5.3.2002 klo 09:12
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksistä 8/2002 ja 9/2002

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

– 8/2002 vp yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tieto-jen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsään-nösten muuttamisesta
– 9/2002 vp Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Pyydettynä kirjallisena lausuntona toteamme seuraavaa:

Hallituksen esitysten tarkoituksena on selkeyttää ja julkisen ja yksityisen sektorin eläkelakien ja eri etuuslakien tietojen saantia ja luovuttamista sekä tehdä tällaisten tietojen käyttö nykyistä joustavammaksi.

Esityksen tarkoitus on pääpiirteissään kannatettava: Puutteellisen tiedon pohjalta tehtyjen päätösten määrää vähentäessään se tehostaa eläkejärjestelmän toimintaa.

Lakiesityksen tarkoituksen toteuttamiseksi tulisikin hallituksen esityksessä 8/2002 vp olevia kahta lainkohtaa täsmentää:

1. Esitetyn uuden työeläkelain 17a§ 1. momentin kohdan 2 mukaan eläkelaitoksella, eläketurvakeskuksella tai muutoksenhakuelimellä olisi lain nojalla oikeus velvoittaa lääkäri tai muu terveyspalveluiden tuottaja laatimaan työntekijän terveydentilaa koskeva lausunto ja antamaan muita työntekijää koskevia tietoja.

Tälläkin hetkellä eläkelaitokset saattavat sopimusperusteisesti hankkia tietoja työntekijöistä eläkeratkaisujen tekemistä varten. Sopimuksiin perustuva menet-tely on käytännössä joustava ja tehokas: osapuolet arvioivat uusien lausuntojen tarpeellisuutta ja neuvottelevat lausuntojen korvauksista tapauskohtaisesti. Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan uuden lakisääteisen velvoitteen aset-tamista lääkäreille ja muille terveyspalveluiden tuottajille ei ole esityksessä riit-tävästi perusteltu.

2. Esityksen mukaan ehdotetaan työeläkelain 17c§, jossa lain tarkoittamien tietojen saanti säädetään pääsääntöisesti maksuttomaksi. Vain olennaiset lisäkustannukset korvattaisiin. Esityksen perusteluissa olennaisiksi lisäkustannuksiksi luettaisiin kustannukset, jotka aiheutuvat tietojen massaluovutuksesta. Suomen Yrittäjien mielestä olisi kuitenkin perusteltua todeta, että muukin tietojen luovuttaminen aiheuttaa kustannuksia, ja että nämäkin on korvattava: tietojen kopioiminen ja toimittaminen eläkelaitoksille aiheuttaa lisätyötä ja kustannuksia, vaikka tietojen muotoa ei muutettaisikaan.

Hallituksen esityksestä 9/2002 vp käy ilmi sama periaate kuin edellä ? ja niinikään tarvittavat täsmennykset olisivat samanlaisia.

Kunnioittaen

Pertti Rauhio
SUOMEN YRITTÄJÄT