14.9.2009 klo 12:59
Lausunto

Demokratiapoliittisesta asiakirjakokonaisuudesta

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Ministeriöiden yhteisessä ns. demokratiaverkostossa on valmisteltu demokratiapoliittista keskusteluasiakirjaa ja sen pohjalta tehtävää periaatepäätöstä demokratian edistämisestä. Asiakirjoissa eritellään keskeisiä suomalaisen demokratian haasteita ja sitä, miten kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa Suomessa. Asiakirjoissa mainittuja kehittämistarpeita ovat muun muassa kansalaisten ja sidosryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen lainsäädännön valmistelutyössä sekä säädösten ja lainsäädännön selkeyden parantaminen.

Toteamme, että hyvän säädösvalmistelun tulee olla riittävän avointa ja laajapohjaista. Lisäksi keskeinen osa laadukasta säädösvalmistelua on ehdotetun sääntelyn riittävän kattava vaikutusten arviointi. Ehdotetun sääntelyn kannalta keskeisille sidosryhmille tulee antaa mahdollisuus osallistua hankkeen valmisteluorganisaatioon. Edelleen kansalaisia ja eri intressitahoja tulee kuulla systemaattisesti lainsäädäntöprosessin keskeisissä vaiheissa. Yksilön vaikuttamismahdollisuudesta häntä itseään koskevaan päätöksentekoon sekä mahdollisuudesta osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on säädetty perustuslailla (PL 14.3 §). Katsomme myös, että säädösten selkeyteen tulee kiinnittää entisestään huomiota, mikä edistää osaltaan yritysten kilpailukykyä. Pidämme laadukasta säädösvalmistelua tärkeänä ja tästä johtuen demokratiapoliittisten asiakirjojen laatimista perusteltuna.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies