2.10.2001 klo 19:27
Lausunto

Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2001 vp)

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Asia:
Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2001 vp)

Pyynnöstä lausumme kirjallisesti seuraavaa:

Hallituksen esitys korottaa työmarkkinatukeen liittyvä lapsikorotus työttömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäivärahaan liittyvän lapsikorotuksen suuruiseksi aiheuttaa arviolta 30,4 miljoonan euron menojen nettolisäyksen. Menojen kasvu ei ole valtion talousarvion loppusummaan nähden huomattava. Lisäksi se toteuttaa yhdenvertaisuutta eri lakien perusteella työttömyyden ajan toimeentuloturvaa saavien keskuudessa.

Edellä olevan perusteella toteamme, ettei perusteita esityksen muuttamiselle ole. Kuitenkin haluamme todeta esityksen perusteluista seuraavaa: Hallituksen esityksessä (kohta 4. Muita asiaan vaikuttavia seikkoja) todetaan esityksen olevan osa hallituksen köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää toimenpidekokonaisuutta. Näkemyksemme mukaan köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyn tulee perustua työhön ja yrittäjyyteen kannustamiseen.

Köyhyyden ongelmat liittyvät työttömyyden aiheuttamaan syrjäytymiseen. Rahassa mitaten köyhimmät suomalaiset eivät ole köyhtyneet: tulot alimmassa tulokymmenyksessä ne eivät ole laskeneet. Parasta köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä olisi verojen ja työnantajamaksujen ja pienituloisten kotitalouksien ansiotulojen verojen alentaminen.

Kunnioittaen,

Pertti Rauhio,
Suunnittelupäällikkö
SUOMEN YRITTÄJÄT RY