13.5.2022
Markku Honka

Lakko

Sen turvaamisessa, ettei työtaisteluoikeutta väärinkäytettä, ovat keskeisessä asemassa eri alojen työehtosopimukset. Työsopimuslaissa säädetään yleisistä työsuhteissa noudatettavista pelisäännöistä. Työehtosopimuksissa tarkennetaan ala kohtaisesti palkkaukseen, lomiin, työaikoihin, sairaustapauksiin ja muhin vastaaviin yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä. Tällä hetkellä suomessa on noin 160 sitovaa työehtosopimusta.

Yksi keskeinen asia mistä työehtosopimuksissa sovitaan, on työrauhan säilyttäminen eli lakko-oikeuden käyttämiselle sovitaan pelisäännöt. Työehtosopimuslain mukaan työehtosopimus velvoittaa siihen osallisia tai muuten sidottuja yhdistyksiä ja työnantajia välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen. Sopimukseen sidotut yhdistykset ovat velvolliset huolehtimaan siitä, että myöskin niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät sellaisia taistelutoimenpiteitä eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. Työehtosopimusten työrauhavelvoite tarkoittaa käytännössä sitä, ettei laillisia lakkoja ole sinä aikana, kun alaa koskeva työehtosopimus on voimassa. Jos työehtosopimukseen osallinen tai sidottu rikkoo työrauhavelvoitetta voi tämä joutua maksamaan vahingonkorvausta tai hyvityssakkoa.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa lakko ymmärretään usein väärin siten, että sitä voitaisiin käyttää lähes, milloin vain omien etujen ajamiseksi. Lakko-oikeus alkaa kuitenkin vasta kun työehtosopimuksen turvaama työrauha päättyy.

Tänä keväänä ovat erityisesti hoitoalan ja opettajien ammattijärjestöjen lakot olleet yleisessä keskustelussa. Työtaisteluoikeus ja lakko-oikeus ovat työntekijöiden työtaisteluoikeuteen kuuluvia oikeuksia. Suomessa lakko-oikeus on vahvasti lailla turvattu. Suomen ylimmässä laissa eli perustuslain 13 §:ssä turvataan ammatillinen yhdistymisvapaus, johon voidaan katsoa sisältyvän myös työtaisteluoikeuden. Suomi on ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILO:n määrittelemät työtekijöiden perusoikeudet, joista yksi on työtaisteluoikeus. Lakko-oikeutta turvataan myös työsopimuslaissa. Työntekijän irtisanomisperusteena ei voida pitää ainakaan työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työtekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen.

Sen turvaamisessa, ettei työtaisteluoikeutta väärinkäytettä, ovat keskeisessä asemassa eri alojen työehtosopimukset. Työsopimuslaissa säädetään yleisistä työsuhteissa noudatettavista pelisäännöistä. Työehtosopimuksissa tarkennetaan ala kohtaisesti palkkaukseen, lomiin, työaikoihin, sairaustapauksiin ja muhin vastaaviin yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä. Tällä hetkellä suomessa on noin 160 sitovaa työehtosopimusta.

Yksi keskeinen asia mistä työehtosopimuksissa sovitaan, on työrauhan säilyttäminen eli lakko-oikeuden käyttämiselle sovitaan pelisäännöt. Työehtosopimuslain mukaan työehtosopimus velvoittaa siihen osallisia tai muuten sidottuja yhdistyksiä ja työnantajia välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen. Sopimukseen sidotut yhdistykset ovat velvolliset huolehtimaan siitä, että myöskin niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät sellaisia taistelutoimenpiteitä eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. Työehtosopimusten työrauhavelvoite tarkoittaa käytännössä sitä, ettei laillisia lakkoja ole sinä aikana, kun alaa koskeva työehtosopimus on voimassa. Jos työehtosopimukseen osallinen tai sidottu rikkoo työrauhavelvoitetta voi tämä joutua maksamaan vahingonkorvausta tai hyvityssakkoa.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa lakko ymmärretään usein väärin siten, että sitä voitaisiin käyttää lähes, milloin vain omien etujen ajamiseksi. Lakko-oikeus alkaa kuitenkin vasta kun työehtosopimuksen turvaama työrauha päättyy.

Muita kiinnostavia aiheita

Markku Honka