23.1.2002 klo 09:52
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ympäristöministeriölle

Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka liittyy Euroopan yhteisön IPPC-direktiivin täytäntöönpanoon, sekä tähän esitykseen liittyvästä luonnoksesta ympäristönsuojeluasetuksen muuttamiseksi.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa siihen, että ympäristönsuojelulakia -ja asetusta muutetaan vastamaan tarkemmin IPPC-direktiiviä. Ehdotetut muutokset vastaavat pääosin nykyistä käytäntöä. Pidämme tarpeellisena tarkennuksia, jotka keventävät pienille laitoksille asetettavia velvoitteita (YSL 55 §:n 2 momentti) ja nostavat lupavelvollisuuden tasoa siten, että lupavelvollisuus koskee vain teollismaisia laitoksia eikä pienyrityksiä (YSA 1 §:n 1 momentin 10 kohdan b ja c kohdat).

Suhtaudumme kuitenkin varauksella siihen, että toiminnanharjoittajalle asetettaisiin uusi velvollisuus laatia yleisölle tarkoitettu hakemuksen tiivistelemä (YSA 9 §). Yrityksille ei tulisi asettaa uusia velvoitteita, jotka aiheuttavat lisätyötä lupahakemusta laadittaessa ja jotka sopivat paremmin lupaviranomaisen tehtäväksi. Jos toiminnanharjoittajalle asetetaan tiivistelmän laatimisvelvollisuus, tulee viranomaisten tiedottaa yrityksiä riittävän selvästi uudesta velvollisuudesta ja kehottaa yrityksiä täydentämään vireillä olevia hakemuksia.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies