24.4.2024 klo 11:50
Lausunto

Esitysluonnos koskien Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperintää koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/18042/2023

Hallituksen esityksen perusteella annattavalla lailla on tarkoitus korvata voimassa oleva laki eräiden valtiontukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta (300/2001) ja antaa viranomaiselle valtuudet ryhtyä takaisinperintään myös siinä tapauksessa, että kyseessä on EU:n valtiontukisääntöjen vastainen tuki, josta komissio ei ole antanut takaisinperintäpäätöstä.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa muutosta jonka taustalla on muuttumaton periaate siitä, että Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaiset tuet tulee periä takaisin tuensaajalta. Euroopan unionin tuomioistuimen Eesti Pagar -tuomion (C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, kohta 95) mukaan kansallisen viranomaisen on perittävä oma-aloitteisesti sääntöjenvastainen tuki myös silloin, kun Euroopan komission ei ole tehnyt takaisinperintäpäätöstä sisämarkkinoille soveltumattomasta tuesta. Yhdymme näkemykseen siitä, että tuomioistuimen päätöksen vuoksi on tarpeen tehdä nyt esitettäviä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Kiinnitämme huomiota luonnoksessa siihen, että korkoa koskeva 13 §:ä olisi hyvä tarkentaa. Kyseessä on tuensaajalle merkittävä taloudellinen seuraamus. Koska ehdotetun säännöksen perusteella vaihteluväliä ja sitä, mistä korko lasketaan, on vaikeaa ennakoida, tulisi mahdollisuuksien mukaan täsmentää ehdotusta niin, että tuensaajille olisi selkeämpi kuva siitä, minkälaista korkoa takaisinperinnässä perittäisiin kussakin tilanteessa.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti