1.7.2024 klo 11:27
Uutinen

Yrittäjä, muista nämä siirtymäajan alv-asiat – Havainnolliset esimerkit kertovat, miten verokanta määräytyy

Arvonlisäveron yleinen verokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1. syyskuuta.

Arvonlisäveroprosentti määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan, onko palvelu suoritettu tai tavara toimitettu asiakkaalle ennen vai jälkeen 1.9. Jos palvelu on suoritettu tai tavara on toimitettu asiakkaalle 1.9. tai sen jälkeen, sovelletaan uutta 25,5 prosentin verokantaa.

Ennakkomaksu poikkeus

Poikkeuksena pääsääntöön ennakkomaksuihin sovelletaan kertymishetken mukaista verokantaa. Ennakkomaksuihin, jotka ovat kertyneet viimeistään 31.8., sovelletaan kertymishetken mukaista verokantaa eli 24 prosenttia. Jos ennakkomaksua 24 prosentin verokannalla halutaan hyödyntää, myyjän tulee saada asiakkaalta suoritus ennakkoon viimeistään 31.8. Hankalia tilanteita voi syntyä, jos on sovittu ennakkolaskusta ja eräpäivä ajoittuu elokuulle, mutta asiakas maksaakin ennakkomaksun syystä tai toisesta vasta syyskuussa. Tällöin ennakkomaksua ei voida käsitellä 24 prosentin verokannan mukaisesti. 

Jos kyse ei ole ennakkomaksusta, vaan tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu elokuun loppuun mennessä, verokantaan ei vaikuta se, että lasku maksetaan syyskuussa esimerkiksi elokuulle ajoittuvan eräpäivän jälkeenkin. 

Mitä kaikkea yrityksen on hyvä huomioida muutokseen valmistautuessaan?

Lakimuutokseen valmistautuminen ajoittuu kesälomakauteen, mikä voi monelle aiheuttaa ylimääräistä hankaluutta ja kustannuksia, mutta toimeen on hyvä tarttua heti. Tätä tekstiä laadittaessa lakia ei ole edes säädetty, ja syyskuu koittaa pian.

Yrityksille noin kahden kuukauden sopeutumisaika lain säätämisestä sen voimaantuloon on Suomen Yrittäjien mielestä kohtuuttoman lyhyt. Suomen Yrittäjät esitti lain voimaantulon lykkäämistä vähintään 1.10. saakka, mutta eduskunnan valiokuntakäsittelyvaiheessa voimaantuloajankohdan muuttaminen ei saanut enemmistön kannatusta valtiontaloudellisiin syihin nojaten.

Kaikkien tietojärjestelmien, kuten taloushallinnon järjestelmien ja kassajärjestelmän päivittämisestä yhteensopiviksi muutoksen kanssa on huolehdittava. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ensi kertaa Suomessa verokantaan säädettävään desimaalin, jonka toimivuus järjestelmissä tulisi varmistaa. Sopimukset tulisi myös käydä läpi sekä tiedottaa asiakkaita muutoksesta.  

Yritys on tehnyt jo keväällä 2024 sopimuksen tai tarjouksen, mutta palvelu suoritetaan tai tavara toimitetaan asiakkaalle vasta 1.9. tai sen jälkeen. Kumpaa verokantaa sovelletaan?

Myyntiin sovelletaan 25,5 prosentin arvonlisäverokantaa, koska palvelu suoritetaan tai tavara toimitetaan 1.9. tai sen jälkeen. Uuden verokannan soveltamisen kannalta merkityksellistä ei ole sopimuksen tai tarjouksen tekemisen ajankohta. Myöskään esimerkiksi tavaran (kuten uuden auton) rekisteröintiajankohta tai tilausajankohta ei ratkaise sovellettavaa verokantaa.

Jos yritys on esimerkiksi helmikuussa 2024 tehnyt 24 prosentin verokannan sisältävän tarjouksen kohteeseen siten, että työ suoritetaan marraskuussa, tulee yrityksen ottaa huomioon verokannan muuttuminen. Jos asiakas maksaa ennakkomaksuna työn viimeistään 31.8., verokanta on 24 prosenttia. Palvelun suorittamisajankohdan ajoittuessa marraskuuhun, myyntiin tulee muussa tapauksessa soveltaa 25,5 prosentin verokantaa.

Jos asiakas kuitenkin maksaa ennakkomaksun viimeistään 31.8., sovelletaan 24 prosentin verokantaa (ennakkomaksun kertymisajankohdan mukainen verokanta), vaikka palvelua ei olekaan vielä suoritettu tai tavaraa toimitettu asiakkaalle.  

Yritys on hakeutunut toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi pidennettyyn verokauteen. Arvonlisäverotuksessa verokausi on neljännesvuosi, joten lain voimaantulo osuus kesken vuoden kolmatta kvartaalia (heinä-syyskuu). Sovelletaanko Q3/2024-myynteihin uutta verokantaa? 

Vuoden kolmannen neljänneksen myynnit käsitellään ”normaalisti” pidennetystä verokaudesta huolimatta. Lain voimaantulo 1.9. on 70 000 kvartaali-ilmoittajalle erityisen ikävä, sillä se merkitsee kahden eri verokannan soveltamista samoihin hyödykkeisiin saman verokauden aikana, mikä lisää hallinnollista taakkaan. Kalenterivuosi-ilmoittajia koskee sama hankaluus. 

Miten verokanta määräytyy tavaran kaupassa?

Suoriteperiaatteen mukaisesti arvonlisäverokanta määräytyy yleensä sen mukaan, milloin tavara on toimitettu (luovutettu ostajan haltuun). Jos tavara luovutetaan ostajalle viimeistään 31.8., sovelletaan 24 prosentin verokantaa, vaikka ostaja maksaisi tavaran myöhemmin. Ennakkomaksuihin sovelletaan kertymisajankohdan mukaista verokantaa.

Esimerkiksi verkkokauppiaan voi olla jopa mahdotonta tietää, milloin tavara luovutetaan ostajalle. Käytännössä siirtymävaihe voi aiheuttaa yrityksille hankalia tilanteita esimerkiksi kuljetuksen viivästyessä alkuperäisestä aikataulusta elo-syyskuun vaihteessa. Esimerkiksi jos verkkokaupassa asiakas maksaa elokuussa tehdyn ostoksen välittömästi, mutta myyjän vastuulla oleva kuljetus ei alkuperäisestä poiketen ole perillä viimeistään 31.8., tavaran luovuttaminen ostajan haltuun vasta 1.9. tai sen jälkeen ei aiheuta ongelmaa, koska 24 prosentin vero on oikein. Jos myyjän vastuulla tapahtuvan kuljetuksen on määrä olla perillä elokuun loppuun mennessä, mutta toimitus viivästyykin syyskuun puolelle, on tilanne toinen, kun asiakas ei ole heti hoitanut maksua ja yritys on ehtinyt lähettää 24 prosentin verokannan sisältävän laskun.

Osamaksukaupassa tavara maksetaan useassa osassa, ja arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle. Verokanta määräytyy tavaran luovuttamisajankohdan mukaan.

Esimerkkejä

Asiakas tilaa kesämökilleen uudet ikkunat kesäkuussa. Tehdas toimittaa ikkunat asiakkaalle 29.8. ja tämä maksaa laskun 12.9. Sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Asiakas tilaa elokuussa uuden moottoripyörän, joka luovutetaan tälle syyskuussa. Asiakas maksaa pyörän luovutuksen yhteydessä syyskuussa. Sovellettava verokanta on 25,5 prosenttia. Jos asiakas maksaisi pyörän etukäteen viimeistään 31.8., sovellettava verokanta olisi 24 prosenttia.

Myyjä lähettää ostajalle komponentteja 31.8. Tavarat saapuvat ostajan varastolle 1.9. Jos sopimuksen mukaan kuljetus tapahtuu myyjän vastuulla, ostaja on vastaanottanut tavarat 1.9. ja sovellettava verokanta on 25,5 prosenttia. Jos sopimuksen mukaan kuljetus tapahtuu ostajan vastuulla, tavarat katsotaan toimitetuiksi kuljetuksen alkaessa 31.8. Verokanta on 24 prosenttia.

Kodinkoneliike myy osamaksusopimuksella jääkaapin, joka luovutetaan ostajalle elokuussa. Asiakas maksaa jääkaapin luovutuksen jälkeen useassa erässä 1.9. jälkeen. Koko kauppahintaan sovelletaan 24 prosentin verokantaa.

Miten verokanta määräytyy palvelun myynnissä?

Palvelun myynnin arvonlisävero kohdistetaan sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu (asiakkaan käytettävissä). Jos palvelun suorittaminen on kesken verokannan muuttuessa, verokanta määräytyy palvelun päättymisajankohdan mukaan.

Jatkuvaluonteisessa tavaran tai palvelun myynnissä vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella (esim. vuokrauspalvelu). Kertaluonteiset, useammassa erässä maksettavat myynnit eivät ole jatkuvaluonteisia (osamaksukauppa, rakennusurakka). Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Ennakkomaksuihin sovelletaan kertymisajankohdan mukaista verokantaa.

Esimerkkejä

Asiakas ostaa nurmikon leikkuun mökkitalkkariyritykseltä. Nurmikko leikataan 30.8. Yritys laskuttaa asiakasta syyskuun alussa ja asiakas maksaa laskun eräpäivänä 16.9. Sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Yritys myy taloushallinnon konsultointipalvelua 26.8.–2.9. Asiakas maksaa palvelusta 16.9. Sovellettava verokanta on 25,5 prosenttia.

Asiakas tilaa autoliikkeestä uuden auton elokuussa. Auto luovutetaan syyskuussa. Asiakas maksaa osan kauppahinnasta luovuttamalla vanhan ajokkinsa autoliikkeelle elokuussa. Ennakkomaksuun sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Vuokranmaksujakso on 1.8.2024 – 31.7.2025. Palvelu katsotaan suoritetuksi 31.7.2025.    Palvelun myyntiin sovellettava verokanta on 25,5 prosenttia. Jos vuokralainen maksaa myyjälle vuokran vuokranmaksujaksolta viimeistään 31.8.2024, myyntiin sovelletaan 24 prosentin verokantaa.

Vuokrasopimus on tehty vuoden mittaiseksi 1.8.2024 – 31.7.2025. Vuokra tulee sopimuksen mukaan maksaa kuukausittain kuun 5. päivään mennessä. Tilitysjakso on siten kuukausi ja verokanta määräytyy tilitysjakson päättymisajankohdan mukaan. Elokuun vuokraan sovelletaan 24 prosentin verokantaa ja syyskuun vuokraan 25,5 prosentin verokantaa.

Vuokrasopimus ja vuokranmaksujakso on 1.1.2024 – 31.12.2024. Vuokralainen on maksanut vuokran jo helmikuussa 2024. Suoritus on ollut ennakkomaksua, eikä 24 prosentin verokannalla laskutetun vuokran korjaamiseen ole aihetta.

Yrityksen palvelumyynti on kesken verokannan muuttuessa. Kumpaa verokantaa sovelletaan?

Palveluihin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan palvelun valmistumisajankohdan mukaista arvonlisäverokantaa.

Urakoissa niihin osiin, jotka on suoritettu ennen 1.9., sovelletaan 24 prosentin verokantaa ja 1.9. jälkeen suoritettuihin osiin 25,5 prosentin verokantaa. Jos asiakas maksaa 1.9. jälkeen suoritettavan urakan osan ennakkoon viimeistään 31.8., sovelletaan 24 prosentin verokantaa.  

Esimerkki

Palvelu päättyy vasta loppuvuodesta, mutta se maksetaan kuudessa erässä kesä-marraskuussa. Kesä-elokuun eriin sovelletaan 24 prosentin verokantaa ja syys-marraskuun eriin 25,5 prosentin verokantaa.

Asiakas tilaa kattourakan, joka alkaa elokuussa ja valmistuu syyskuussa. Urakoitsija on tilannut työssä tarvittavat tavarat elokuussa. Vaikka rakentamispalveluun sisältyy materiaalia, sitä pidetään yhtenä kokonaisuutena ja rakentamispalvelun myyntinä arvonlisäverotuksessa. Jos työ kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin asiakkaalla, työn ja tarvikkeiden erittely laskulla on perusteltua.

Kumpaa verokantaa asiakkaalle jälkikäteen annettaviin alennuksiin sovelletaan?

Annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin. Jos luottotappio on vähennetty, mutta myynnistä myöhemmin kertyykin suoritus tai suorituksia, näistä maksetaan vero alkuperäisen myynnin verokannan mukaan.

Vuosi- tai kausialennukset voidaan antaa jälkikäteen sekä ennen 1.9. että sen jälkeen toimitettujen tavaroiden ja suoritettujen palvelujen osalta. Alennukset voidaan jakaa vanhan ja uuden verokannan mukaisiin osiin ajan kulumisen suhteessa.

Miten verokantamuutos vaikuttaa lahjakortin käyttöön, kun lahjakortti on käsitelty 24 prosentin verokannalla sen myynnin yhteydessä keväällä 2024, mutta lahjakortti käytetään vasta 1.9. tai sen jälkeen?

Kysyjä tarkoittanee lahjakorttia, joka arvonlisäverotuksessa luokitellaan yksikäyttöarvoseteliksi, sillä yksikäyttöarvosetelistä maksetut vastikkeet rinnastetaan ennakkomaksuihin. Yksikäyttöarvoseteliin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myyjän arvosetelin myynnistä saamaa vastiketta pidetään näiden tavaroiden tai palvelujen myynnistä saatuna vastikkeena tai sen osana. Kun 24 prosentin mukaan käsitelty ennakkomaksu yksikäyttöarvosetelistä on kertynyt viimeistään 31.8., on verokanta käsitelty oikein. Tavaroiden tosiasiallista toimittamista tai palveluiden tosiasiallista suorittamista arvoseteliä vastaan 1.9. tai sen jälkeen ei pidetä uutena itsenäisenä myyntinä eikä veroa suoriteta lahjakortin myynnistä saadun vastikkeen osalta enää uudestaan.

Lahjakortti on arvonlisäverotuksessa arvoseteli. Ne luokitellaan yksikäyttöarvoseteleiksi ja monikäyttöarvoseteleiksi, joihin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnin arvonlisäverokäsittely poikkeaa toisistaan. Arvosetelin luovutus ei ole arvoseteliin liittyvien tavaroiden ja palvelujen myynnistä erillinen tavaroiden tai palvelujen myynti, vaan osa niiden tavaroiden tai palvelujen myyntiä, jonka vastikkeena arvoseteliä voidaan käyttää.

Yksikäyttöarvosetelillä tarkoitetaan arvoseteliä, johon liittyvistä tavaroiden tai palvelujen myynneistä suoritettavan veron määrä on tiedossa silloin, kun arvoseteli lasketaan liikkeeseen. Jos suoritettavan veron määrä tai myyntimaa eivät ole tiedossa arvoseteliä liikkeeseen laskettaessa, kysymys ei ole yksikäyttöarvosetelistä. Yksikäyttöarvoseteleitä ovat esimerkiksi kirjalahjakortti, jolla voi ostaa vain painettuja kirjoja (verokanta 10 prosenttia) tai ruokalahjakortti, jolla voi ostaa vain elintarvikkeita (verokanta 14 prosenttia). Muu arvoseteli kuin yksikäyttöarvoseteli on monikäyttöarvoseteli.

Monikäyttöarvosetelillä voidaan ostaa useamman verokannan alaisia tavaroita tai palveluja. Lahjakortti, jota voidaan käyttää eri verokannan alaisten tavaroiden tai palvelujen ostoon, on siis monikäyttöarvoseteli. Monikäyttöarvoseteliin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynti verotetaan vasta silloin, kun tavarat tosiasiallisesti toimitetaan tai palvelut tosiasiallisesti suoritetaan, ja veronsuoritusvelvollisuus ratkaistaan arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan.

Tuleeko alv-ilmoitukselle veron ilmoittamista koskevia muutoksia?

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksella (alv-ilmoituksella) on vain yksi kohta yleisen verokannan alaiselle myynnille.

Kun verokausi on kuukausi, OmaVeron alv-ilmoituksella tulee näkymään 1.9. alkaen kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Kun verokausi on kvartaali, kalenterivuosi tai poronhoitovuosi, kantamuutos tulee voimaan kesken pidennetyn verokauden. Neljännesvuosi-ilmoittajille näytetään verokauden 3/2024 (heinä-syyskuu) alv-ilmoituksella kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Kalenterivuosi-ilmoittajille näytetään kalenterivuoden 2024 alv-ilmoituksella kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Muissa sähköisissä ilmoituskanavissa (Ilmoitin.fi ja API-rajanpinta) yleisen verokannan mukainen vero ilmoitetaan samassa kentässä kuin aiemmin. Verohallinto ilmoittaa, paperilomakkeesta tulee uusi versio 1.1.2025, joten kuluvan vuoden loppuun käytetään nykyistä lomaketta (Kotimaan myynti 24 %).

Kun lakimuutos tulee voimaan 1.9., syyskuulta annettavalla arvonlisäveroilmoituksella ei ilmeisestikään voi olla 24 prosentin verokannan mukaista myyntiä vai voiko?

Ajallisen kohdistamisen säännösten vuoksi yritys voi joutua ilmoittamaan 24 prosentin myyntiä esimerkiksi syyskuulle tai 25,5 prosentin myyntiä elokuulle. Veron suorittamisvelvollisuus ei määritä, mille verokaudelle arvonlisävero ilmoitetaan.

Esimerkkejä

Verokausi on kuukausi ja yritys soveltaa maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä. Yritys toimittaa tavaran asiakkaalle 30.8. ja saa maksun 1.9. Sovellettava verokanta on 24 prosenttia, koska tavara toimitettu ennen 1.9. Vero ilmoitetaan maksuajankohdan mukaan eli syyskuun alv-ilmoituksella.

Verokausi on kuukausi ja yritys soveltaa laskutusperustetta tilikauden aikana. Yritys lähettää tavarasta asiakkaalle 30.8. päivätyn laskun ja toimittaa tavaran 1.9. Asiakas maksaa laskun eräpäivänä syyskuussa. Tavaran myyntiin sovellettava verokanta on 25,5 prosenttia, koska tavara toimitetaan 1.9. Yritys ilmoittaa myynnin laskun päivämäärän mukaan elokuun alv-ilmoituksella.

Tuleeko myös alennettuihin kymmenen ja 14 prosentin verokantoihin korotuksia 1.9.2024?

Ei tule. Syyskuun alusta voimaan tuleva verokantakorotus koskee vain yleisen arvonlisäverokannan mukaista myyntiä. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka veroverovelvollinen ei suorittaisikaan omista myynneistään veroa yleisen arvonlisäverokannan mukaan, tämän tulee huomioida yleisen verokannan muutos ostoista vähennettävän veron vuoksi.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan alennettuun kymmenen prosentin verokantaan kuuluvat hyödykkeet siirretään 14 prosentin verokantaan sanoma- ja aikakauslehtiä lukuun ottamatta. Muutos toteutunee vuoden 2025 alusta. Kevään 2024 kehysriihessä hallitus päätti korottaa makeisiin ja suklaaseen sovellettavaa arvonlisäverokantaa 14 prosentista 25,5 prosenttiin. Tätä koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa syksyllä 2024. 

Yritykseni tekee yhteisöhankintoja toisista EU-jäsenvaltiosta. Miten yleisen alv-kannan muutosta sovelletaan yhteisöhankintoihin?  

Uutta verokantaa sovelletaan sellaiseen tavaran yhteisöhankintaan, joka tulee kohdistaa syyskuulle tai sen jälkeen. Yhteisöhankinta kohdistetaan sitä kuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle, jonka aikana hankinta on tehty. Yhteisöhankinta on tehty ajankohtana, jona tavara on vastaanotettu. Jos yhteisöhankintana ostettuja tavaroita toimitetaan jatkuvaluonteisesti yli yhden kuukauden ajan, tavarat katsotaan vastaanotetuiksi kunkin kalenterikuukauden päättyessä.

Jos kuitenkin ostajalle annetaan lopullinen lasku tavaran toimituskuukauden aikana, yhteisöhankinta kohdistetaan tavaran toimituskuukaudelle. Ennakkomaksuilla ei ole vaikutusta ajalliseen kohdistamiseen.

Esimerkki

Yritys tekee yhteisöhankinnan ja ostaa koneen Saksasta. Osa kauppahinnasta maksetaan ennakkomaksuna heinäkuussa. Kone toimitetaan elokuussa ja loppuosa kauppahinnasta laskutetaan syyskuussa. Yhteisöhankinta on tehty elokuussa ja kohdistetaan syyskuulle, joten sovellettava verokanta on 25,5 prosenttia. Jos toimitus ja laskutus tapahtuisivat molemmat elokuussa, kohdistettaisiin hankinta elokuulle, jolloin sovellettava verokanta olisi 24 prosenttia.

Yritykseni harjoittaa tavaroiden maahantuontia. Miten alv-kannan muutosta sovelletaan maahantuonneissa?

Yleisen verokannan alaisten tavaroiden osalta uutta verokantaa sovelletaan, kun maahantuodusta tavarasta on syntynyt veron suorittamisvelvollisuus 1.9. tai sen jälkeen. Veron suorittamisvelvollisuus syntyy tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana. Maahantuonnista Verohallinnolle maksettava vero kohdistetaan kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu.

Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä maahantuonnissa sovellettava verokanta määräytyy ensitullauspäätökselle merkityn tulli-ilmoituksen hyväksymispäivän mukaan. Jos tulli-ilmoitus on hyväksytty 1.9. tai sen jälkeen, sovelletaan uutta verokantaa. Tiedot ilmoitetaan sen verokauden alv-ilmoituksessa, jonka aikana tullauspäätös on annettu.

Esimerkki

Alv-rekisteriin merkitty yritys tuo varaosia Yhdysvalloista Suomeen 30.8. Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen vastaanotetuksi 31.8. ja tekee päätöksen tavaran luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen 1.9. Sovellettava verokanta on 24 prosenttia, ja maahantuonti ilmoitetaan syyskuulta annettavalla alv-ilmoituksella.

Miten sovellettava verokanta määräytyy ostettaessa palveluja ulkomaalaiselta elinkeinonharjoittajalta?

Jos käännetyn verovelvollisuuden alainen palvelu on suoritettu 1.9. tai sen jälkeen, palvelun myynnin arvonlisäveroon sovelletaan 25,5 prosentin verokantaa. Jos kuitenkin ennakkomaksu on kertynyt ennen 1.9., sovelletaan 24 prosentin verokantaa.

Esimerkki

Ruotsalainen yritys myy konsultointipalvelun suomalaisyritykselle. Palvelu suoritetaan elokuussa ja laskutetaan syyskuussa. Palveluun sovelletaan 24 prosentin verokantaa, koska palvelu on suoritettu elokuussa. Ostaja maksaa veron ja ilmoittaa sen elokuulta annettavalla alv-ilmoituksella.

Lisätietoja ja neuvoja

  • Verohallinnon palvelunumero arvonlisäveroasioissa 029 497 008 palvelee ma–pe klo 9–16, heinäkuussa klo 9–15.
  • Suomen Yrittäjien lakineuvonta, p. (09) 229 222, ja yksinyrittäjäneuvonta, p. (09) 2292 2400, palvelevat arkisin klo 8–18.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.