24.2.2021
Maria Virtanen

Pirkanmaan elinvoima vahvistuu kuntien ja yrittäjien yhteistyöllä

Me Pirkanmaan Yrittäjät haluamme vuosittaisella Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailulla kannustaa Pirkanmaan kuntia kehittämään elinvoimaisuuttaan. On koko Pirkanmaan etu, että sen kunnat ovat hyviä kasvu- ja elinympäristöjä sekä kunnan asukkaille että yrityksille kuin myös uusille ideoille. Yrittäjyys luo alueelle uusia työpaikkoja, lähipalveluita, toivoa, mahdollisuuksia, elinvoimaa. Yritykset tuovat kuntaan verotuloja. Verotuloilla rahoitetaan julkisia palveluita.

Vuoden 2018 Suomen Yrittäjien ELPO-mittaristo-kysely osoitti, että Pirkanmaan kunnat ovat elinkeinopolitiikan saralla kehittyneet eniten myönteiseen suuntaan muuhun Suomeen verrattuna. Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailu on selvästi kirittänyt Pirkanmaan kuntia, vahvistanut kuntien ja yrittäjien vuoropuhelua ja yhteistyötä ja tuonut esiin niin kehittämisen paikkoja ja onnistumisia kuin myös hyviä käytäntöjä, joista inspiroitua.  

Kuntien ja yrittäjien yhteistyössä on viimeisen vuoden aikana toteutettu monenlaisia tapahtumia ja tempauksia ja tavoiteltu ja saatu näkyvyyttä isommillakin vesillä. Yhdessä on suunniteltu ja toteutettu monenlaista hyvää oman alueen ja sen asukkaiden parhaaksi. Yhteiset ponnistukset elävöittävät osaltaan koko Pirkanmaata, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja houkuttavat myös muualta tulijoita. Edunvalvonnan saralla yhteisillä ponnistuksilla on parannettu merkittävästi esimerkiksi liikenneyhteyksiä, saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta. Yhteistyöllä on selätetty myös työttömyyttä ja keksitty uusia ratkaisuja pulaan ammattitaitoisesta työvoimasta.     

Viimeisen kolmen vuoden aikana on tapahtunut selvää myönteistä kehitystä jokaisessa Pirkanmaan kunnassa ja kuntien yritysmyönteiset tavoitteet ovat alkaneet konkretisoitua sanoista teoiksi. Yrittäjyyskasvatusta tehdään yhä tiiviimmin yhdessä oman alueen yrittäjien kanssa. Yritysvaikutusten arviointi on osa useimpien Pirkanmaan kuntien normaalia toimintaa. Määrämuotoista arviointia tärkeämpää on kuitenkin kunnan viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöjohdon yrittäjyysasenne. Asenne on monesti se, joka ratkaisee. Positiivisuus kantaa pitkälle ja synnyttää parhaimmillaan myönteisen kierteen. 

Yrittäjäystävällinen ja elinvoimainen kunta on sekä vetovoimainen että pitovoimainen. On tärkeä muistaa toivottaa uudet yritykset ja asukkaat tervetulleiksi ja saada myös vanhat kokemaan olonsa toivotuiksi. Sama pätee myös järjestötyössä. Elinvoimainen järjestö on sekä vetovoimainen että pitovoimainen. Uudet ja vanhat ovat yhtä tärkeitä ja molemmista tulee pitää hyvää huolta.

Viime vuosina kaikki Pirkanmaan kunnat ovat osallistuneet kilpailuun. Kilpailuun liittyvään arviointikeskusteluun osallistui tällä kertaa kunnissa varsin moniammatillinen joukko. Saamamme palautteen perusteella siitä seurasi parhaimmillaan, että keskusteluun ja kehityspöydälle nousi asioita, ”joita ei ehkä muutoin olisi koskaan käsitelty”. ”Opittiin uutta puolin ja toisin. Huomattiin, että yrittäjät, yrityksen työntekijät ja yrityksen asiakkaat käyttävät itse asiassa paljon muitakin kuntien palveluita kuin pelkkiä elinkeinopalveluita”. Toisaalta huomattiin myös, ettei kaikista olemassa olevista palveluista edes tiedetä.

Palautteen perusteella kilpailuun liittyvästä arviointikeskustelusta ja sähköisestä kyselystä on hyötyä myös, ”kun kokoonnutaan pohtimaan, missä asioissa on menty eteenpäin viime vuoteen verrattuna, missä on tapahtunut kehitystä ja missä asioissa vuorostaan voidaan kehittyä”. Kun vielä sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä asioiden edistämiseksi ja laitetaan ne myös toteutukseen, ollaan oikealla tiellä.

Pirkanmaan kunnissa kunnan asiakaspalvelun ja neuvonnan taso elinkeinoasioissa on yleisesti hyvällä tasolla, mistä voimme kaikki olla iloisia ja ylpeitä. Keskiarvoksi tuli nyt peräti 9,0!

Maantieteellinen sijainti ei välttämättä määritä kaikkea, vaan tekemällä oikeita asioita voi menestyä. Pienen kunnan etu voi olla ketteryys, kekseliäisyys, yhteistyökyky tai vaikka yhteinen tahtotila.

Omalla aktiivisuudella ja paikallisten tahojen yhteistyöllä voidaan saada myönteistä kehitystä aikaan. Oikeilla toimenpiteillä kehitys voi olla mittavaa ja merkityksellistä. Tämä on nähtävissä myös Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailun tuloksissa. 

Odotan jännityksellä, miten Pirkanmaan kunnat pärjäävät kevään 2020 valtakunnallisessa kisassa, Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissä. Toivon, että yrittäjät vastaavat tähän 16.2.2020 sähköpostitse saamaansa kyselyyn aktiivisesti, ja toivotan Pirkanmaan kunnille menestystä myös valtakunnallisessa kisassa!

Maria Virtanen
Maria Virtanen