26.8.2003 klo 13:21
Lausunto

Lausunto verkkolaskujen käyttöä koskevasta julkisen hallinnon

Valtiovarainministeriö

Raportissa esitetään suositukset julkisen sektorin verkkolaskutuskäytännöstä. Ehdotuksen mukaan julkisen taloushallinnon tietojärjestelmien tulee kyetä lähettämään ja vastaanottamaan kirjanpitovelvollisilta joko pohjoismaisen verkkolaskukonsortion mukainen eInvoice tai Suomen Pankkiyhdistyksen verkkolaskutusmäärityksen mukainen Finvoice-verkkolasku. Lisäksi suositellaan avoimien sanomakuvausten käyttöä siten, että kaikki verkkolaskuoperaattorit pystyvät niitä välittämään. Lisäksi esitetään toivomus, että Suomessa siirrytään mahdollisimman pian yhden avoimen standardin mukaiseen verkkolaskuun.

Raportissa esitetyt tavoitteet ja suositukset ovat Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan hyviä ja kannatettavia. On erinomainen asia, että julkishallinnon taloushallinto pyrkii omissa tietojärjestelmissään vastaamaan alalla tapahtuneeseen tekniseen kehitykseen. Tavoitteena avoimien sanomakuvausten välittäminen ja siirtyminen mahdollisimman pian yhden avoimen standardin mukaiseen verkkolaskuun yksinkertaistaisivat nykytilannetta merkittävästi ja loisivat pohjaa verkkolaskutuksen nopealle lisääntymiselle Suomessa. Perustavoitteet ovat siten hyviä ja kannatettavia, mutta eräissä yksityiskohdissa on huomautettavaa.

Ehdotuksen mukaan ei sähköpostilaskuja suositella, eikä niiden käyttöä tueta. Kielteistä kantaa sähköpostilaskutuksen käyttöön perustellaan mm. niihin liittyvillä tietoturvariskeillä ja manuaalisella työllä.

Sähköpostilaskutuksella ei saavuteta sähköisen kirjanpidon hyötyjä, koska sähköpostilaskua käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla kuin paperilaskuakin. Sähköpostilasku on kuitenkin laskun lähettäjälle edullinen tapa laskuttaa asiakasta, ja pk-yrityksissä se on askel sähköisen taloushallinnon suuntaan. Sähköpostilaskujen lähetyksen tietoturvariskit eivät ole sen suurempia kuin tietoturvariskit muussakaan sähköpostiliikenteessä.

Suosituksessa todetaan, että sähköpostilaskutusta voidaan käyttää mm. pienimuotoisten yhdistysten toiminnassa, mutta Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan se on myös käyttökelpoinen ja tarkoituksenmukainen väline aivan pienten yritysten siirtymisessä sähköisen taloushallinnon suuntaan. Näin ollen välivaiheena siirryttäessä täysin sähköiseen verkkolaskutukseen tulisi aivan pienimpien yritysten osalta tukea myös sähköpostilaskun käyttöä.

Lisäksi kiinnitämme huomiota seuraaviin laskun tietosisältöön liittyviin ongelmiin:

– Verkkolaskuun voi liittyä erilaisia liiteaineistoja, jotka ovat tärkeitä laskun kirjanpidollisen käsittelyn kannalta, esim. oikaisut hyvityslaskulla ja luottotappiot. Tästä syystä suositus verkkolaskujen liitteettömyydestä voi aiheuttaa huomattavan määrän lisätyötä.

– Ehdotuksessa ei suositella koontilaskuja. Koontilaskut ovat kuitenkin käyttökelpoisia pienten erien laskutuksessa. Mikäli asiakasta laskutetaan säännöllisesti ja laskutettava määrä alittaisi laskutusrajan, siirretään laskutettava määrä seuraavaan laskuun. Arvonlisäveroton laskutusraja on yrityksille ja yhteisöille 40 euroa.

– Verkkolaskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta tulisi sopia erikseen asiakaskohtaisesti. Pelkästään verkkolaskuosoitteistoon ilmoittautuminen ei ole riittävän sitova menettely verkkolaskutussopimuksen syntymiseksi.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä suosituksessa tehtyjä ehdotuksia sähköisen verkkolaskutuksen kehittämisestä. Kuitenkin kehittämisessä tulisi ottaa huomioon pienten yritysten tarpeet ja valmiudet siirtymisessä sähköiseen laskutukseen. Esittämiemme ongelmien ja puutteellisuuksien korjaamisella suosituksesta tulee hyvä myös pk-yritysten näkökulmasta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Risto Suominen
johtaja