21.6.2021 klo 18:00
Uutinen

Yksinyrittäjille tulossa 10 000 euron rekrytointituki keväällä – madaltaa kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä

Hallitus aikoo aloittaa kokeilun yksinyrittäjien 10 000 euron rekrytointituesta, jolla madalletaan yksinyrittäjän riskiä ja kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä. Rekrytointituki ei leikkaa muita tukia.

– Nyt lausunnolla oleva hallituksen esitys on erinomaisen selkeä ja hyvin laadittu. Pidämme myös kokeilua sisällöllisesti hyvin suunniteltuna ja järkevällä tavalla rajattuna, Suomen Yrittäjät kiittää lausunnossaan.

Samalla Yrittäjät toteaa järjestön esittäneen jo aiemmin, että kokeilu kannattaisi ulottaa yksinyrittäjien lisäksi 2–3 henkeä työllistäville yrityksille esimerkiksi portaittain alenevana. Yritysten henkilömäärä on alentunut pienimmissä yrityksissä merkittävästi vuosina 2001–2017.

– Ensisijaisesti työllistämiseen tulisi kannustaa työmarkkinarakenteita uudistamalla. Pidämme kuitenkin erittäin tärkeänä, että myös taloudellisia kannusteita työnantajaksi ryhtymiseksi selvitetään, Suomen Yrittäjät painottaa.

Suomen lähes 190 000 yksinyrittäjästä valtaosa hakee liiketoiminnan kasvua, mutta vain pieni osa hakee sitä työllistämällä henkilöitä työsuhteeseen. Suomen Yrittäjien selvitysten perusteella merkittävä syy siihen, että kasvua haetaan mieluummin esim. verkottumalla muiden yrittäjien kanssa on työllistämisen kalleus ja riski.

10 000 euron tuki

Ensi keväälle kaavaillun rekrytointituen kokeilun kohdejoukoksi ehdotetaan yrityksiä, joilla ei ole ollut edeltävien 12 kuukauden aikana ulkopuolista palkattua työvoimaa ja joiden liikevaihto vuonna 2021 on vähintään 15 000, mutta enintään miljoona euroa.

Kohdejoukkoon eivät kuuluisi yritykset, joiden kotipaikka on Ahvenanmaalla, eikä yritykset, joiden päätoimiala on maatalouden alkutuotanto, kalastus tai vesiviljely.

Kokeilu toteutettaisiin kontrolloituna kokeena, jossa kohdejoukkoon kuuluvista yrityksistä valittaisiin satunnaisotannalla kokeilu- ja verrokkiryhmä. Kokeiluryhmään kuuluville yrityksille tarjottaisiin rekrytointitukea, jonka määrä yhdelle yritykselle olisi 10 000 euroa ja jota maksettaisiin toteutuneiden palkkakustannusten perusteella.

Kokeilun aikana voidaan valita uusi kokeilu- ja verrokkiryhmä, jos ensimmäisen kokeiluryhmän puitteissa tukea hyödyntävien yritysten määrä jäisi alle 900 yrityksen.

Tukea 50 prosenttia palkoista

Rekrytointitukea maksettaisiin 50 prosenttia työntekijöiden palkoista enintään 12 kuukauden ajalta.

Suomen Yrittäjien mukaan on hyvä, että tuki ei ole sidoksissa yhden työntekijän palkkaan, vaan tukea voi maksaa useamman työntekijän palkasta enimmäisajan ja maksimituen puitteissa.

– Arvostamme myös sitä, että tuki on pyritty suunnittelemaan siten, että siitä syntyy mahdollisimman vähän hallinnollista työtä yrittäjille. Tärkeää on myös se, että rekrytointituen saamisen ehdoksi ei ole asetettu palkattavan työntekijän työsuhteen kestoa tai työaikaa koskevia edellytyksiä. Kaikki nämä kannustavat varmasti kokeiluun mukaan pääseviä yksinyrittäjiä rohkeasti kokeilemaan työnantajuutta, Yrittäjät toteaa.

SY muistuttaa myös, että joillakin aloilla työllistämisen esteenä voi olla myös osaavan työvoiman puute. On tärkeää, että kokeilussa huomioidaan myös tämä haaste ja tuetaan osaavan työvoiman etsimisessä.

Rekrytointitukikokeiluun liittyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2022. Laki rekrytointitukikokeilusta olisi pääosin voimassa 31.12.2023 saakka.

toimitus(at)yrittajat.fi