27.11.2017 klo 15:27
Uutinen

YAMK-opinnäyte: Yrityksen digitaalisuuden kehittäminen voi ratkaista arjen ongelmia

Riihimäkeläinen Senja Luoma tutki opinnäytetyössään digitaalisuuden kehittämistä perinteisen liiketoiminnan pk-yrityksessä. Kohdeyrityksen kasvun esteenä ollut työvoiman saatavuus selätettiin digitaalisella rekrytoinnilla.

Yrittäjä ja Laurea ammattikorkeakoulun liiketalouden YAMK-opiskelija Senja Luoma tutki päättötyössään digitaalisuuden kehittämistä perinteisen liiketoiminnan PK-yrityksessä. Senja Luoman päättötyö käsittelee siivousalalla toimivan Sivex Oy:n digitaalisen markkinoinnin ja toimintatapojen kehittämistä. Digitaalisuutta kehittämällä kohdeyrityksessä löydettiin ratkaisumalli yritystä vaivanneeseen suurimpaan kasvun esteeseen, osaavan työvoiman rekrytoimiseen. Rekrytointien määrä kasvoi kehitystyön ansioista hurjat 290 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

– Siivousalaa vaivaa tällä hetkellä henkilöstöpula. Testasimme kehitystyön aikana monia erilaisia tapoja tavoittaa työnhakijoita, ja näiden pohjalta kokosimme Sivex Oy:lle sopivimmat ja tehokkaimmat tavat. Uuden digitaalisen rekryrointimallin avulla Sivex Oy rekrytoi yhdeksän kuukauden aikana kolminkertaisesti uusia työntekijöitä koko vuoteen 2016 verrattuna ja nelinkertaisesti vuoteen 2015 verrattuna, kertoo Senja Luoma.

(Juttu jatkuu kuvan alapuolella.)

Kehitystyön aikana Sivex Oy:ssa kokeiltiin rohkeasti uusia digitaalisia toimenpiteitä. Päättötyön tekijä, Senja Luoma, osallistui itse aktiivisesti toimintatapojen suunnitteluun, toimeksipanoon sekä tulosten analysoimiseen. Kehitystyön avulla löydettiin monia käytännöllisiä ratkaisuja kohdeyrityksen digitaalisen tilan parantamiseksi. Kohdeyrityksen verkkosivuliikenne kasvoi 323 prosenttia vuoden takaiseen. Lisäksi kehitystyön toteutuksen kautta saavutettiin korkeita konversioprosentteja digitaalisista markkinointikampanjoista. Työnavulla kerättiin mielenkiintoisia havaintoja liittyen kohdeyrityksen asiakastyytyväisyydestä digitaalisen markkinointitutkimuksen avulla.

– Digitaalisuus voi muuttaa nopeastikin kokonaisia toimialoja. Yksi maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvavia digitaalisia liiketoimintamuotoja ovat erilaiset digitaaliset alustat. Juuri nämä digitaaliset alustat ovat suurin yksittäinen tekijä, joka haastaa perinteistä liiketoimintaa. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että näitä digitaalisia verkostoliiketoiminnan kasvumalleja on mahdollista tuoda mukaan perinteiseen liiketoimintaan, sanoo Senja Luoma.

Kehitystyön kautta pystyttiin lisäämään kohdeyrityksen ymmärrystä eri markkinointitoimenpiteiden tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Esimerkiksi kehittämistyön aikana kohdeyrityksen sisältömarkkinointia kehitettiin onnistuneesti, mutta sen tuomaa etua tilauksien määrässä tai myynnin lisääntymisessä ei kuitenkaan pystytty näyttämään toteen. Sisältömarkkinointia voidaankin tässä tapauksessa pitää toimivana keinona brändin kehittämiseen, näkyvyyden parantamiseen ja uusien kontaktien luontiin, mutta se ei ole ensisijainen toimenpide liiketaloudellisen voiton tavoittelemiseen.

– On hyvin mahdollista, että myös siivousala voi lähivuosina joutua tällaisen digitaalisen murroksen kohteeksi, kun huomioidaan alan pienten toimijoiden suuri määrä, alan uusien asiakkaiden kyvykkyys käyttää teknologiaa sekä Suomessa tapahtuva työn murros eli työn muuttuminen itseohjautuvampaan suuntaan. Tämän vuoksi uusien toimintamallien kehittäminen ja kokeileminen on ehdottoman tärkeää, jotta varmistetaan saavutetun kilpailuaseman säilyminen myös tulevaisuudessa. Perinteisessä liiketoiminnassa digitaalisuuden kehittäminen aloitetaan usein jonkin tietyn liiketoiminnan osan kautta, usein juuri markkinointiviestinnästä. Tätä kautta yrityksen digitaalisuutta voidaan oppimalla vähitellen kasvattaa, myöhemmin jopa luoda täysin uusia innovaatioita sekä löytää uusia liikeideoita ja toimintatapoja, sanoo Luoma.

Työn tavoite oli tuottaa kohdeyritykselle uutta tietoa digitaalisen markkinoinnin ja toimintatapojen kehittämisestä. Ajanjaksollisesti kehitystyö toteutettiin vuoden 2017 tammikuun alusta syyskuun loppuun. Kehittämistyö toteutettiin kohdeyritys Sivex Oy:n toimeksiantona. Työn tärkein teoreettinen viitekehys rakentui digitaalisuutta käsittelevän uuden kansainvälisen ja kotimaisen kirjallisuuden sekä aikaisemman tutkimuksen pohjalle. Tiedonkeruussa hyödynnettiin osallistuvaa havainnointia, digitaalisten analyysityökalujen avulla kerättyä dataa sekä työn yhteydessä tuotetun markkinointitutkimuksen kautta saatuja tuloksia. Senja Luoma toimii yrittäjänä konsultti- ja IT-palveluja tarjoavassa Santelo Oy:ssa. Santelo Oy tarjoaa digitaalisen tilan kehittämistä palveluna myös muille yrityksille.

toimitus@hameenyrityssanomat.fi