5.2.2002 klo 14:23
Lausunto

Suomen Yrittäjien kirjallinen kommentti Tilastokeskukselle kahden kyselyn tiedonkeruun tiedonantovelvollisuudesta

Tilastokeskukselle

Tilastokeskus ja elinkeinoelämän järjestöt neuvottelivat 31.1.2002 kahden tiedonkeruun saattamisesta tilastolakiin perustuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin. Käsitellyt kyselyt ovat Yritysten innovaatiotoiminta sekä Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä. Molemmat on tehty kolme kertaa vapaaehtoisina tiedusteluina. Ensin mainitussa kyselyssä otos on ollut noin 3 500 yritystä, joista 10-19 henkilön pienyritysten osuus on noin 15 prosenttia. Sähköistä kauppaa koskevassa kyselyssä otoskoko on ollut noin 5 000 yritystä, joista noin tuhat on 5-9 henkilöä työllistäviä. Lakisääteisyydellä otoskokoa voitaisiin pienentää.

Suomen Yrittäjät pitää tilastotuotantoa tärkeänä ja haluaa, että yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastotietoja saadaan myös pienistä yrityksistä. Ensisijaisina tiedonhankintakeinoina on pidettävä jo kerättyjen tietojen hyödyntäminen sekä niitä täydentävät vapaaehtoisuuteen perustuvat tietojen suorakeruut.

Nykyisen tilastolain mukainen tiedonantovelvollisuus johtaa ajoittain kohtuuttomaan tiedonantotaakkaan. Erityisesti pienimmissä yrityksissä tiedonantotaakan osuus käytettävissä olevista resursseista nousee usein korkeaksi. Siksi tilastolailla määrättyä tiedonantovelvollisuutta tulee soveltaa erityisen harkiten ja ainoastaan painavista syistä.

Viranomaisen tulee aktiivisesti kehittää käytäntöjään tämän periaatteen mukaisiksi ja edistää periaatetta myös kansallisissa toimeksiannoissa sekä kansainvälisissä yhteisöissä. Jos tietojen suorakeruussa sovelletaan tilastolain tiedonantovelvollisuutta, tulee pienet yritykset jättää otoksen ulkopuolelle.

Suomen Yrittäjät katsoo, ettei kyseisten kyselyiden tiedonkeruussa tule soveltaa tilastolain tiedonantovelvollisuutta. Jos Tilastokeskus kuitenkin päättää toisin, tulee alle 20 henkilöä työllistävät yritykset jättää otoksen ulkopuolelle. Etenkään pienten yritysten lakisääteiselle tiedonantovelvollisuudelle ei ole esitetty riittäviä perusteita. Kaikissa tapauksissa Tilastokeskuksen on tietoja kerättäessä kerrottava tiedonantajalle selkeästi, perustuuko tiedonkeruu vapaaehtoisuuteen vai lakisääteisyyteen.

Suomen Yrittäjät ehdottaa, että ko. tiedonantovelvollisuudesta neuvoteltaisiin Tilastokeskuksen ja elinkeinoelämän tilastotyöryhmässä. Osa kysymyksistä voitaisiin yhdistää muihin Tilastokeskuksen kyselyihin.

Kunnioittaen

Seppo Toivonen
tutkimusekonomisti
Suomen Yrittäjät