Yrityspalvelut muutoksessa

Lohjan yrityspalvelut ovat suuressa muutoksessa ja muutos tulee varmasti koskemaan jokaista näitä palveluita tarvitsevaa yritystä. Lohjan Yrittäjät ry ja Lohjan kaupunki allekirjoittivat pitkään valmistellun elinvoimalupauksen 15.9.2023 tälle valtuustokaudelle. Vastaavia yhteistyölupauksia on tehty useammassa Uudenmaan kunnassa toimivien yrittäjäyhdistysten ja kuntien välillä.

Tällä yhteisellä lupauksella kaupunki sitoutuu yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan alueen elinvoimaisuutta, näin kaupunkimme veto- ja pitovoima vahvistuvat. Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla halutaan parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, vahvistaen kaupungin elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kaupungin edustajien ja yrittäjäyhdistyksen välillä.

”Yhteiset painopistealueet Unelmien kotikaupungissa:

1. Toimiva vuoropuhelu
Kaupunki ja yrittäjäyhdistys sitoutuvat käymään aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Vuoropuhelun keinoista sovitaan yhdessä. Pyritään takaamaan yhteneväiset mahdollisuudet yrittämiseen paikasta riippumatta ja löytämään mahdolliset epäkohdat toimivan arjen palveluissa.

2. Katu-, liikenne- ja kaupunkisuunnittelu
Yritysten näkemykset otetaan varhaisessa vaiheessa huomioon katu-, liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa sekä kaavoitus- ja lupaprosesseissa, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan.

3. Yrittäjämyönteiset hankinnat
Kaupunki kartoittaa paikalliset markkinat ennen hankintaa sekä sitoutuu vuoropuhelun järjestämiseen. Kaupunki pyrkii jakamaan mahdollisuuksien mukaan hankintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin. Kaupunki huomioi vaikutukset paikallisten työllistymiseen.

4. Yritysvaikutusten arviointi
Kaikessa päätöksenteossa otetaan huomioon vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Lohjalla tätä toteutetaan jo maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluvaiheessa.

5. Yrittäjyyteen kannustamminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen
Kaupunki ja yrittäjäyhdistys sitoutuvat edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja laadimme toimenpiteitä tulosten pohjalta.”

Toinen suuri muutos liittyy Novagon korvaavien yrityspalveluiden järjestämiseen vuoden vaihteen jälkeen. Kaupungin organisaatioon perustettava yritysasiantuntijoiden rooli on erittäin merkittävä sekä uusien aloittavien yrittäjien että jo toimivien yritysten neuvonnassa ja ohjauksessa. Aloittavat yrittäjät tarvitsevat asiantuntevaa neuvontaa alkaen liikeideasta ja liiketoiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnasta aina yhtiömuodon valintaan saakka.

Apua tarvitaan myös mahdollisten tukien, avustusten ja rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen sekä yrityksen käynnistämiseen liittyvään neuvontaan. Erittäin tärkeänä osana on yrityksen ostamiseen tai myyntiin liittyvä neuvonta. On suuri vaara, että moni toimiva yritys lopettaa toimintansa nykyisen yrittäjän eläköityessä ja aloittavalle yrittäjälle on erittäin hyvä vaihtoehto jatkaa olemassa olevan yrityksen toimintaa. Tutkimusten mukaan merkittävästi useampi jatkava yritys toimii viiden vuoden kuluttua muutoksesta verrattuna nollasta liikkeelle lähteneisiin.

Toimivat, kehittyvät tai kansainvälistyvät puolestaan tarvitsevat asiantuntevaa neuvontaa esimerkiksi markkinointiin, myyntiin ja rahoitukseen, investoinnin kannattavuuteen, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, hinnoitteluun, hankintaosaamiseen tai verotukseen. Myös täällä on tärkeää huomioida neuvonta omistajanvaihdokset. Kehittävän ja kasvavan yrittäjän palveluihin kuuluvat esimerkiksi liiketoiminnan sparraus, yritysrahoituksen vaihtoehtojen kartoittaminen, apu rekrytointiin tai kansainvälistymiseen ja innovaatiotoimintaan.

Samoin erilaisten koulutusten ja tapahtumien tuottaminen, yksin tai yhdessä toisten organisaatioiden kanssa, kuuluu jatkossa kaupungin yrityspalveluiden toimialaan. Monimuotoisten ja asioita eri näkökulmista tarjoavien tapahtumien kautta saadaan sekä verkostoiduttua että opittua uutta.

Uskoisin, että myös yhteistyö alueen oppilaitosten Luksian ja Laurean kanssa tulee olemaan tiivistä. Yhtenä tällaisena uutena yhteistyömuotona voisi mainita Lohjan, Vihdin ja Luksian Navigaattori hankkeen: ”Navigaattori- työllisyyden, kumppanuuden ja osaamisen yhteiskehittämishanke vastaa alueelliseen kohtaanto-ongelmaan kehittämällä osaamista ja yhdistämällä alueen työttömät asiakkaat ja yritykset.”

Mikäli asiasta jotain mihin apuja tarvitset tai haluat kommentoida, niin ole yhteydessä Lohjan Yrittäjien hallituksen jäseniin tai Lohjan kaupungin yrityspalvelupäällikkö Mika Hämeenniemeen, niin saamme otettua tarvittavat asiat huomioon tulevissa palavereissamme kaupungin kanssa, sekä meille kaikille tärkeiden yrityspalveluiden kehittämisessä. 

Kuten kaikki yrittäjät tietävät on jatkuva muutos, yhä kiihtyvällä tahdilla, tätä päivää. Näin on myös Lohjan yrityspalveluiden osalta. Toivotaan kaikkea hyvää sekä palveluiden tuottajille että niiden käyttäjille.

Petri Eriksson
2. varapuheenjohtaja
Lohjan Yrittäjät ry