23.10.2015 klo 16:01
Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriö,
Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää asiasta seuraavaa.

Esityksen pääasiallinen sisältö

Asetuksessa säädetään Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin päättämät muutokset lentoliikenteen rajatarkastusvastuissa. Lisäksi lentoliikenteen rajanylityspaikat ehdotetaan jaoteltavaksi Schengenin rajasäännöstön mukaisesti kansainvälisiin lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin. Yksityislennoille sallitut rajanylityspaikat säädettäisiin asetuksessa nimenomaisesti. Asetukseen tehtäisiin myös eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.
Suomen Yrittäjät arvioi esitystä yritysvaikutusten näkökulmasta ottamatta muuten kantaa kyseessä olevan asetusluonnoksen yksityiskohtiin.

Esityksen tavoitteet ja vaikutukset

Luonnos on valmisteltu sisäministeriön rajavartio-osastolla, sen jälkeen kun rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli päättivät lentoasemia koskevien raja-tarkastusvastuiden siirroista PTR-johtoryhmässä maaliskuussa 2015. Johtoryhmässä esiteltiin myös Rajavartiolaitoksen alustavat ehdotukset asetuksen muiksi muutoksiksi. Asetusluonnoksesta on pyydetty lausunnot eri-tahoilta, mutta elinkeinoelämän kantaa asiaan ei ole kuultu.

Suomen Yrittäjät toteaa, että esityksen yleinen tavoite eli julkisesti rahoitettujen palveluiden tehostaminen on oikeansuuntainen. Itse esityksessä saavutettavat hyödyt jäävät kuitenkin yleiselle tasolle. Kuvatunlaisia viittauksia oletettuihin vaikutuksiin ei voi pitää varsinaisena vaikutusarviona. Vaikutusten arviointi edellyttää merkittävästi laajempaa ja syvällisempää selvitystä uudistuksen vaikutuksista.

Luonnoksessa rajavartiolaitoksen esittämien muutosten todetaan mahdollistavan viranomaisten resurssien ja toiminnan kohdentamisen kustannustehokkaasti. Esityksen taloudelliset vaikutukset on arvioitu kuitenkin vaillinaisesti, koska niissä ei ole esitetty arvioita asetuksen muutoksista syntyvien kustannussäästöjen tasosta. Lisäksi luonnoksesta puuttuu täysin arviot esityksen taloudellisista vaikutuksista elinkeinoelämälle ja yksilöille. Näin ollen esityksen taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointia ei ole mahdollista tehdä. Näin ollen asetusmuutoksesta syntyviä yhteiskunnallisia vaikutuksia on kokonaisvaltaisesti mahdoton arvioida.

Tämänkaltaisissa muutoksissa, joissa vaikutuksen ulottuvat eri yhteiskuntasektoreille, on välttämätöntä toteuttaa valmistelu avoimesti, noudattaen kaikkia hyvän valmistelun periaatteita ja käytäntöjä. Suomen Yrittäjät katsoo, että valmistelua tulee jatkaa siten, että ehdotuksen vaikutukset selvitetään kattavasti ennen kuin päätöstä muutoksesta voidaan tehdä.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen Sampo Seppänen
ekonomisti ekonomisti