5.2.2002 klo 14:08
Lausunto

Lausunto toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean mietinnöstä ja vakuutusoikeuden organisaation uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta

Oikeusministeriölle

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa mainituista ehdotuksista. Suomen Yrittäjät ottaa lausunnossaan kantaa toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean mietintöön, johon vakuutusoikeuden organisaatiota koskeva ehdotus perustuu.

Suomen Yrittäjät kannattaa toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdottamia yleisiä linjauksia ja organisaatiota koskevia muutosehdotuksia. Ne parantavat ja selkeyttävät kaksiasteista järjestelmää. Erillisen muutoksenhakujärjestelmän säilyttämistä puoltavat käsiteltävien asioiden suuri määrä ja kiireellisyys sekä käsittelyssä vaadittava erityisasiantuntemus. On tärkeää, että myös jatkossa turvataan yrittäjiä koskevien asioiden käsittelyssä riittävä yrittäjäasioiden asiantuntemus.

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan eläketurvan muutoksenhakulautakunnan lisäksi myös työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan kokoonpanoon tulisi kuulua yrittäjäasioiden asiantuntijoita. Samoin vakuutusoikeuden kokoonpanoon tulee kuulua yrittäjäasioiden asiantuntijoita kun käsitellään yrittäjiä koskevia asioita.

Eläketurvan muutoksenhakulautakunta

Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää huomiota siihen, että yhdistettäessä kolme nykyistä eläkelautakuntaa eläketurvan muutoksenhakulautakunnaksi tulee taata se, että lautakunnalla on myös jatkossa käytettävissään riittävä yrittäjien eläkeasioiden sekä yritystoiminnan asiantuntemus käsiteltäessä yrittäjien eläkeasioita.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan kokoonpanossa tulisi olla yrittäjien työttömyysturvajärjestelmää tuntevia asiantuntijoita, jotka nimettäisiin yrittäjien järjestöjen ehdotusten pohjalta.

Nykyisen järjestelmän puutteena on pidetty sitä, ettei työttömyysturvalautakunnalla ole jäseninä käytettävissä yrittäjien työttömyysturvajärjestelmän asiantuntijoita, vaikka yrittäjien työttömyysturvajärjestelmä eroaa selvästi palkansaajien työttömyysturvajärjestelmästä. Yrittäjillä on omat työttömyyskassat (Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa sekä Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassa), joiden päätöksistä valitetaan työttömyysturvalautakuntaan. Suhteellisesti suurin osa lautakuntaan tehtävistä valituksista koskee yrittäjien työttömyysturvaa, johon liittyvät kysymykset ovat oikeudellisesti vaikeita sekä edellyttävät yritystoiminnan käytännön tuntemusta. Ongelmallisia ovat esim. kysymykset, jotka liittyvät
– yrittäjän perheenjäsenen asemaan (yrittäjän perheenjäsen tulkitaan yrityksessä tapahtuneen vähäisenkin työskentelyn perusteella työttömyysturvalain 1 a § 5 kohdan mukaan aina yrittäjäksi),
– siirtymiseen yrittäjäkassasta työntekijäkassaan sekä
– yritystoiminnan päättymisajankohtaan ja työttömyyden alkamisajankohtaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tietyissä rajanvetotapauksissa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalla tulisi olla käytettävissään yrittäjien asioita tuntevia asiantuntijoita. Vaikka yrittäjät jäävät pääsääntöisesti tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle, tulkintaongelmia ja vaihtelevaa ratkaisukäytäntöä aiheuttavat ns. osaomistajia koskevat tilanteet. Osaomistaja on henkilö, joka omistaa enintään 50 % yrityksestä ja toimii muussa kuin johtavassa asemassa ja joka kuuluu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Vakuutusoikeus

Suomen Yrittäjät katsoo, että yrittäjäasioiden tuntemusta edustavien jäsenten tulee osallistua vakuutusoikeudessa käsiteltävien asioiden käsittelyyn tapauksissa, joissa käsitellään yrittäjien asioita.

Suomen Yrittäjillä ei ole muilta osin huomautettavaa komitean ehdottamiin kehittämislinjoihin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies