4.6.2003 klo 10:56
Lausunto

Paikallisosuuspankkien yhteistyötä koskeva poikkeuslupahakemus

Kilpailuvirasto

Kilpailuvirasto on pyytänyt kirjeellään 6.5.2003 dnro 225/67/03 Suomen Yrittäjien lausuntoa otsikkoasiassa. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää seuraavan.

Paikallisosuuspankkiliitto ry on hakenut poikkeuslupaa voidakseen antaa jäsenyrityksilleen suosituksia vähittäispankkitoiminnan palveluiden, niihin liittyvien tuotteiden sekä muiden palveluiden hinnoittelusta. Tavoitteena on saavuttaa kustannushyötyjä, selkeyttää markkinointiviestintää ja parantaa asiakaspalvelun laatua. Hakemuksen mukaan poikkeuslupa antaisi mahdollisuuden tehostaa palveluita mm. tietojärjestelmäteknisillä ratkaisuilla, mistä tulevat hyödyt kanavoitaisiin asiakkaille. Lisäksi asiakkaat hyötyisivät järjestelyjen mahdollistamasta aikaisempaa monipuolisemmasta palveluvalikoimasta ja selkeästä yhtenäisestä markkinoinnista sekä yhtenäisistä hinnoista.

Suomen Yrittäjät toteaa, että pankkipalvelujen sisällön ja hinnoittelun läpinäkyvyys ovat huonolla tasolla. Pienten yritysten on käytännössä vaikeata verrata eri pankkiryhmien ja pankkien palveluita ja niiden hintoja toisiinsa. Tämän vuoksi kilpailu markkinoilla ei toimi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Liitämme lausuntoon rahoitus- ja pankkipalveluselvityksen, joka julkistetaan 3.6.2003. Olemme aikaisemminkin selvittäneet yritysten pankkipalveluiden hinnoittelua ja olleet asian johdosta yhteydessä Rahoitustarkastukseen ja Pankkiyhdistykseen. Tavoitteenamme on edistää palvelujen ja niiden hinnoittelun läpinäkyvyyden paranemista.

Edellä olevilla perusteilla katsomme, että hakemuksen perusteena oleva tavoite saavuttaa hinnoittelussa lisää läpinäkyvyyttä on kannatettava. Eri asia kuitenkin on, missä määrin poikkeuslupa käytännössä parantaisi asiakkaiden mahdollisuuksia todellisten palveluiden ja hintojen vertailuun. Paikallisosuuspankkien puolesta tehdyssä hakemuksessa painotetaan, että hintavertailu eri pankkiryhmien välillä tehostuisi, jos yhteistyö sallittaisiin. Käsityksemme mukaan hintavertailu pankkiryhmien välillä ei siis tällä hetkellä toimi, koska palvelut ja hinnat eivät ole riittävän läpinäkyviä, joten tässä suhteessa tilanne ei juuri paranisi sallimalla yhden pankkiryhmän, paikallisosuuspankkien välisen yhteistyön.

Hakemuksessa esitetään, että yhteistoiminnasta olisi järjestelyjen kohteena olevien pankkien asiakkaille taloudellista hyötyä. Hakemuksessa ei kuitenkaan ole tarkemmin arvioitu, mikä olisi esitettyjen hyötyjen määrä ja miten ne kohdennettaisiin eri asiakasryhmien palveluihin. Olemme eräissä aiemmissa kannanotoissamme todenneet, että yritykset ovat kokeneet poikkeuslupien kattamien palveluiden hintojen pikemmin nousseen kuin ainakaan laskeneen. Vaikka tästä ei voidakaan päätellä, että hinnat olisivat nousseet poikkeuslupien johdosta, voidaan joka tapauksessa sanoa, että asiakashyötyjen osoittaminen on jäänyt vähäiseksi.

Kaikki järjestelmän konkreettiset yksityiskohdat jäävät hakemuksessa yksilöimättä. Näin ollen ei ole myöskään mahdollista arvioida, hyödyttäisikö poikkeuslupa pieniä ja keskisuuria yrityksiä vai ei. Toteamme kuitenkin sen, että hintayhteistyöhön suhtaudutaan kilpailuoikeudessa yleensä erittäin kriittisesti ja sopii epäillä, kuinka hintayhteistyön mahdolliset hyödyt tässäkään tapauksessa näkyisivät asiakkaiden maksamissa palveluiden hinnoissa. Sikäli kuin yhteistyö sallitaan, on poikkeuslupahakemuksessa edellytettävä, että hyötyjen syntymistä seurataan tiiviisti.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja