17.10.2003 klo 14:10
Lausunto

Hallituksen esitys HE 60/2003 vp laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan hallintovaliokunta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kuljetustukilain voimassaoloa jatketaan vuoden 2007 loppuun ja että pk-yritysmääritelmää muutetaan komission antaman uuden suosituksen mukaiseksi.

Suomen Yrittäjät on aiemmissa kannanotoissaan hyväksynyt kuljetustuen osana yritystukijärjestelmämme kokonaisuutta. Olemme katsoneet, että tukijärjestelmä pitäisi saattaa voimaan pidemmäksi ajaksi kuin mitä kuljetustukilain viimeaikainen historia osoittaa.

Edellä sanotun johdosta pidämme lain voimassaoloajan pidentämistä kannatettavana. Yritystoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeätä, että toimintaympäristö on mahdollisimman ennustettava ja vakaa, mikä on yksi hallituksen Yrittäjyyden politiikkaohjelmankin keskeisimpiä tavoitteita.

Lakiesityksen perusteluissa kuvataan nykyisen järjestelmän kohdistuminen eri toimialoille ja alueille. Sen sijaan perusteluissa ei tuoda esille sitä olennaista seikkaa, että kuljetustukijärjestelmä kilpailee mitä suurimmissa määrin Ruotsin vastaavan tukijärjestelmän kanssa. Yrityskentästä on esitetty vaatimuksia järjestelmän muuttamisesta Ruotsin mallin mukaan niin, että myös raaka-ainekuljetukset tulisivat korvattaviksi. Katsommekin, että kuljetustukijärjestelmän yksi merkittävä tehtävä on asettaa suomalaiset yritykset tasavertaiseen kilpailutilanteeseen ruotsalaiskilpailijoiden kanssa, mitä kuljetuskustannuksiin tulee. Siksi on syytä pohtia järjestelmän uudistamista siten, että myös ostorahdit korvattaisiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Antti Neimala
johtaja