Asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät. Kuva: Johanna Erjonsalo
Yrittäjän puolella
6.6.2023
Albert Mäkelä

Onko kollektiivisopiminen yrittäjän etu?

Suomessa toimivista yrittäjistä yli puolet on yksinyrittäjiä ja heidän määränsä arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Yksinyrittäjien kohtaamat haasteet ovat viime aikoina nousseet oikeutetusti julkiseen keskusteluun.

Yrittäjien epätasapainoinen neuvotteluasema ei ole uusi ilmiö, mutta alustatalouden myötä se on noussut laajempaan tietoisuuteen. Yhtenä ratkaisuna käytännön ongelmiin on esitetty yksinyrittäjien kollektiivista neuvotteluoikeutta. Sitä perustellaan yksinyrittäjien heikolla neuvotteluasemalla isompaa sopimuskumppania vastaan.

Mitä yrittäjien kollektiivinen sopiminen on?

Kollektiivinen sopiminen on tuttua työmarkkinoilta, jossa yksittäisen työntekijän työehdot määrittyvät liittojen sopimien työehtosopimusten mukaan. Yrittäjien kollektiivisesta sopimisesta ei ole sääntelyä. Yrittäjien kollektiivisilla sopimuksilla tarkoitettaneen sopimuksia, joissa osapuolena olisi joukko yksinyrittäjiä ja vastapuolena yksi tai useampi työpanosta ostava tilaajayritys.

Kollektiivinen sopimus voisi koskea yksinyrittäjien tuottamien palvelujen hintoja tai muita toimeksiantosopimusten ehtoja. Tällöin yksittäisen yrittäjän ei tarvitsisi sopia palvelunsa hinnasta erikseen tilaajan kanssa, vaan kollektiivisopimus määrittelisi yksittäisen sopimuksen ehdot.

Yritysten välisistä hinnoista sopimisessa on kyse kartellista. Epäselvää onkin, miten ja ketä kollektiivinen sopimus sitoisi. Epäselvää on myös, millaiset vaikutukset kollektiivisella sopimisella olisi muille yrittäjille tai yrityksille, jotka toimivat samalla toimialalla.

Selvää on kuitenkin se, että toteutuessaan kollektiivisopiminen rajoittaisi kilpailua. Tämä on myös kollektiivisopimisen perimmäinen tarkoitus.

Miten kollektiivinen sopiminen vaikuttaisi yrittäjiin?

Kollektiivisopimisen voi ajatella olevan yksinyrittäjän etu, jos hänen neuvotteluasemansa on heikko ja kollektiivisesti neuvottelemalla voitaisiin saavuttaa parempi hintataso. Kollektiivisopimuksen tilanteessa sekä ostaja että myyjä tietäisivät, mitä tietyn tehtävän tai palvelun suorittaminen maksaa. Hinnat yhdenmukaistuisivat eivätkä yritykset voisi kilpailla hinnalla.

Myös laadulla kilpaileminen kävisi mahdottomaksi. Jos hinta olisi lukittu, olisi myös parempaa laatua vaikea tarjota kannattavasti. Toisaalta ostajalla ei olisi perustetta maksaa korkeampaa hintaa, kuin mihin se on kollektiivisopimuksessa sitoutunut.

Vaikutus markkinoiden toimintaan olisi haitallinen. Yrittäjillä ei olisi kannustetta kehittyä tai tehdä asioita kilpailijoita paremmin. Kollektiivisopiminen tasapäistäisi yrittäjät yhdeksi massaksi ja häivyttäisi markkinatalouden perusperiaatteita.

Yksinyrittäjät eivät ole yhtenäinen ryhmä

Yrityksen pieni koko tai yksinyrittäjyys ei tarkoita välttämättä heikkoa neuvotteluasemaa. Tilanne voi olla myös päinvastainen, erityisesti jos on kyse asiantuntemusta tai erityisosaamista vaativista tehtävistä.

Taloudellisessa mielessä on yleistä, että yksinyrittäjä on riippuvainen yhdestä tai muutamasta toimeksiantajasta. Tämä on luonnollista, sillä pienessä liiketoiminnassa kannattaa keskittyä niihin asiakkaisiin, jotka ovat kannattavimpia. Tilanne on usein sama myös pienellä työnantajayrityksellä.

Jos yksinyrittäjä kuitenkin toimii alisteisessa asemassa yhdelle toimeksiantajalle, eikä hänellä ole todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä, kyse voi olla todellisuudessa työsuhteesta. Työlainsäädäntöä ei voi kiertää nimeämällä sopimussuhde toimeksiantosuhteeksi.

Kollektiivista neuvotteluoikeutta on esitetty nimenomaan yksinyrittäjille. Jos yrittäjä ottaisi palvelukseensa työntekijän, vaikka vain tilapäisesti, hän ei voisi olla kollektiivisopimuksen piirissä. Kollektiivisopiminen asettaisi siten samalla toimialalla toimivat yksinyrittäjät ja työllistävät yrittäjät erilaiseen asemaan sen suhteen, millaisia sopimuksia toimeksiantajien kanssa voidaan tehdä.

Yritystoiminta ei yleensä ole staattista, vaan tilanteet vaihtelevat. Yksinyrittäjän voi olla käytännössä vaikea arvioida, millaisissa sopimusjärjestelyissä hänen kannattaa tai missä hän voi olla mukana. Kollektiivinen sopiminen rajoittaisi yrittäjän vapautta myydä omaa tuotettaan tai palveluaan parhaaseen mahdolliseen hintaan. Samalla se rajoittaisi myös yritysten kasvua ja kehittymistä.

Ratkaisuja on etsittävä muualta

Yksinyrittäjien asema kaipaa petraamista. Selkeämpi tapa parantaa heikossa neuvotteluasemassa olevien yrittäjien asemaa olisi sopimusehtojen suora sääntely. Se voisi tapahtua myös toimialakohtaisesti. Tämä olisi yhdenvertaista, eikä yrittäjiä eroteltaisi harjoitetun liiketoiminnan tai sen mukaan, onko heillä työntekijöitä.

Sääntelyä on jo nyt olemassa niin sanotussa yrittäjänsuojalaissa, jossa kielletään kohtuuttomat ehdot elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa. Myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetulla lailla suojataan yrittäjää hyvän liiketavan vastaiselta tai muutoin sopimattomalta menettelyltä.

Sääntelyä tulisi kuitenkin kehittää. Suomen Yrittäjien hallitusohjelmatavoitteisiin kuulukin edellä mainittujen lakien päivittäminen vastaamaan pienyrittäjien tarpeita.

Kollektiivisopimiseen liittyy oikeudellinen riski

EU:n komissio julkaisi syksyllä 2022 kilpailuoikeutta koskevat suuntaviivat, joiden mukaan EU:n kilpailuoikeus ei estä tiettyjä itsenäisiä ammatinharjoittajia tekemästä työolojaan kohentavia kollektiivisia sopimuksia. Tähän pohjautuen on jo ehditty esittää, että ammattiliitot voisivat Suomessa edustaa itsensätyöllistäjiä (eli yrittäjiä) ja tehdä heitä koskevia ”työehtosopimuksia”.

Juridisesti asiasta tekee erikoisen se, että Suomen ja EU:n kilpailusääntely eivät ole muuttuneet. Komission suuntaviivat eivät ole oikeudellisesti sitovia. Siten yritysten väliset sopimukset, joilla määritellään esimerkiksi hintoja, ovat edelleen lain näkökulmasta kiellettyjä.

Komission suuntaviivoissa on määritelty tiettyjä yksinyrittäjäryhmiä, jotka voisivat olla mukana kollektiivisissa sopimuksissa. Olosuhteiden muutokset voisivat johtaa siihen, ettei yrittäjä kuuluisi enää kollektiivisopimuksen kohderyhmään.

Suuntaviivat sitovat vain komissiota itseään, eikä ole varmuutta, mikä merkitys niille annettaisiin tuomioistuimessa. Yrittäjien kollektiivisiin sopimuksiin sisältyykin merkittävä oikeudellinen riski sekä yksinyrittäjille että toimeksiantajayrityksille.

Yrittäjien kollektiivisopimus ei olisi myöskään työehtosopimus. Suomessa työehtosopimus on yksinomaan työsuhteessa ja ammattiliittojen toimesta tapahtuvaa kollektiivista työehdoista sopimista. Yksinyrittäjien tai itsensätyöllistäjien työehtosopimuksista puhuminen onkin harhaanjohtavaa, sillä työehtosopimukset voivat liittyä vain työsuhteisiin.

Albert Mäkelä