28.5.2020
Maria Virtanen

Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusmalli tulee säilyttää jätelaissa

Ympäristöministeriö on asettanut lausunnolle jätelakiesityksen, joka kuljetusjärjestelmien osalta heikentäisi toimialan yrittäjyyttä, työpaikkoja sekä kuntien itsehallintoa ja elinvoimaa.

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että kuntalaisten kuivajätteen osalta poistetaan laista kiinteistön haltijan valintaan perustuva malli. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi, että kunnat eivät voisi enää jatkossa päättää oman alueensa kuljetustavasta. Ratkaisu vähentäisi kuntien itsemääräämisoikeutta ja kuntademokratiaa. Kunnissa asukkaiden jätteenkuljetuksista päätetään demokraattisesti luottamushenkilöistä koostuvissa viranomaisissa. Päätöksenteossa kuuluu kuntalaisten ääni ja valinnassa voidaan ottaa huomioon oman alueen erityispiirteet.

Velvollisuus luopua nykyisestä järjestelmästämme ei perustu EU-sääntelyyn ja on ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa. Muutos vaarantaisi tuhansia toimialan työpaikkoja Suomessa. Yrityksiä tulisi nyt koronakriisin vuoksi tukea kaikin mahdollisin tavoin, jotta vältyttäisiin laajamittaiselta konkurssiaallolta.

Esityksen valmisteluvaiheessa ei ole kyetty esittämään näyttöä siitä, että nimenomaan kiinteistön haltijan mallia käyttävissä kunnissa olisi matalampi jätteiden lajittelu- ja kierrätysaste. Kiinteistön haltijan mallin ei siis voida nähdä vaikeuttavan kierrätystavoitteiden saavuttamista.

Pirkanmaan alueella on toimialajärjestö SKALin selvityksen mukaan pakkausjätteen osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus käytössä tällä hetkellä 15 kunnassa ja kunnan järjestämä jätteenkuljetus 7 kunnassa. Sekajätteen/polttokelpoisen jätteen osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä 4 kunnassa ja kunnan järjestämä jätteenkuljetus 18 kunnassa. Jako on tehty sen mukaan, kumpaa kuljetusjärjestelmää on kunnassa yli 50 % osuus kiinteistöistä.

Jos kiinteistön valintaan perustuva malli poistettaisiin laista, sillä olisi merkittäviä vaikutuksia myös Pirkanmaan kuntiin. Sen sijaan nykytilan säilyttämisellä ei olisi vaikutuksia niihin kuntiin, joissa on käytössä kunnan järjestämä kuljetusmalli. Nämä kunnat voivat jatkossakin hoitaa kuljetukset kilpailuttamalla.

Kunnan malli tarkoittaa käytännössä usein sitä, että kuntaomisteinen osakeyhtiö kilpailuttaa kunnan puolesta alueen jäteurakat. Käytännössä valta alueen jäteyritysten tulevaisuudesta siirtyisi useilla alueilla kunnallisille jäteyhtiöille. Kuntayhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaisesti, kilpailevat useissa tapauksissa yksityisten jäteyritysten kanssa yritysjätteistä ja kilpailutusten kautta päättävät, ketkä yritykset saavat toimia kuljetusmarkkinoilla asukasjätteen osalta.

Kilpailutus suosii yleensä isoja yrityksiä ja vähentää pienten yritysten määrää. Pirkanmaalla ja muualla Suomessa on useita surullisia esimerkkejä siitä, että jätekuljetuksia koskevan kilpailutuksen voittaa yksi tai muutama kansainvälinen tai valtakunnallisesti suuri toimija. Markkinoiden keskittyminen johtaa palvelun laadun heikkenemiseen ja hintojen nousuun, mikä lopulta näkyy kaikkien kuntalaisten kukkaroissa.

Kuntien jätehuoltoviranomainen ratkaisee jo tällä hetkellä sen, noudatetaanko alueella kunnan mallia vai kiinteistön haltijan mallia. Kunnissa voidaan päättää siirtymisestä jo nykyisin kunnan järjestämään malliin, jos alueen resurssit eivät riitä toisen mallin valvomiseen.

Viranomainen tekee päätökset myös jätemaksuista jätelain 9 luvun mukaisesti. Kuljetuksen hinta asukkaan kokonaislaskusta on vain osa kokonaisuutta. Näin ollen jätemaksujen kierrätystä lisäävää hintaohjausta voidaan hyvin käyttää myös kiinteistön haltijan mallissa. Jätehuoltoviranomainen päättää alueensa jätemaksuista riippumatta siitä, kumpaa kuljetusmallia alueella noudatetaan.

Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusmalli tulee säilyttää jätelaissa. Sillä turvataan toimialan yrittäjyyttä, työpaikkoja sekä kuntien itsemääräämisoikeutta ja elinvoimaa.


Lausunnot tulee toimittaa ympäristöministeriöön 2.6. mennessä lausuntopalvelu.fi:n kautta. Toivomme, että mahdollisimman monet pirkanmaalaiset kunnat ja yrittäjäyhdistykset käyttävät tämän vaikuttamismahdollisuuden hyväkseen. Valmistelen parhaillaan Pirkanmaan Yrittäjien lausuntoa, ja siihen otan mielelläni vastaan pirkanmaalaisten yrittäjien näkemyksiä.

Maria Virtanen
Maria Virtanen