7.11.2017 klo 15:47
Uutinen

Vierailijablogissa Visma PPG: Vuokranantaja – Onko vuokralainen jättänyt vuokrat maksamatta – toimi nopeasti

Vuokranantajan on syytä toimia ripeästi vuokralaisen jättäessä vuokrat maksamatta. Vuokranmaksu on vuokralaisen tärkein sopimusvelvoite, jonka rikkomisesta aiheutuu tappioita vuokranantajalle. Vuokranantajan ei kannatakaan odottaa pitkään vuokriaan.

Vuokranmaksun laiminlyönti synnyttää myös vuokrasopimuksen purkuperusteen, kun vuokra on maksamatta vähäistä pidemmältä ajalta. Asuinhuoneiston vuokrasuhdetta säätelee laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, jonka mukaan vuokranantajan ei tarvitse varoittaa vuokralaista vuokranmaksun laiminlyönnistä ennen sopimuksen purkamista, vaan vuokranantajalla on tällöin suora oikeus purkaa vuokrasopimus.

Vuokranantajan on syytä toimia nopeasti ja reagoida heti ensimmäisen rästikuukauden eräännyttyä. Useiden kuukausien vuokrien ei kannata antaa erääntyä ennen toimenpiteiden harkitsemista. Purkamisen arvioinnin lähtökohtana on laiminlyötyjen vuokraerien lukumäärä ja se, ettei laiminlyöntejä voida pitää vähäisenä. Lähtökohtaisesti oikeuskäytännössä on katsottu purkuperusteen täyttyvän, kun vuokra on maksamatta kahdelta – kolmelta kuukaudelta. Myös sillä on vaikutusta, onko vuokralaisella ollut vuokrarästejä pidemmältä ajalta vuokrasuhteen kestäessä. Tällöin saattaa riittää myös vähäisempi määrä avoimia vuokria. Arviointi tehdäänkin aina tapauskohtaisesti, jokaisen vuokrasuhteen osalta erikseen.

Mahdollisissa maksulaiminlyöntitilanteissa myös vuokrien kohdistamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vuokranantajalla on oikeus kohdistaa vuokrat aina vanhimmalle vuokrasaatavalle ja näiden koroille sekä kuluille. Tämä on vuokranantajan edun mukaista, sillä tällöin maksamatta katsotaan aina olevan pääomaa, jolloin vuokranantajalla on edellä kerrotusti oikeus sopimuksen purkuun, mikäli vuokria on erääntynyt kahden – kolmen kuukauden ajalta. Tämä vuoksi on tärkeää, että vuokranantaja seuraa vuokralaisen maksukäyttäytymistä ja reagoi maksuviivästyksiin välittömästi.

Mikäli vuokralainen on asumistuen tai muun sosiaalisen tuen piirissä ja tuet maksetaan suoraan vuokranantajalle, arvioidaan vuokralaisen omavastuuosuuksien mukaisia maksulaiminlyöntejä lähtökohtaisesti samoilla perusteilla kuin vuokralaisen vastatessa koko vuokran maksamisesta. Tällaisessa tilanteessa myös osavuokrien maksulaiminlyönnit katsotaan usein riittäviksi purkuperustetta arvioitaessa.

Siinä tapauksessa, että vuokralainen on asettanut vakuuden sopimusvelvoitteidensa rikkomisen varalta, ei vuokranantajalla ole velvollisuutta suostua vakuuden käyttöön vuokrarästien kuittaamiseen, eikä tällainen vakuus lähtökohtaisesti vaikuta purkuperusteen muodostumiseen. On vuokranantajan edun mukaista, että vakuus palautetaan vasta vuokrasopimuksen päätyttyä ja vuokranantajan varmistuttua muista mahdollisista vuokralaisen aiheuttamista vahingoista ja kulueristä, joiden kuittaamiseen vakuutta voidaan käyttää.

Asiassa kannattaa huomioida, että laitettaessa purkuhaastetta vireille, on vuokranantajan kannalta edullista vaatia kaikkia vuokrasuhteeseen liittyviä erääntyneitä ja erääntyviä saatavia maksettavaksi samalla haastehakemuksella.

Vuokranmaksun laiminlyöntejä seuraa usein myös muita asumiseen liittyviä häiriöitä, jonka vuoksi onkin tärkeää, että ongelmiin vuokrasuhteessa puututaan viipymättä. Vaadittaessa vuokrasopimuksen purkua haastehakemuksella, toimii tiedoksianto samalla vuokrasopimuksen purkamisilmoituksena. Vuokrasuhteen purun hakeminen haastehakemuksella onkin usein tarkoituksenmukaisin toimintatapa vuokrasopimuksen purkutilanteissa.

Kirjoittaja: Noora Mäkelä, avustava lakimies, Visma PPG Oy, 029 080 6545

Visma​ ​PPG​ ​Oy Visma PPG Oy on taloushallintoon, saatavienhallintaan ja lakipalveluihin erikoistunut yritys. Vuonna 1993 perustetun yhtiön pääkonttori on Turussa ja muut toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Porissa. Visma PPG työllistää 80 työntekijää, ja vuonna 2016 liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa. Kotisivut: vismappg.fi