15.2.2018 klo 09:30
Uutinen

Yleinen taloustilanne hillitsee pk-yritysten positiivisia odotuksia Kymenlaaksossa

Pk-yritysbarometri 1/2018: Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa kevään pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotukset ovat pysyneet lähes ennallaan.

Kymenlaaksossa aiempaa harvempi vastaaja ennakoi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana ja suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on laskenut viime syksystä. Suhdanteiden heikkenemistä arvioivien osuus on kuitenkin pysynyt samana kuin syksyllä 2017.

Kymenlaaksossa työllisyysodotukset ovat kehittyneet, mutta ovat vielä heikommat kuin koko maassa. Maakunnan yrityksistä kahdeksan kymmenestä arvioi henkilökunnan määrän pysyvän samana seuraavan vuoden aikana ja henkilökunnan vähentämistä ennakoivien osuus on hiukan pienentynyt syksystä 2017. Koko maassa työllistämisodotukset ovat pitkälti vastaavat kuin viime syksynä.

Kasvuhakuisuus on vielä varovaista

Kymenlaakson pk-yritysten kasvuhakuisuudessa on havaittavissa varovaista positiivista kehitystä. Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä on alueella nyt kolme prosenttia enemmän kuin syksyllä 2017. Kolmannes yrityksistä hakee kasvua mahdollisuuksien mukaan ja vastaavasti kolmannes pyrkii säilyttämään asemansa. Yritystoiminnan loppumista ennakoi kaksi prosenttia kymenlaaksolaisista vastaajista, mikä on vähemmän kuin viime syksynä. Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvua hakevia pk-yrityksiä. Alueella ja koko maassa haetaan uusiutumista muun muassa investoinneista ja henkilöstön koulutuksesta.

Kymenlaaksolaisista yrityksistä 20 prosentilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla, näistä noin puolella on kyse suorasta vientitoiminnasta. Suoraa tuontitoimintaa on noin joka viidennellä yrityksellä.

Yritykset tekevät vielä vähän yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Alueen yrityksistä noin joka kymmenes on tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakoulun tai yliopiston kanssa viimeisen vuoden aikana. Yhteistyömuodot korkeakoulujen kanssa ovat olleet yleisimmin koulutukseen, opinnäytetyöhön sekä innovaatioiden kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Työvoiman saatavuus haaste Kymenlaaksossa – ratkaisuja haetaan henkilöstön koulutuksesta ja koulutussopimuksista

Pk-yrityksistä kolmella viidestä on tarvetta työllistää. Merkittävimmät esteet tässä ovat haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa, työn sivukulut sekä kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus. Maakunnassa myös irtisanomisen vaikeus koetaan esteenä työllistämiselle. Alueella noin puolet vastaajista katsoo työvoiman saatavuuden jossain määrin rajoittavan yrityksen kasvua. Työvoiman saatavuutta pyritään turvaamaan panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä hyödyntämällä alihankinta- ja toimittajaverkostoja. Kymenlaaksolaiset yrityksen myös harkitsevat uuden työvoiman hankkimista koulutussopimusten ja työkokeilujen kautta muuta maata enemmän.

Kymenlaaksossa ja koko maassa suurimpina kehittämisen esteinä nähdään kilpailutilanne, kustannustaso ja yleinen taloustilanne. Toiminnan sopeuttamista nykyisen suhdannetilanteen vuoksi suunnittelee noin joka seitsemäs pk-yritys. Yleisimmät suunnitteilla olevat sopeuttamistoimet alueella ovat työaikajärjestelyt ja lomautukset.

Rahoitusta haetaan investointeihin ja kehittämishankkeisiin

Kymenlaakson ja koko maan yrityksistä neljäsosa aikoo hakea rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Rahoitusta haetaan yleisimmin pankista, rahoitusyhtiöstä ja Finnverasta. Ulkopuolista rahoitusta käytetään kone- ja laiteinvestointeihin, rakennusinvestointeihin sekä kehittämishankkeisiin ja yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yritysten mielestä rahoitusta on hyvin saatavilla, mutta vakuusvaatimukset sille koetaan alueella kireiksi.

Omistajanvaihdokset ajankohtaisia Kymenlaaksossa

Maakunnan yrityksistä lähes kolmannes suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana ja 16 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yrityksen tai liiketoiminnan ostoa kuitenkin suunnittelee alle viidennes alueen yrityksistä. Omistajanvaihdokseen haetaan apua yleisimmin oman alueen maksuttomista omistajanvaihdospalveluista, tilitoimistoista ja konsulteilta.

Tekoälyä hyödynnetään vielä vähän pk-yrityksissä

Suurin osa yrityksistä ei vielä juurikaan hyödynnä tekoälyä liiketoiminnassaan. Kymenlaaksossa joka viides ja koko maassa joka neljäs yritys vastaa tutkivansa tekoälyn käyttöä yrityksessä. Noin puolet tekoälyä jo käytävistä tai asiaa selvittävistä pk-yrityksistä ei osaa tarkasti määritellä mitä tekoälyratkaisua yrityksessä käytetään tai tutkitaan.

Lue koko Pk-yritysbarometri tästä

Alueellinen raportti löytyy täältä