15.1.2002 klo 11:26
Lausunto

Lausunto kielilakikomitean mietinnöstä

Oikeusministeriölle

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa kielilakikomitean mietinnöstä. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa.

Suomen Yrittäjät kannattaa kielilakikomitean ehdotusta uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Kielilain soveltamisalan piiriin kuuluisivat viranomaiset ja muut julkista tehtävää hoitavat. Oikeushenkilön kielelliset oikeudet viranomaisissa määräytyisivät nykyisen tavan mukaisesti pöytäkirjakielen mukaan.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotuksen tavoitteita kannatettavina. On tärkeää taata kielellinen yhdenmukaisuus, vahvistaa kielellistä tasa-arvoisuutta ja luoda edellytyksiä korjata käytännössä ilmeneviä epäkohtia.

Suomen Yrittäjät hyväksyy sen, että kielilakiin otetaan säännökset yksityisten velvollisuudesta antaa palveluja sekä suomen että ruotsin kielellä niissä tapauksissa, joissa yksityinen sektori hoitaa julkisia tehtäviä, esim. kunta ostaa palveluja yksityiseltä yritykseltä tai siirtää sopimuksella julkisia hallintotehtäviä yritykselle. Viranomaisen tulee ehdotuksen mukaisesti varmistaa, että toimeksiantotehtävän saanut yritys täyttää vaatimukset. Ehdotus vastaisi tältä osin pitkälti nykyistä käytäntöä. On tärkeää, että laista ja sen esitöistä käy selvästi ilmi periaate, jonka mukaan kielilaki ei koske yksityistä sektoria edellä mainittuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Meillä ei myöskään ole huomautettavaa siihen, että lakiin otettaisiin säännökset kulutustavaroista annettavista tiedoista. Ehdotus ei tulisi muuttamaan nykyistä käytäntöä.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Rauno Vanhanen
johtaja

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies