25.9.2023
Markku Honka

Mikä on edunvalvontavaltuutus

Kyky hoitaa omia asioitaan voi heiketä vanhenemisesta tai yllättävästä onnettomuudesta johtuen. Lähtökohtana on, että kenenkään asiat ja etu eivät jää hoitamatta missään tilanteessa. Viime kädessä tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi ennakolta varautua tilanteeseen, jossa ei kykene hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutuksella voi varmistaa sen, että itselle luotettava henkilö tai henkilöt hoitavat asioita. Edunvalvontavaltuutuksella voi antaa hyvinkin yksityiskohtaisia ohjeita, miten omaisuuttaa ja henkilöä koskevia asioita tulee hoitaa.

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö. joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Edellä mainitun takia pätevää edunvalvontavaltuutusta ei voi tehdä enää siinä vaiheessa, kun edunvalvonnan tarve on ilmennyt.

Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti. Valtuuttajan on kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava asiakirja tai ilmoittaa siinä olevan hänen allekirjoituksensa. Todistajat allekirjoittavat edunvalvontavaltuutuksen.  Edunvalvontavaltuutukseen kannatta sisällyttää todistajilta todistuslausuma, jossa selvennetään valtuuttajan ymmärrystä ja vapaehtoisuutta. Edunvalvontavaltuutuksen muotomääräyksiä täytyy ehdottomasti noudattaa, jotta asiakirja on juridisesti pätevä

Edunvalvontavaltuutuksen voimaan tuleminen edellyttää samojen perusteiden toteutumista, kuin millä tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan. Mikäli kyky asioiden hoitamiseen ja ymmärtämiseen ei heikkene niin valtuus ei tule voimaan lainkaan.

Edunvalvontavaltuutuksen voimassaolon vahvistaa holhousviranominen. Hakemukseen tulee liittää alkuperäinen edunvalvontavaltakirja ja lääkärinlausunto tai muu luotettava selvitys lääketieteellisistä perusteista edunvalvonnalle.

Markku Honka