Hyvinkään Yrittäjät

Yrittäjien kannanotto SOTE-uudistukseen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, laatua sekä kustannustehokkuutta. Uudistuksen onnistuminen on keskeistä sekä kuntatalouden että julkisen talouden kestävyysvajeen näkökulmasta.

Yrittäjille tällä on merkitystä, koska jatkuessaan kestävyysvaje aiheuttaa painetta veronkorotuksille ja luo taloudellista epävarmuutta. Veroasteen nousu heikentää aina yritystoiminnan edellytyksiä.

Sote-uudistus koskee meitä kaikkia kansalaisina, mutta myös yli 4 000:ää suomalaista sosiaalipalveluyritystä ja yli 16 000:ta terveyspalvelualan yritystä ja yhteensä noin 60 000:ta työntekijää.

Hyvinkään Yrittäjät esittää kannanottonaan, että kuntamme huomio sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaista antamassaan lausunnossa seuraavaa:

1 Toimivien palvelumarkkinoiden kehittäminen mukaan lain tavoitteisiin
Valinnanvapauden laajentaminen ja yritysten ottaminen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon on kuntalaisten etu, koska toimiva kilpailu parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta verrattuna siihen, että palvelut tuotettaisiin vain kunnan omana työnä. Kysymys on myös kuntien elinvoimasta, lähipalveluiden turvaamisesta sekä kansalaisten valinnanvapaudesta.

Sote-alueesta tulee merkittävä elinkeinopoliittinen toimija. Sen tehtäviin tulee sisältyä myös terveen kilpailun ja alueensa elinvoiman edistäminen. Lisäksi sote-alueen tulee edistää palvelumarkkinoiden kehittymistä ja hyödyntää monituottajamallia.

2 Tuottamisvastuuseen velvollisuus käyttää palveluseteliä
Sote-alueen järjestämispäätös määrittelee tuottamisvastuun saavat kunnat ja kuntayhtymät sekä peruslinjat ostopalveluille ja palvelusetelin käytölle.

Palveluseteli on osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi tavaksi tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelijärjestelmä ei vaadi kilpailusta, vaan mahdollistaa myös kaikkien laatukriteerit täyttävien pk-yrittäjien osallistumisen palvelutuotantoon. Palvelusetelin avulla voidaan turvata lähipalvelujen saatavuus, vaikka sote-palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuuta keskitetään.

Esitämme, että järjestämispäätökseen ja tuottamisvastuuseen tulee
sisältyä velvollisuus toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita myös palvelusetelillä. Näin turvataan lähipalvelut, vahvistetaan asiakkaan valinnanvapautta sekä luodaan tervettä kilpailua ja vahvistetaan paikallista elinvoimaa.

3 Tuottajille velvollisuus laskea ja ilmoittaa palvelutuotteiden hinnat julkisesti
Esityksen mukaan kunnat vastaavat jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta. Kustannustehokkuuden seuraaminen vaatii väistämättä yhteistä kustannuslaskennan mallia, jotta erilaisten tuottajien ja sote-alueiden avoin vertailtavuus toteutuu. On kaikkien etu, että erilaisten tuottajien hinnat tiedetään vertailukelpoisesti.

Mielestämme sosiaali- ja terveysministeriön tulee määritellä kaikille sote-alueille yhteinen kustannuslaskennan malli, jotta erilaisten tuottajien ja sote-alueiden avoin vertailtavuus toteutuu.

4 Sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää kunnioittaa kilpailuneutraliteettia
Sote-alueen järjestämispäätöksessä on selkeästi linjattava, miten palveluntuotantoa monipuolistetaan ja miten varmistetaan yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle samat lähtökohdat kuin kuntien omalle tuotannolle. Kuntien tulee oman elinvoimansa vahvistamiseksi ottaa vastuu markkinoiden toimivuudesta.

Ystävällisin terveisin

Hyvinkään Yrittäjät ry

Anne Rantalainen

puheenjohtaja