia työllisyydestä. Myönteistä tilanteessa on se, että barometrin tulos henkilökunnan määrän kehityksestä ei ole enää heikompi kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä. Kanta-Hämeessä suuri enemmistö, eli 73 prosenttia pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilöstömääränsä.

– Pieni myönteinen pilke odotuksista siis löytyy. Sopeuttamista suunnittelee vain 11 % hämäläisistä yrityksistä. Vastaavasti 16 % pohtii lisäväen palkkaamista. Siinä haaste maan hallituksen suuntaan. Mitä te aioitte tehdä, että tätä saadaan hilattua myönteiseen suuntaan, Haukka haastaa.