7.9.2022 klo 09:00
Uutinen

Talouden epävarmuus painaa pk-yritysten suhdanneodotuksia

Pk-yritysten odotukset ovat laskeneet alkuvuoteen verrattuna. Yritysten heikentyneisiin näkymiin lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama hintojen nousun kiihtyminen. Lisäksi koronapandemian jäljiltä globaalit tuotantoketjut eivät ole vielä täysin elpyneet ja energiamarkkina on myllerryksessä.

Vielä alkuvuonna pk-yritysten näkymät parantuivat selkeästi poikkeuksellisen pandemia-ajan jälkeen, ja suhdanneodotukset olivat nousseet voimakkaasti. Nyt syksyn pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotuksia ja investointiaikeita kuvaavat saldoluvut laskivat miinukselle. Noin puolet pk-yrityksistä arvio suhdanteiden kuitenkin pysyvän samana.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 800 yritystä. Vastausaika oli kesä-heinäkuu vuonna 2022.

Venäjän toimet vaikuttaneet Etelä-Karjalassa muuta maata enemmän

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vähentänyt suoraa kysyntää maakunnassamme 61 prosentissa vastanneista yrityksistä. Tuotantokustannusten nousu mainitaan heti toisena eniten liiketoimintaa haittaavana tekijänä sodan seurauksista.

”Muuta maata korkeampi suoran kysynnän heikkeneminen näkyy erityisesti palvelutoimialoilla puuttuvana venäläisten ja edellisistä kesistä vähentyneenä suomalaisten matkailuna. Tuotannollisessa toiminnassa korostuu raaka-aineiden ja energian hinnan nousu”, arvioi Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Marko Hanhisuanto tuloksia.

Taloudellinen tiukkuus näkyy maakunnan yritysten rahoituksessa

Eteläkarjalaiset yritykset ovat hakeneet valtakunnallista tasoa enemmän käyttöpääomarahoitusta kireän taloudellisen tilanteen takia. Investointeihin ja yrityskauppoihin on haettu rahoitusta muuta maata vähemmän. Kireät vakuusvaatimukset, rahoituksen korkea hinta ja korkea oman pääoman vaatimus kerrotaan yleisimmiksi esteiksi rahoituksen hakemiseen tai saamiseen.

”Näyttää siltä, että rahoituksen yleinen saatavuus on Etelä-Karjalassa silti suhteellisen hyvällä tasolla valtakunnallisestikin. Yritysten olisi tärkeää tehdä kasvu- ja investointisuunnitelmia myös epävarmoina aikoina. Finnveran takaus voi helpottaa rahoituksen järjestymistä”, kertoo Finnveran Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Epävarmuus heikentää investointihalukkuutta, henkilöstö tärkeä voimavara

Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Kaikilla päätoimialoilla teollisuutta lukuun ottamatta on enemmän investointejaan vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät.

”Myönteistä muuten heikoissa investointiodotuksissa on, että voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten odotukset eivät laskeneet voimakkaasti suhteessa edelliseen barometriin. Tämä kertonee siitä, että kasvuodotukset eivät laske pidemmällä aikavälillä koko taloudessa,” johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Etelä-Karjalassa yritykset näkevät pahimpana esteenä kehittämiselle työvoiman saatavuuden. Kolmannes yrityksistä näkee henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen yhtenä tärkeimmistä parantamisen alueista toiminnassaan. Tämän edelle menee kuitenkin vielä edellisvuosien tapaan markkinoinnin ja myynnin kehittämisen tarpeet.

”Ikääntyvässä maakunnassamme on jo pitkään näkynyt työvoimapulaa erityisesti suorittavan työn parissa, mutta toki monet pk-yritykset tarvitsevat osaamista erityisesti digitaalistuvassa myynnissä ja markkinoinnissa”, toteaa Etelä-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Tommi Matikainen.

Osaamisen tarpeissa osataan varsin hyvin käyttää hyödyksi maakuntamme vahva koulutustarjontaa, sillä viidennes vastanneista kertoo tehneensä yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja:
Marko Hanhisuanto, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Yrittäjät, 050 440 8868, marko.hanhisuanto@yrittajat.fi
Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnvera Oyj, 050 405 2706, anna.karppinen@finnvera.fi