15.5.2009 klo 10:58
Lausunto

Lausunto oikeusministeriön asetuksesta tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista

Oikeusministeriö
Hallintoyksikkö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiasta. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraa-vaa.

Asetusluonnoksessa lähdetään siitä, että tietosuojavaltuutetun henkilötietolain 39 §:n mukainen henkilörekistereihin kohdistuva tarkastusoikeus koskisi säh-köisen viestinnän tietosuojalain valvontatehtäviä. Tämä lähtökohta on virheelli-nen. Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa saati sitä koskevassa hallituksen esi-tyksen perusteluissa ei anneta tietosuojavaltuutetulle tarkastusoikeutta yrityksen tai muun yhteisötilaajan tiloihin. Tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeutta sähköi-sen viestinnän tietosuojalain tunnistamistietojen käsittelyyn liittyen ei voida joh-taa henkilötietolain 39 §:stä, joka koskee henkilötietoja. Suomen Yrittäjien nä-kemyksen mukaan tietosuojavaltuutetulla ei ole oikeutta suorittaa sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla tarkastuksia yrityksen tai muun yhteisötilaajan tiloissa.

Lisäksi Suomen Yrittäjät katsoo, että asetusluonnoksessa ehdotetut maksut tie-tosuojavaltuutetun valvonnasta ovat liian suuria. Asetusluonnoksessa ei ole myöskään ilmoitettu, mihin tuntihintaa ehdotetut ilmoituksiin liittyvät maksut pe-rustuvat. Pelkästään se, että tietosuojavaltuutetun toimiston henkilöstömäärää on lisätty kahdella henkilöllä, ei ole riittävä peruste maksujen suuruudella. Viit-taamme näiltä osin myös valtion maksuperustelain 6 §:n nimenomaiseen mai-nintaan siitä, että viranomaisella on velvollisuus huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin suoritteen tarkoituksenmu-kainen laatutaso edellyttää.

Asetusluonnoksessa ei ole myöskään arvioitu riittävällä tavoin, mitä tietosuoja-valtuutetun valvonta tulisi käytännössä maksamaan eri kokoisille yrityksille. Jos esimerkiksi pieni yritys joutuu käsittelemään tunnistetietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti sen vuoksi, että sen sopimuskumppanina toimiva suu-rempi yritys on tätä edellyttänyt osapuolten välisessä sopimuksessa, tulisi tällai-sessa tilanteessa olla mahdollisuus jättää valvontamaksut kokonaan perimättä pieneltä yritykseltä valtion maksuperustelain 6 §:n nojalla.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi järventaus
Toimitusjohtaja

Outi Tähtinen
Lainopillinen asiamies