18.2.2002 klo 15:16
Lausunto

Saamelaistoimikunnan mietintö

Oikeusministeriö

Aluksi

Suomen Yrittäjille on toimitettu sen eräiden paikallisyhdistysten lausunnot saamelaistoimikunnan mietinnöstä. Keskusjärjestö yhtyy paikallisyhdistysten huoleen toimikunnan ehdotusten vaikutuksista ja esittää lisäksi omana lausuntonaan seuraavan.

Asianosaisten edustus valmistelutyössä

Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten lausunnoissa on tuotu esille kritiikkiä toimikunnan kokoonpanon ja työskentelytapojen suhteen. Pääasialliset huomautukset ovat koskeneet sitä, että paikallisilla elinkeinonharjoittajilla – poislukien poronhoitoelinkeinon harjoittajat – ei ole ollut edustusta valmisteluhankkeessa.

Suomen Yrittäjät katsoo, että koska asian ratkaiseminen vaikuttaa olennaisesti kaikkien alueella toimivien elinkeinonharjoittajien toimintaedellytyksiin, toimikunnan kokoonpanossa olisi tullut ottaa elinkeinonharjoittajien tarpeet paremmin huomioon. Olennaisen tärkeätä on, että hankkeen jatkovalmistelussa turvataan kaikille osapuolille avoimet ja tasavertaiset mahdollisuudet esittää omat mielipiteensä ja niiden perustelut.

Lähtökohdat alueen kehittämisessä

Toimikunnan tehtävänä on ollut toteuttaa saamelaisen alkuperäiskansan oikeudet ylläpitää ja kehittää kulttuurimuotoaan ja perinteisiä elinkeinojaan valtion mailla. Toisaalta toimikunnan on tullut ottaa huomioon myös paikalliset elinolosuhteet ja niiden kehittämistarpeet. Työssä on siten pitänyt pyrkiä sovittamaan yhteen eri perusoikeuksia oikeudellisesta näkökulmasta ja eri väestöryhmien tosiasiallisia elinolosuhteiden kehittämismahdollisuuksia.

Toimikunta on selvittänyt elinkeinonharjoittamisen tilannetta saamelaisten kotiseutualueella. Mietinnössä todetaan selkeästi, että luontaiselinkeinojen ja maatalouden merkitys on jatkuvasti pienentynyt ja että työttömyys on kaikissa alueen kunnissa suuri ongelma. Edelleen on todettu että matkailu on ainoa voimakkaasti kasvava elinkeino. Suomen Yrittäjät, yhtyen alueella toimivien jäsenyrittäjiensä näkemykseen, katsoo, että tulevaisuuden kannalta olisi tärkeintä kaikin keinoin pyrkiä edistämään niiden elinkeinojen toimintaedellytyksiä, jotka voivat parhaiten lisätä hyvinvointia alueella.

Tämä tavoite pitäisi mielestämme ottaa huomioon ja varteenotettavaksi lähtökohdaksi myös sovitettaessa yhteen saamelaisten ja alueen muiden väestöryhmien perusoikeuksiin pohjautuvia oikeuksia ja asemaa. Ratkaisuilla pitäisi kaikin tavoin edistää yritystoiminnan ja eri elinkeinojen harjoittamisen mahdollisuuksia. Kun ongelmana on se, että alueella ei ole hyvinvointia kasvattavaa yksityistä elinkeinotoimintaa riittävästi, tehtävillä ratkaisuilla ei pitäisi vaikeuttaa alueella jo olevan tai uuden yritystoiminnan edellytyksiä. Vaikka saamelaisten perusoikeuksien toteuttaminen edellyttää tietyissä kohdissa positiivista erityiskohtelua, tulee pidättäytyä toimista, jotka syrjisivät muun väestön mahdollisuuksia yritystoiminnan harjoittamiseen. Yritystoiminnan harjoittaminen on niin ikään kaikille kuuluva perusoikeus.

Tilanne jatkovalmistelun osalta

Saamelaistoimikunta on tehnyt esityksen erityisen Metsähallituksen saamelaisten kotiseutualueen luonnonhoitoalueen perustamisesta ja alueen hallinnon järjestämisestä. Asetettavan johtokunnan tehtävät olisivat varsin laajat ja käsittäisivät muun muassa päätösten tekemistä eräiden lupien myöntämisperiaatteista ja elinkeinojen tukemisesta. Johtokuntaan tulisi 11 jäsentä, joista viisi olisi saamelaiskäräjien nimittämiä jäseniä ja toiset viisi alueen kuntien nimittämiä jäseniä puheenjohtajan ollessa valtioneuvoston nimittämä.

Johtokunnan päätettäviksi kaavaillut asiat ovat jo tähän asti aiheuttaneet voimakasta erimielisyyttä. Vaikuttaa ilmeiseltä, että luonnoksen mukaiset säännökset johtokunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja päätöksenteosta olisivat omiaan lisäämään erimielisyyksiä ottaen huomioon muun muassa sen, ettei alueen yrittäjillä olisi lainkaan omaa edustusta johtokunnassa. Sen vuoksi johtokuntaa koskevia säännöksiä tulisi vielä vakavasti harkita uudelleen. Saamelaisväestön kulttuurin ja perinteisten elinkeinojen edistäminen on tavoitteena hyväksyttävä ja kannatettava, mutta toimikunnan esitysten toteuttaminen voisi johtaa siihen, että muiden väestöryhmien ja elinkeinojen asema vaikeutuisi olennaisesti.

Alueen yrittäjien näkemyksen mukaan asiassa olisi syytä edetä siten, että toimenpiteet, joilla on merkittävää vaikutusta alueen väestölle ja elinkeinoille, perustettaisiin riittäviin selvityksiin eri tahojen oikeudellisesta asemasta. Vasta sen jälkeen olisi syytä harkita uuden hallinnollisen toimielimen perustamista. Valtio luonnollisesti vastaa viime kädessä sille kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja tasapuolisesta suorittamisesta, vaikka sen puolesta näitä tehtäviä hoitamaan perustettaisiinkin oma erillinen organisaatio.

Suomen Yrittäjät vetoaa oikeusministeriöön esitetynlaisen perusteellisen oikeudellisen selvityksen laatimiseksi. Siihen asti kunnes selvitys on laadittu, alueen väestön ja elinkeinonharjoittajien asema tulisi järjestää tasavertaisesti niin, ettei yhtään väestöryhmää tai elinkeinonharjoittajien ryhmää aseta perusteettomasti toisia parempaan tai huonompaan asemaan.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Rauno Vanhanen
johtaja