18.2.2002 klo 15:10
Lausunto

HE 251/2001 vp laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Pyydettynä kirjallisena lausuntona toteamme seuraavaa:

Koska esitetty lainmuutos ei yleisperusteluiden kohdassa 3. esitetyn arvion mukaan aiheuta paineita lisäkustannuksiin ja koska lainmuutos voimaan tultuaan parantaisi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä lisäisi eläkelainsäädännön yhdenmukaisuutta ja ennustettavuutta, on esitystä pidettävä kannatettavana.

Toivomme kuitenkin, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittämään huomiota esitykseen liittyviin periaatteellisiin lainvalmistelu- ja lainsäädäntöteknisiin ongelmiin.

Esityksen perusteluissa lainmuutoksella vahvistettavaksi tuleva nk. yhden vuoden sääntö esitetään jo 1970-luvulla omaksutun käytännön mukaiseksi. Kuitenkin toisaalla todetaan, että eri eläkelaitoksilla on ollut erilaisia käytäntöjä ja että vakuutusoikeus on täysistuntoratkaisussaan (2.11.2001, 20007/2000) katsonut, ettei mainittua yhden vuoden sääntöä voida johtaa laista. Niinikään sääntö ei perustu vakiintuneeseen vakuutusoikeudenratkaisukäytäntöön. Esityksestä on vaikea päätellä, että esityksen taustalla on – sinänsä hyväksyttävä – oikeuspoliittinen perustelu eikä kysymys ole oikeuskäytännön kirjaamisesta lakiin.

Erityisesti yrittäjien eläkelain viittaussäännökseen esitetystä muutoksesta on todettava, että se väliaikaisena ja epäselviin ja monimutkaisiin lainkohtiin tehtävänä muutoksena ei ole omiaan tekemään eläkelainsäädännöstä helppolukuista ja ymmärrettävää.

Esitys liittyy työmarkkinajärjestöjen 12.11.2001 tekemään sopimukseen yksityisalojen työeläkelainsäädännön kehittämisestä. Suomen Yrittäjät ry:n mielestä mainitussa sopimuksessa on useita hyviä ehdotuksia eläkelainsäädännön uudistamiseksi. Sopimukseen perustuvaa uudistusohjelmaa on kuitenkin syytä tarkastella kriittisesti ja huolellisesti sekä sisällön että sen lakiteknisen toteuttamisen osalta.

Kunnioittaen

Pertti Rauhio,
suunnittelupäällikkö,
Suomen Yrittäjät ry