24.4.2024 klo 11:54
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen täytäntöönpanosta

Valtiovarainministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/27753/2023

Eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista ja ympäristön kannalta kestävinä markkinoitavia joukkolainoja ja kestävyyteen sidottuja joukkolainoja koskevasta valinnaisesta tietojen julkaisemisesta annettu marraskuussa 2023 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jonka tavoitteena on edistää ympäristönäkökulmia korostavien joukkolainojen tiedonannon läpinäkyvyyttä ympäristötekijöistä.

Vaikka EU-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, on tarve tehdä kansalliseen lainsäädäntöön muutoksia, joita EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen säännösten soveltaminen vaatii.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät katsoo, että ympäristön kannalta kestävät joukkolainat ovat tärkeä väline rahoittaa vihreisiin teknologioihin, energia- ja resurssitehokkuuteen sekä kestävään infrastruktuuriin liittyviä investointeja. Näkemyksemme mukaan uudet standardit edistävät vihreiden joukkolainojen markkinoilla yhtenäisyyttä, vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. Ne ovat hyödyllisiä sekä vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlaskijoille että niihin sijoittaville. Asianmukaisen valvonnan järjestäminen kansallisella tasolla on myös kaikkien markkinaosapuolien edun mukaista.

Samaan aikaan kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että EuGB:n joukkolainastandardi ja raportointivaateet yhdistettynä seuraamusmaksuihin sääntelyn noudattamatta jättämisestä voivat ainakin alussa nostaa kynnystä laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjalainoja.

Hallituksen esitysluonnoksen osalta toteamme, että toisin kun luonnoksessa todetaan, EU:n vihreitä joukkolainoja koskevalla asetuksella voi olla vaikutuksia pk-yrityksiin. On totta, että joukkolainoja laskee liikkeeseen yleensä vain suuret yritykset, mutta vihreiden joukkolainojen käytöllä on selvä välillinen vaikutus pk-yritysten rahoitukseen. Jos suuret yritykset hyödyntävät EU:n vihreitä joukkolainoja lainsäädännön muutosten seurauksena enemmän, vapauttaa se pankkien kautta välittyvää muuta kestävää rahoitusmarkkinaa entistä enemmän pk-yritysten käyttöön. Tämän vuoksi esitämmekin, että vaikutusarvioita täydennettäisiin pk-yritysten yritysvaikutusten osalta.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti