Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

3.6.2024 klo 09:14
Lausunto

Lausunto kansainväliselle työjärjestölle (ILO) annettavasta raportista ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/5940/2024

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa kansainväliselle työjärjestölle (ILO) annettavasta raportista. Asiassa on kyse ILO:n perussäännön 22 artiklan mukaisesta raportoinnista Suomen ratifioimien yleissopimusten soveltamisesta. Raportoinnin kohteena ovat yleissopimukset nro 29, 105, 122, 124, 138 ja 182. Yleissopimuksista nro 29 ja 122 ILO:n asiantuntijakomitea on esittänyt Suomelle kommenttipyynnön (direct request). Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavat huomiot.

Pakollinen työ (yleissopimus nro 29)

Suomen Yrittäjät katsoo, että Suomi on toteuttanut tärkeitä toimia ihmiskaupan estämiseksi. Suomen Yrittäjät pitää erittäin tärkeänä, että ulkomaalaisten työvoiman hyväksikäyttöä voidaan ehkäistä tehokkaasti. Hallituksen maaliskuussa 2023 hyväksymä periaatepäätös työperäisen hyväksikäytön vastaisesta strategiasta1 sisältää useita tärkeitä toimenpiteitä, joilla ihmiskauppaa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä voidaan estää. Suomen Yrittäjät kuitenkin korostaa, että ihmiskaupan ja hyväksikäytön vastainen työ edellyttää riittäviä viranomaisresursseja. Viranomaisten resursointiin onkin tärkeä kiinnittää jatkossa huomiota.

Työllisyyspolitiikka (yleissopimus nro 122)

Suomen Yrittäjät toteaa, että Suomen työmarkkinoilla on merkittäviä kohtaanto-ongelmia alueellisesti ja ammatillisesti. Työllisyys- ja työvoimapolitiikalla pitäisi puuttua aktiivisemmin kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen ja työllisyysasteen nostamiseen. Työvoimapolitiikassa on tärkeä yhteensovittaa työnhakijan velvollisuus aktiiviseen työnhakuun ja julkisten työvoimapalvelujen tehokas toiminta. Työkanava Oy:n – johon ILO:n asiantuntijakomitean raportissa viitataan aikaisemmalla työnimellä ”Välittäjä Oy” – toiminta ei ole osoittautunut tehokkaaksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistämiseksi. Hallitus onkin päättänyt Työkanava Oy:n lakkauttamisesta. Suomen Yrittäjät toteaa, että työvoimapalveluiden toteuttamisen on oltava kustannustehokasta, eikä Työkanava Oy ole täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia.

Työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä (yleissopimus nro 138)

Suomen Yrittäjät toteaa, että työhön pääsemiseksi vaadittavan vähimmäisiän osalta Suomen voimassaoleva laki nuorista työntekijöistä (998/1993) täyttää yleissopimuksen vaatimukset. Merkitystä on myös työturvallisuuslain (738/2002) ja valtioneuvoston asetuksella nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006). Suomen Yrittäjät toteaa myös, että mainittujen säännösten soveltaminen ei ole aiheuttanut käytännön ongelmia.

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula
johtaja

Albert Mäkelä
asiantuntija, OTM

1Valtioneuvoston periaatepäätös strategiasta työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 9.3.2023.