14.9.2018 klo 16:09
Uutinen

Varsinais-Suomen Yrittäjät edistää hankinta- ja ostolaskudatan hyödyntämistä

Hankinta- ja ostolaskudata hankkeessa (HANDATA) luodaan kokonaan uusi, avoimeen dataan ja muihin tietolähteisiin perustuva, tekoälyä hyödyntävä tietojärjestelmä.

Malli palvelee sekä julkisen, että yksityisen sektorin toimijoita Varsinais-Suomessa. Järjestelmä voidaan monistaa myöhemmin valtakunnalliseen käyttöön. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 – 30.4.2019. Projektin rahoittajina ovat Varsinais-Suomen Liitto ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Vastuuhenkilönä toimii Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo.

Tavoitteena on luoda tietojärjestelmä, jossa avoimena datana julkaistua hankinta- ja ostolaskudataa sekä muita tietolähteitä käytetään entistä laajemmin edistämään kilpailua ja tehostamaan julkisyhteisöjen toimintaa sekä tuottamaan säästöjä kerättyä dataa ja tekoälyä yhdistämällä.

− Hankintojen ja julkisyhteisöjen ostolaskudatan yhdistävä tietojärjestelmä, tiedon etsimiseen ja esittämiseen sekä vertailuun soveltuvat hakukone, ohjelmistot, toimintamallit, työkalut ja raportointipohjat edistävät merkittävästi julkisen taloustiedon saatavuutta. Useita tietolähteitä analysoivan ja yhdistävän tietokannan, niiden käyttöön luotujen työkalujen ja tekoälyn avulla voidaan tuottaa kokonaan uutta tietoa, toteaa projektipäällikkö Jorma Saariketo.

Tavoitteet ja kehittämiskohteet

Varsinais-Suomen Yrittäjät on teettänyt alustavan selvityksen sadan suurimman suomalaisen kunnan sekä kaikkien maakuntamme kuntien käytännöistä hankinta- ja ostolaskudatan julkaisemisessa. Selvitykset on tehty helmi-maaliskuussa 2018. Yhtenä tavoitteena on saada yhä useampi kunta julkaisemaan ostolaskudatansa. Tehdyn selvityksen mukaan tällä hetkellä vain vajaat 30 kuntaa on julkaissut ostolaskutietonsa avoimena datana.

− Kun nyt luotavan tietokannan tiedot yhdistetään tekoälyä ja yhteistyökumppaneiden analytiikkaosaamista hyödyntäen Turun kaupungin ja Yliopiston datavarantoihin saadaan projektin avulla runsaasti uutta tietoa helposti hyödynnettävässä ja omaksuttavassa muodossa, toteaa Turun Yliopiston tutkimusjohtaja Aki Koponen.

− Syntyvän tietojärjestelmän tuomien hyötyjen esiin nostaminen ja päätöksentekijöiden valmentaminen sen hyödyntämiseen luo lisäarvoa ja helpottaa julkisen sektorin päätöksentekoa, toteaa Turun hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström.

– Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter katsoo, että yksityisen sektorin toimijoiden valmentaminen nyt muodostuvan datavarannon hyötykäyttöön avaa yrityksille monia uusia digitaalisuuteen ja avoimeen dataan perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia.