18.2.2002 klo 15:23
Lausunto

Lausunto perintökaaren velkavastuusäännösten uudistamista koskevasta mietinnöstä

Oikeusministeriölle

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa perintökaaren velkavastuusäännösten uudistamista koskevasta mietinnöstä. Mietinnössä ehdotetaan rajoitettavaksi kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaista vastuuta vainajan veloista. Ehdotuksen mukaan kuolinpesän osakkaat vastaisivat vainajan veloista pääsääntöisesti vain vainajalta jääneen omaisuuden määrällä. Osakas voisi joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen vain, jos hän tahallaan laiminlyö perunkirjoituksen tai antaa vääriä tietoja tai salaa tietoja perunkirjoituksessa.

Suomen Yrittäjät ry esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna velkavastuusäännösten uudistamista muistiossa ehdotetulla tavalla ja kannattaa kuolinpesän osakkaan henkilökohtaisen velkavastuun rajoittamista.

Voimassaoleva velkavastuusäännöstö voi johtaa yrittäjän kuolinpesän osakkaan kannalta hyvinkin raskaisiin seuraamuksiin, jos hän joutuu henkilökohtaiseen velkavastuuseen yrittäjän kaikista veloista. Yritystoimintaan liittyvät velkavastuut ovat usein sangen suuria verrattuna tavanomaisiin yksityishenkilöiden vastuisiin. Käytännössä jo pelkkä tietämättömyys laissa asetetusta velvollisuudesta voi johtaa henkilökohtaisen velkavastuun syntymiseen, jos osakas esimerkiksi myöhästyy perunkirjoituksen toimituttamisessa kolmen kuukauden määräajassa tai pesänselvittäjän määräämistä koskevan hakemuksen tekemisessä kuukauden määräajassa. Näitä määräaikoja voidaan pitää kohtuuttoman lyhyinä verrattuna laiminlyönnin seuraamuksiin. Lisäksi osakkaan henkilökohtainen velkavastuu voi johtaa siihen, että velkoja pääsee parempaan asemaan kuin missä hän olisi ollut perittävän eläessä. Tämä taas on vastoin yleistä vahingonkorvausoikeudellista periaatetta, jonka mukaan korvaus ei saa johtaa velkojan rikastumiseen.

Pidämme myös tarpeellisina ehdotuksia, joilla vastavuoroisesti tehostetaan velkojien suojaa mm. mahdollisuus saattaa jäämistö virallisselvitykseen ja jakaa ylivelkaisen kuolinpesän varat velkojille mahdollisimman pienin kustannuksin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies