25.4.2013 klo 10:09
Lausunto

Työeläkeindeksityöryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa Työeläkkeiden indeksijärjestelmää arvioineen työryhmän loppuraportista. Esitämme lausuntonamme seuraavaa:

Arvioitaessa työeläkkeiden tasoa suhteessa palkkoihin on perusteltua ottaa yhdeksi lähtökohdaksi eläkejärjestelmän rahoitus, joka on vain osittain rahastoiva. Noin kolme neljäsosaa rahoituksesta kertyy ns. jakojärjestelmän kautta, jolloin nykyiset työssäkäyvät maksavat nykyiset eläkkeet. Talouden kehitys ja sitä kautta työllisten määrä ja palkkataso määrittävät siis ratkaisevasti eläkejärjestelmän kestävyyden ja samalla sen, millainen voi työeläkkeiden taso suhteessa palkkoihin jatkossa olla.

Työeläkeindekseihin tehtävät muutokset ovat edellä kuvatun kaltaisessa järjestelmässä aina valintoja eri sukupolvien välisessä tulonjaossa. Kun talouden pitkän ajan kasvunäkymät ovat suhteellisen vaatimattomat, on myös eläkejärjestelmän varauduttava siihen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työeläke-etuuksia suhteessa palkkoihin ei voida korottaa ilman riskiä tulevien eläkemaksujen huomattavasta nousupaineesta tai riskinoton lisäyksestä työeläkevarojen sijoittamisessa. Korkeammat maksut samoin kuin korkeammat riskit siirtyisivät tulevien sukupolvien kannettaviksi.

Eläkejärjestelmän kestävyyteen ja rahoitustarpeeseen vaikuttaa oleellisesti väestön ikääntyminen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65–vuotiaiden määrä Suomessa kasvaa vuoteen 2040 mennessä yli 600 000:lla. Kotimaisen kysynnän näkökulmasta eläkeläiset ovat siten yhä merkittävämpi kuluttajaryhmä, joten heidän ostovoimallaan on vaikutus kaupan ja palvelualojen liiketoimintaan. Tämä puoltaa eläkkeiden ostovoimasta huolehtimista niissä rajoissa kuin se on kohtuullista ja mahdollista.

On myös huomattava, että nykyisten ja tulevien eläkeläisten toimeentuloon vaikuttavat eläkeindeksien lisäksi monet muut tekijät. Sekä finanssi- että asuntovarallisuus on Suomessa keskittynyt melko selvästi ikääntyneille ikäryhmille. Väestön ikärakenteesta johtuen tämä varallisuuden keskittyminen pyrkii perintöjen kautta jatkumaan, koska merkittävä osa perinnönsaajista on yli 60-vuotiaita. Näin ollen perintö-, omaisuus- ja pääomatulojen verotuksella on jatkossa yhä enemmän vaikutusta eläkeläisten tuloihin, varallisuuteen ja yleiseen toimeentuloon.

Yhteenvetona Suomen Yrittäjät toteaa, että työeläkkeiden nykyinen indeksijärjestelmä on toimiva sekä eläkejärjestelmän kestävyyden, rahoituksen, sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden että nykyisten ja tulevien eläkeläisten ostovoiman näkökulmasta. Tarvetta ja perusteita indeksijärjestelmän oleellisiin muutoksiin ei ole.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Timo Lindholm
varatoimitusjohtaja