10.5.2024 klo 08:28
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenteen ja logistiikan tietosääntelyn päivityksestä (data-avaruus osa 1)

Liikenne- ja viestintäministeriö
Lausuntopalvelu

VN/27663/2023

Lausuntopyynnön kohteena olevan liikennepalvelulain muutosesityksen valmistelun taustalla ovat eräiden jo annettujen EU-asetusten edellyttämä kansallinen sääntely viranomaistoiminnan järjestämiseksi ja liikenteen ja logistiikan tietojen saatavuuden varmistamiseksi kansallisesta yhteyspisteestä.

Samalla esitetään tehtäväksi myös muita liikenteen tietosääntelyä koskevia päivityksiä. Muutoksilla pyritään selventämään nykyistä sääntelyä ja toimijoita koskevia velvoitteita tarpeellisin osin. Esitys sisältää myös ehdotuksia, joilla parannettaisiin ajantasaisten ja laadukkaiden tietojen saatavuutta liikennesektorilla. Liikenteen ja logistiikan tietojen saatavuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen ja sitä myötä data-avaruuskehityksen vauhdittaminen liikennesektorilla sisältyvät toimenpiteinä Suomen digitaalisessa kompassissa asetettuihin digitaalista infrastruktuuria koskeviin tavoitteisiin.

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua kokonaisuudesta ja toteaa teemoittain seuraavaa:

Jakeluinfra-asetus

Ei huomautettavaa.

Sähköisiä kuljetustietoja koskeva asetus

Ei huomautettavaa.

Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden olennaiset tiedot, multimodaaliasetus sekä liityntäpisteet ja niiden esteettömyystieto

Liityntäpisteellä tarkoitetaan ”ennalta määriteltyä paikkaa, jossa matkustajat voivat nousta säännölliseen tai kysyntäohjauksiseen liikenteeseen käytettävään kulkuneuvoon tai poistua siitä.” On luontevaa, että datan haltija toimittaisi tiedon liikkumispalveluista ja siihen liittyvistä liityntäpisteistä (mm. pysäkeistä) joko itse tai järjestämällään tavalla tähän erikoistuneen palveluntarjoajan kautta. Kysyntäohjauksisen liikenteen ollessa kyseessä liityntäpisteitä ei kuitenkaan voi ennakkoon yksilöidä, joten näiden osalta kokonaisuutta tulisi harkita vielä uudelleen.

Ehdotuksessa tarkastellaan toimivaltaista viranomaista ilmeisesti alueellisesti kattavana toimijana. Käytännössä alueen ulkopuolelta tuleva pitkämatkainen liikennepalvelu ei ole alueellisen toimivaltaisen viranomaisen hallinnassa. Millaisia työkaluja toimivaltaisella viranomaisella olisi uuden 154 § momentin mukaiseen toimintaan, jos velvoitetta tiedon toimittamiseen liikennepalveluntarjoajan puolelta ei ole? Esteettömyystiedon pystyy parhaiten toimittamaan kyseisen infrastruktuurin tai kiinteistön vastuullinen haltija.

Ehdotettu sääntely käsittelee varsin tarkkaan liityntäpisteisiin ja niiden esteettömyyteen liittyvien tietojen toimittamista. Suomen Yrittäjät kantaa kuitenkin huolta itse linja-auto- ja juna-asemapalvelujen puutteista ja edelleen heikentyvästä kehityksestä. Liikennepalvelujen käyttö erityisesti pitkämatkaisessa liikenteessä edellyttää asiakkaan matkaketjun toimimiseksi myös oheispalveluja solmupisteissä (lämmin odotustila, wc, matkatavarasäilytys). Yksityiskohtien tarkastelun sijaan tulee huolehtia palvelujen saatavilla olosta ylipäänsä. Valtion tulee yhdessä kaupunkien ja kuntien kanssa ottaa jatkossa määrätietoinen rooli solmupisteiden palvelujen edistämisessä. Aiemmin liikenteenharjoittajat ovat tarjonneet asema/terminaalipalveluja kattavasti, mutta kaupallisista syistä nämä toiminnot ovat vahvasti supistuneet palvelutarjonnan keskityttyä varsinaiseen liikennöintiin.

Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus

Muutoksen perusteluissa 155 § kuvataan, että siinä säädettyyn kertamatkaan oikeuttavaan lipputuotteeseen sisältyisi jatkossa myös kyseistä lipputuotetta koskevat peruutus- ja muutosehdot sellaisina, kuin ne sisältyvät 1 momentissa tarkoitetun palvelun tarjoajan lippuvalikoimaan. Itse pykälämuutoksessa tämä on kuvattu jättämällä pois sana ”perushintaisen”:

  1. hankkia vähintään perushintaisen kertamatkaan oikeuttavan lipputuotteen johon perustuvan matkustusoikeuden on oltava todennettavissa helpolla tavalla yleiskäyttöisen teknologian avulla; tai

Perustelu puhuu siis peruutus- ja muutosehdoista, mutta itse pykälämuutoksesta välittyy se, että alkuperäinen tarjoaja ei voisi järjestää esimerkiksi hintakampanjoita vain oman lippu- ja maksujärjestelmänsä kautta. Osio kaipaa selkeyttämistä, ylipäänsä perustelujen ja muutosesitysten tulisi olla selkeitä ja vastata toisiaan.

Tietojen luovuttaminen liikenneasioiden rekisteristä, valvontaviranomaisen yleinen tiedonsaantioikeus ja julkista valtaa käyttävien henkilöiden tietojen julkaiseminen

Ei huomautettavaa.

Suomen Yrittäjät

Sini Puntanen
liikenne- ja kaupunkipolitiikan asiantuntija