14.8.2003 klo 10:32
Lausunto

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä majoitus- ja ravitsemusliikkeitä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriölle

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi mietintövaiheessa kaavaillusta majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevasta erityislaista ja sen korvaamista useisiin erillislakeihin tehtävillä tarpeellisilla muutoksilla. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä sekä säädettäväksi kokonaan uusi laki matkustajista pidettävistä matkustajakorteista. Keskeinen muutos aiemman esityksen sisältöön koskee viranomaiselle tehtäviä ilmoituksia. Tässä esityksessä ehdotetaan ammattimaisesti harjoittaville yrityksille ilmoitusvelvollisuutta poliisille tehtävän ilmoituksen sijasta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Esityksen mukaan matkustajakorttijärjestelmästä säädettäisiin oma lakinsa ja matkustajakorttien käytön soveltamisala laajentuisi koskemaan kaikkea ammattimaista tai ansiotoiminnassa tapahtuvaa majoitustoimintaa ja matkustajakorteille asetettaisiin aikaisempaa tiukemmat sisältövaatimukset. Hallituksen esityksessä luovuttaisiin myös vastaavan hoitajan ja järjestyksenvalvojan asettamisesta ja järjestyksenpito toteutettaisiin jatkossa pääasiallisesti asiakasvalintamahdollisuuden kautta ja tarpeen vaatiessa järjestyslain sekä rikoslain pakkotila- ja hätävarjelusäännösten nojalla. Niin ikään ravitsemisliikkeen aukioloaikoja koskevaa sääntelyä selkiytetään ja yksinkertaistetaan lupamenettelystä. Suomen Yrittäjät esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa.

Suomen Yrittäjät hyväksyy työryhmän ehdotuksen kaikkien ammattimaisesti majoitus- ja ravitsemistoimintaa harjoittavien yritysten ilmoitusvelvollisuudesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Kunnan viranomaiselta tiedot on aikanaan tarkoitus siirtää suunnitteilla olevaan ns. elintarvikehuoneistoja koskevaan valtakunnalliseen rekisteriin. Sen avulla mahdollistetaan keskitetty tiedonsiirto eri viranomaisten välillä ja voitaneen nykyistä tehokkaammin ehkäistä harmaan talouden leviämistä.

Tärkeintä ilmoitusmenettelyä koskevassa muutoksessa kuitenkin on, että uudistukset edistävät aikaisempaa paremmin nk. yhden luukun periaatteen toteutumista viranomaisasioinnissa. Uuden ehdotuksen mukaan yrittäjien tulee tehdä ilmoitukset ainoastaan kaupparekisteriin ja terveydensuojeluviranomaiselle, joka jälkimmäinen puolestaan huolehtii tiedonvälityksestä poliisi- ja pelastusviranomaisten suuntaan. Aikaisemman valmisteluvaiheen ehdotus uudeksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettavaksi laiksi olisi edellyttänyt yritystoiminnan aloittajalta ilmoituksia paitsi poliisille myös terveydensuojeluviranomaiselle ja kaupparekisteriin, sekä kahdesta viimeksi mainitusta lisäksi selvityksiä poliisille tehtävän ilmoituksen yhteyteen. Suomen Yrittäjät kannattaa ajatusta, että yrityksien ilmoitusvelvoitteiden täyttämisessä pyritään karsimaan hallinnollista byrokratiaa ja hoitamaan vaadittavat ilmoitukset keskitetysti nk. yhden luukun kautta. Yhden luukun periaatteen käyttöönotto olisi myös omiaan vähentämään majoitus- ja ravitsemistoimintaa ammattimaisesti harjoittavien yritysten rekisteröinnistä aiheutuvia kustannuksia.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa matkustajakorttijärjestelmän laaja-alaisemmasta soveltamisalasta ja tarkemmasta sääntelystä. Uuden lain säätäminen on nähtävä harmaan talouden kasvun ehkäisemisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi uudistukseksi. Elinkeinonharjoittajien ja viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon nopeutuessa ja tehostuessa harmaan talouden onnistumisen edellytykset heikkenevät.

Suomen Yrittäjät pitää kannatettavana uudistuksena myös ravitsemisliikkeiden aukioloaikojen yksinkertaistamista.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Rauno Vanhanen
johtaja

Riikka Tähtivuori
lainopillinen asiamies