16.6.2003 klo 10:39
Lausunto

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2002 (K 4/2003 vp)

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Pyydettynä kuulemisena toteamme seuraavaa:

Opetushallinnon kaikilla tasoilla tapahtui myönteistä työelämää ja yrittäjyyttä tukevaa kehitystä vuonna 2002.

Yleissivistävä koulutus
Yrittäjyyden näkökulmasta merkittävin kehitys yleissivistävässä koulutuksessa oli peruskoulun uuden opetussuunnitelman kokeiluversion hyväksyminen Opetushallituksessa vuoden 2002 lopussa. Opetussuunnitelmassa yrittäjyys on omana, kaikkeen opetukseen sisällytettävänä, aihekokonaisuutenaan. Tämä mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen tuomisen jatkumona koko koulutusprosessiin.

Ammatillinen koulutus
Ammatillisen peruskoulutuksen yksi keskeisimpiä haasteita on työelämäverkostojen laajentaminen. Tätä kehittämistä tukee työpaikkaohjaajakoulutus sekä nuorten näyttöjen kehittämistyö.

Ammatillisen koulutuksen nopeimmin kasvava osa on oppisopimuskoulutus, joka tarjoaa työelämälähtöisen koulutusmuodon. Toivomme oppisopimuskoulutuksen edelleen laajentamista ja oppisopimuskoulutuskokeilun käynnistämistä ammattikorkeakouluissa

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus kannustaa koulutuksen järjestäjiä koulutuksen aktiiviseen kehittämiseen sekä antaa heille tietoa oman koulutuksensa tilanteesta kehittämistyön tueksi.

Ammattikorkeakoulut
Uusi ammattikorkeakoululaki vakiinnuttaa ammattikorkeakoulujen aseman paikallista ja alueellista elinkeino- ja muuta työelämää palveleviksi koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksiköiksi. Lainsäädännön tärkeänä linjauksena on myös elinkeinoelämän edustuksen mukaan ottaminen ammattikorkeakouluhallintoon.

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilu tarjoaa hyvän väylän työelämälähtöiseen jatkokoulutukseen. Kokeiluun varattua 300 vuosittaista koulutuspaikkaa pidämme melko vähäisenä ja toivommekin kiintiöiden lisäämistä. Myös jatkotutkinnon asema koulutusjärjestelmässä tulisi määritellä mahdollisimman nopeasti.

Aikuiskoulutus
Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän mietinnön perusteella käynnistettiin esityksen keskeisten kohtien jatkovalmistelu. Tämän työn tuloksena on käynnistynyt nk. NOSTE-ohjelma, joka tarjoaa yhden lisämahdollisuuden myös vailla tutkintoa oleville yrittäjille osallistua koulutukseen. Aikuiskoulutukseen erikoistuneita oppilaitoksia koskevat toimenpide-ehdotukset eivät ole vielä johtaneet toimenpiteisiin. Toivomme aikuiskoulutuksen rahoituksen ja toimintaedellytysten turvaamista koskevien päätösten nopeaa syntymistä.

Veli-Matti Lamppu
Suomen Yrittäjät
koulutusasiamies