17.10.2003 klo 14:10
Lausunto

Lausuntopyyntö koskien luonnoksia valtioneuvoston asetuksiksi sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta (KTM072:00/2003)

Kauppa- ja teollisuusministeriölle

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta sekä mittauspalveluiden aikajaotuksesta sähkönjakeluverkoissa. Suomen Yrittäjät lausuu otsikkoasian asetusehdotuksista kunnioittaen seuraavaa.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotusluonnoksia yleisesti hyväksyttävinä. Sähkömarkkina-asetuksen muutosta koskevan esityksen 8 a §:n osalta todettakoon kuitenkin, että huoneistokohtainen sähkönkulutuksen mittaus tulisi säätää vapaaehtoiseksi kaikkiin huoneistoihin, joissa pääsulakkeiden koko olisi alle 3 x 35 ampeeria ja joihin sähköä ostettaisiin alle 25 kilowatin tilausteholla. Ehdotuksessa alaraja on asetettu vain liikehuoneistoille, jota ei voida pitää tarkoituksenmukaisena jaotteluna ottaen huomioon mittauslaitteistojen ja -asennusten monimutkaisuus ja mittausjärjestelmästä aikaansaatavan taloudellisen hyödyn marginaalisuus.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa asetusehdotuksiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Riikka Tähtivuori
lainopillinen asiamies