17.10.2003 klo 14:10
Lausunto

Lausunto Tietosuoja ja työntekijän valvonta -työryhmän muistiosta

Työministeriölle

Suomen Yrittäjät ry toteaa lausuntonaan otsikossa mainitusta muistosta kunnioittavasti seuraa:

Työryhmä ehdottaa säädettäväksi lain yksityisyyden suojasta työelämässä ja samalla kumottavaksi vasta vajaat kaksi vuotta sitten voimaan tulleen lain yksityisyyden suojasta työelämässä. Vaikka perusteita ehdotetulle lainmuutokselle epäilemättä on, ei tämän tyyppistä menettelyä, jossa lyhyen ajan sisällä kirjoitetaan kokonaan uudelleen vastikään säädetty laki, mielestämme voida pitää hyvänä lainsäädäntökäytäntönä.

Muistiossa ehdotetaan lainsäädäntöön otettavaksi säännökset huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä, kameravalvonnasta työpaikoilla sekä työntekijän sähköisten viestien suojasta. Näiden uudistusehdotusten osalta toteamme, että ehdotukset huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä ovat mielestämme asianmukaiset ja perustellut. Ehdotettu sääntely loisi suhteellisen selkeät pelisäännöt työpaikoille huumausaineiden mahdollisen käytön testaamiselle. Myöskään kameravalvontaa koskeviin ehdotuksiin ei ole huomautettavaa.

Sen sijaan työntekijän sähköisten viestien suojaa koskevien ehdotusten osalta jo työryhmän omaksuma lähtökohta on mielestämme väärä. Muistiossa kaavailtu sääntely kohdistuu yleensä työnantajan laitteilla toimiviin ja työnantajan sähköpostiosoitteissa oleviin viesteihin. Tästä huolimatta sääntelyn lähtökohdaksi ja pääsäännöksi näyttää otetun se, että työntekijälle tulleet ja hänen lähettämänsä viestit olisivat hänen yksityisyyden suojansa piiriin kuuluvia luottamuksellisia tietoja. Työnantaja saisi vain tarkasti määritellyin asiaedellytyksin ja erityisin menettelymuodoin (pääkäyttäjän toimesta ja todistajan läsnä ollessa sekä laatimalla allekirjoitettu kirjallinen selvitys) hakea työnantajayritykselle kuuluvat viestit omilta koneiltaan.

Käsityksemme mukaan ehdotuksen kaltaista menettelyä ei käytännön toiminnassa varsinkaan pienissä yrityksissä mitenkään voida noudattaa. Jos tilannetta verrataan kirjeitse tulleiden viestien käsittelyyn voidaan todeta, että yrityksen toimintaa koskevat kirjeet avataan työnantajan toimesta esim. työntekijän loman aikana, vaikka kirje olisi saapunut työntekijän nimellä. Kirjeiden avaamisessa ei ole ollut minkäänlaista tarvetta käyttää todistajaa tai laatia avaamisesta kirjallista selvitystä. Ehdotettujen menettelyjen käytettävyys olisi myös vaikeaa tai jopa mahdotonta pienissä yrityksissä. Näissä ei ensinnäkään välttämättä ole sellaista tietojärjestelmän pääkäyttäjän valtuuksilla olevaa henkilöä, joka ainoastaan olisi oikeutettu selvittämään työntekijän sähköisiä viestejä. Toiseksi todistajan hankkiminen viestien avaamiseen yrityksissä, joissa ei ole lomalla olevan työntekijän lisäksi ketään muita kuin työnantajayrittäjä, on myös hankalaa ja todistajaksi olisi haettava ehkä kokonaan yrityksen ulkopuolinen henkilö.

Menettelymuotojen laiminlyönti viestien avaamisessa olisi lisäksi rikos, josta seuraisi sakkorangaistus. On aivan ilmeistä, että nyt ollaan säätämässä sellaista normistoa, josta jo ennalta varmuudella tiedetään että sitä ei kyetä noudattamaan.

Todettakoon vielä, että työryhmän muistion vaikutusarvioinnissa ei ole lainkaan käsitelty ehdotettujen muutosten toteuttamismahdollisuuksia eri kokoisilla työpaikoilla. Pieniä työnantajayrityksiä edustava Suomen Yrittäjät ei ole ollut mukana muistion valmistelleessa kolmikantaisessa työryhmässä eikä järjestöä ole muutoinkaan asian johdosta kuultu.

Suomen Yrittäjien käsityksen mukaan sähköpostiviestien kohdalla ei ole tarvetta noudattaa toisenlaista sääntöä kuin paperimuodossa olevien kirjeiden kohdalla. Mielestämme riittävä sääntely sähköisten viestien käsittelyn osalta olisi se, että laissa säädetään työnantajalle oikeus hakea työntekijän sähköpostista yrityksen toimintaa koskevat viestit ilman ehdotettuja muodollisia menettelyitä ja vaadittuja asiaedellytyksiä.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Rauno Vanhanen
johtaja