18.2.2002 klo 15:20
Lausunto

Ympäristötiedonsaantia ja osallistumisoikeutta koskeva Århusin yleissopimus: lausunto hallituksen esitysluonnoksesta (lausuntopyyntö HELD 1753-6)

Ulkoasiainministeriölle

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa ns. Århusin yleissopimuksen hyväksymistä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Suomen Yrittäjät ry esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti ympäristötiedonsaantia ja osallistumisoikeutta koskevan Århusin sopimuksen hyväksymiseen ja pitää kannatettavana yleissopimuksen sisältämiä periaatteita, jotka koskevat tiedonsaantioikeutta, kansalaisten osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa.

Suomen Yrittäjät katsoo kuitenkin, että kansallinen lainsäädäntömme turvaa jo nyt riittävissä määrin Århusin sopimuksen edellä mainitut periaatteet eikä sopimuksen voimaansaattaminen edellytä välttämättä lainsäädännön muuttamista.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies