14.6.2022
Markku Honka

Vuosiloma

Vuosilomalaissa säädetään työntekijälle minimilomaoikeudet. Vuosilomalain määräysten mukaan sopimus, jolla vähennetään työntekijän vuosilomalain mukaisia oikeuksia, on pätemätön. Vuosilomalaissa on määrätty ne yksityiskohdat, joista työehtosopimuksilla voidaan tarkemmin sopia.

Vuosilomalaki määrittelee lomanmääräytymisvuoden. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4-31.3 välinen aika. Työntekijän tämän kesän kesäloman pituus määräytyy ajalta 1.4.2021-31.3.2022. Lomanmääräytymisvuodesta ei voida sopia työehtosopimuksissa vuosilomalaista poikkeavalla tavalla. Työntekijällä, jonka työsuhde on jatkunut 31.3.2022 mennessä yli vuoden on oikeus saada vuosilomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt alle vuoden, on työntekijällä oikeus saada kaksi arkipäivää lomaa kultakin lomanmääräytymiskuukaudelta. Niillä työntekijöillä, joiden työsuhde on 31.3.2022 mennessä kestänyt yli vuoden on oikeus täyteen vuosilomaan eli 30 arkipäivään. Loman pituudessa lauantai katsotaan arkipäiväksi eli täysi vuosi vuosiloma on viisi viikkoa. Täytenä lomanmääräytymiskuukautena pidetään kalenterikuukautta, jolloin työtekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää tai työssäolon veroista päivää. Mikäli työtekijälle ei kerry 14 päivän työssäolopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista työtuntia.

Vuosilomalain mukainen lomakausi on 2. päivä toukokuuta ja 30 päivä syyskuuta välinen aika. Työehtosopimuksissa lomakaudesta voidaan sopia toisin. Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä aika, elleivät työnantaja ja työntekijä sovi loma-ajankohdasta. Vuosilomalain mukaan vuosilomasta 24 arkipäivää eli kesäloma neljä viikkoa on sijoitettava lomakaudelle eli 2.5-30.9 väliseen aikaan. Muu osa lomasta eli talviloma on täyteen lomaan oikeutetulle työntekijälle annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Eli nyt ansaitusta täydestä viiden viikon lomasta talviloma on annettava viimeistään 2.5.2023 mennessä. Kesäloma ja talviloma on annettava yhtäjaksoisesti, ellei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa lomia. Mikäli työn käynnissä pitäminen edellyttää niin 12 vuorokautta ylittävältä osin kesäloma voidaan jakaa eli kahden viikon yhtäjaksoiseen kesälomaan työntekijällä on aina oikeus, mikäli lomapäivät tähän riittävät

Markku Honka