Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen. Kuva: Johanna Erjonsalo

Yrittäjägallup: Suuret yritykset pidentävät laittomasti maksuaikoja

Yli puolet pk-yrityksistä kertoo tuoreessa Yrittäjägallupissa, että lakia ei ole noudatettu maksuaikojen osalta. Suurten yritysten lisäksi myös valtio- ja kuntaomisteiset yhtiöt pitkittävät maksuaikoja yli lain salliman rajan.

– Isot firmat pitävät pieniä pankkeinaan rikkomalla maksuehtolakia. Yrittäjät raportoivat, että myös suuri osa valtion- ja kuntayhtiöistä pitkittää maksuja yli 30 päivää sopimatta tästä erikseen. Maan tapa on, että suuryritys vain yksipuolisesti ilmoittaa pienyrittäjän saavan rahansa myöhemmin, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Helmikuussa tehdyn Yrittäjägallupin vastaajista 53 prosenttia kertoo, että käytössä olevista yli 30 päivän maksuajoista ei ole sovittu yrityksen kanssa lain edellyttämällä tavalla.

Erityisesti liikekumppanin pitkistä maksuajoista kärsivät taloudellisesti teollisuus ja rakentaminen.

– Siksi tämän hallituksen tulisi tuoda esitys pienyritysten maksukyvyn turvaamiseksi. Yleinen trendi on, että maksuaikoja pidennetään – osa lain mukaisesti ja osa lain vastaisesti. Myös lyhyemmät maksuaikojen viivästykset voivat aiheuttaa yrityksille ongelmia, koska palkat, verot ja muut kulut juoksevat, Toivonen sanoo.  

Yritysten edustajista 35 prosenttia sanoo, että heidän maksuaikojaan on pidennetty kahden viimeisen vuoden aikana. Osuus on hieman kasvussa viime mittauksesta, kun elokuussa 2023 näin raportoi 33 prosenttia.

Yleisimmin maksuaikojaan ovat pidentäneet suuret yksityiset (73 prosenttia). Tämäkin luku on kasvanut selvästi viime mittauksesta.

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi helmikuussa 1 339 pk-yritysten edustajaa. 

Vain puolet yli kuukauden maksua odottaneista on sopinut asiasta  

Lain mukaan yritysten välisten laskujen maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on osapuolten välillä erikseen sovittu.

Noin 40 prosenttia yrityksistä kertoo joutuvansa odottelemaan saataviaan yli 30 päivää. Näistä yrityksistä edelleen yli puolet kertoo, että lakia ei ole noudatettu, kun on käytetty yli 30 päivän maksuaikoja. Asiasta ei siis ole sovittu maksuehtolain edellyttämällä tavalla. Tämä sopimatta jättäminen on erityisesti palvelualojen sekä rakentamisen ja kaupan alan riesa.

–  Puolessa niistä tapauksista, joissa palvelun tai tuotteen toimittanut yritys on joutunut odottamaan maksua yli kuukauden, ei ole sovittu pidemmästä maksuajasta, vaikka laki sitä vaatii. Tämä on iso ongelma, johon pitää puuttua.

–  Gallupissa yrittäjät raportoivat, että myös valtion- ja kuntayhtiöt ovat pidentäneet maksuaikoja yli 30 päivää tästä erikseen sopimatta. Vaadimme, että tämä asia selvitetään ja julkisissa yhtiöissä noudatetaan esimerkillisesti lakia, Toivonen sanoo.

Pitkät maksuajat ajavat yrityksiä konkurssiin

Pitkät maksuajat aiheuttavat taloudellista haittaa pk-yrityksille. Jos maksuaika on yli 30 päivää, haittaa aiheutuu jo lähes puolelle pk-yrityksistä (55 prosenttia). Kun maksuajat nousevat 60 päivään ja siitä pidempiin aikoihin, taloudellista haittaa aiheutuu jo yli 60 prosentille yrityksistä.

–  On arvioitu, että neljännes konkursseista johtuu siitä, että yritys ei saa rahojaan ajallaan. Olemme nähneet viime vuonna ennätyskorkeita konkurssilukuja ja arvioimme tilastojen vielä synkkenevän alkuvuoden aikana. Senkin vuoksi on tärkeää, että lain rikkominen ja siitä yrittäjille aiheutuvat mittavat haitat loppuvat, Toivonen sanoo.

Ongelma olisi ratkaistavissa viranomaisvalvonnalla

Samalla noin puolet vastaajista ovat sitä mieltä, että viranomaisen tulisi valvoa lain noudattamista.

Erityisesti rakentamisessa valvonta sai kannatusta (65 prosenttia). Myös Suomen Yrittäjät on tätä mieltä.  

–  Viime hallituskaudella oikeusministeriön työryhmä teki perusteellisen ehdotuksen, miten lain rikkominen saataisiin kuriin viranomaisvalvonnalla. Tämä lakimuutosehdotus tulisi nyt etsiä pikaisesti käyttöön ja tuoda eduskuntaan, Toivonen vaatii.

Viime syksynä myös komissio esitti, että jäsenmaissa on viranomaisen valvottava maksuaikoja.

–  Ehdotus on pääosin hyvä ja pitää sisällään Yrittäjien ajamia asioita. Maksuaikoja lyhentämällä ja valvontaa tehostamalla parannettaisiin erityisesti pienempien yritysten maksukykyä.

FAKTA

  • Laskujen maksuaikojen pidentäminen koskee lähes 100 000 pk-yritystä.
  • Eniten taloudellista haittaa maksuaikojen pidennyksistä on aiheutunut teollisuudelle (45 % vastaajista) ja rakentamiselle (38 %).
  • Yritysten välisten laskujen maksuaika saa ylittää 30 päivää, jos siitä on yhdessä sovittu.
  • Yli puolet yrityksistä kertoo, että asiasta ei ole sovittu niissä tapauksissa, kun maksuaikoja on yritysten välillä pidennetty yli 30 päivää.
  • Eniten palvelu- ja rakentamisalat ja yksinyrittäjät raportoivat, että sopimuskumppani ei noudata maksuehtolakia.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 339 pk-yritysten edustajaa.
Kysely tehtiin 7.−13.2.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, p. 041 528 5679